80000 företag

av Peter Nordling Forum 1986-03, sida 13, 20.02.1986

Taggar: Personer: Matti Enäjärvi Teman: företag

80 000 företag ska tvingas ge bokslutsinfo!

Företagen skall fortast möjligt fås att sköta sina åligganden gentemot Patent- och registerstyrelsen, försäkrar verkets nya generaldirektör, Matti Enäjärvi. Över 70 procent av aktiebolagen, andelslagen och näringsidkarna underlåter varje år att skicka sina bokslutshandlingar till Patent- och registerstyrelsen.

tiebolag, firmor och andelslag tvung na att tillställa Patent och registerstyrelsen kopior av bokslutet, eventuellt koncernbokslut och av revisionsberättelsen senast sex månader efter räkenskapsperiodens utgång. Detsamma gäller för bokföringsskyldiga med en omsättning på över 2 Mrrk eller en balansomslutning på över 1 Mmk. Får Patent- och registerstyrelsen inte handlingarna inom utsatt tid kan den vid vite kräva in dem.

Idag räknar man med att närmare 100 000 bokslutsrapporter årligen borde komma till Patent- och registerstyrelsen. Självmant skickades endast 20413 handlingar till Patent- och registerstyrelsen i fjol.

E nligt bl a lagen om aktiebolag är ak Inget självändamål Enligt Matti Enäjärvi är det nödvändigt att alla som måste också lämnar in sina bok FRUN 3/198 slutshandlingar. Han framhåller att det register man upprätthåller på mikrofilm verkligen har en funktion att fylla.

— Vi har konstaterat att både samhället och näringslivet är synnerligen betiänta av den service vi ger, säger han.

Den största användarkategorin är kreditgivarna. Men registret används också flitigt av företag som undersöker konkurrenternas lönsamhet och i viss mån av forskare.

Exakt hur många som årligen utnyttjar registret är omöjligt att beräkna eftersom upplysningar också ges per telefon och eftersom många, t ex företagsanalytiker, ofta får uppgifterna i andra hand. Det rör sig dock om tiotusentals personer.

Att Patent och registerstyrelsen mist kontrollen över situationen beror enligt Enäjärvi framför allt på att informationen till företagen och övervakningen varit bristande. Men mången undlåter säkert att fullfölja si plikt av rädsla för att avslöja sig för konkurrenterna.

En annan sak är att Patent- och registerstyrelsen inte skulle klara att behandla närmare 100 000 resultat- och balansräkningar per år. Enäjärvi beräknar att sådana mängder kräver ca 30 nyanställningar.

Kräver snabb lösning

För tillfället fungerar systemet så att de företag som inte skickat in sina bokslutshandlingar får vara i fred om ingen frågar efter dem hos Patent- och registerstyrelsen. Frågar någon blir företagen krävda på uppgifterna.

Men Patent- och registerstyrelsen försöker nu självmant göra en liten korrigering. I fjol beslöt man kräva in bokslutsrapporter av 2 000 slumpmässigt utvalda företag.

Enäjärvi konstaterar att bemötandet varit korrekt och att Patent- och registerstyrelsen fortsätter på den här linjen tills mera radikala åtgärder vidtas.

— Alla har alltså alltid kunnat få den service vi bör kunna ge på beställning. Men vi har inte kunnat övervaka att materialet kommer in automatiskt, sammanfattar Enäjärvi.

Han medger att problemet är stort och konstaterar att det kräver en omfattande utredning — och det snabbt.

— Situationen måste redas upp på ett ändamålsenligt och förnuftigt sätt, säger han.

Fyra alternativ

Som Enäjärvi ser saken finns det tre, eller egentligen fyra alternativa problemlösningar. En av dem är att undersöka vilken information som är meningsfull att lagra I registren och ändra lagen enligt det. Kruxet är att lagändringar tar tid.

En möjlighet som verkar entusiasmera Enäjärvi bygger på att flera ämbetsverk går samman och grundar ett gemensamt landsomfattande informationsregister. Registret skulle vara baserat på den senaste datatekniken. Enäjärvi berättar att man redan börjat utreda den här möjligheten.

— Går det inte att förverkliga de här alternativen, får vi väl ta till det tredje och sämsta dvs fortsätta som förut, men då måste vi få mera folk, säger han.

Enäjävi anser det sannolikt att den slutgiltiga lösningen blir en kombination av ny lagstiftning, tidsenlig teknik och ett aktivt indrivande av bokslutsuppgifterna.

Han betonar att effektiveringen måste ske på ett förnuftigt och ändamålsenligt sätt.

— Lagstiftningen är inte till för att reta medborgarna utan för att republiken skall fungera, säger han.

Peter Nordling 9

Matti Enäjärvi tar nu i med hårdhandskarna för att tå företagen att lämna in sina bokslutshandlingar. Han har redan fyra alternativa åtgärdsförslag.

13

Utgiven i Forum nr 1986-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."