Utgiven i Forum nr 1973-07

Advertising English Workshop

av Orvokki Annala Forum 1973-07, sida 21, 18.04.1973

Taggar: Teman: reklamutbildning

Reklamutbildning av ny typ:

Advertising English Workshop

Av Orvokki Annal « Marketinginstitutet i Helsingfors har under decenniernas lopp utbildat tusentals människor för befattningar inom reklam och marknadsföring. Under krigsåren användes dess Iokallteter även för undervisning 1 främmande språk, men efter fredsslutet återgick man till undervisning enbart på finska. Det ansågs att det redan tidigare fanns fuilt tillräckligt med läroanstalter som bedrev språkunder visning. År 1972 tänkte Institutet emellertid om på den punkten och införde en ny undervisningsform, Advertising English Workshop.

Varför tillkom Advertising English Workshop?

I likhet med det övriga Skandinavien har Finland blivit allt mer engagerat i det internationella reklamsamarbetet. Multinationella företag tar in allt mer nya produkter till landet. De multinationella reklambyråerna har även kommit in i bilden, Det är inte längre tillräckligt att kunna sitt eget lilla lands huvudspråk och något skandinaviskt språk. I dag måste yrkesfolk inom reklam och marknadsföring kunna betydligt ”större” språk.

Nivån ”oh, really” är inte heller tillräcklig. Om det finns ett universalspråk för reklamen, så är detta utan tvivel engelskan. Branschens facktermer är till mycket stor del engelska. Och man måste kunna använda dem ledigt och naturligt.

Rektor för Marketinginstitutet, Niilo Hentola, säger om detta ”Vi vet att vi med våra Advertising English Workshops utför ett arbete som andra läroanstalter inte vill ta ansvaret för. Under 1973 startar vi också korrespondens- och kasettkurser i engelska och svenska, närmast för personer som redan har avlagt olika examina hos oss. Vi är nämligen på sätt och vis skyldiga att hjälpa tidigare elever, som har bristfälliga språkkunskaper, att komma till rätta i den värld av främmande ord som förr eller senare kommer att omge dem. Efter en viss grundutbildning kommer dessa kurser att i största möjliga utsträckning omfatta praktisk tillämpning med tanke på näringslivets behov. De oräkneliga förfrågningar om språkundervisning, som våra studerande under årens lopp har framställt, kan alltså äntligen besvaras på ett tillfredsställande sätt: åtminstone tillsvidare kommer Marketinginstitutets program att omfatta språkkurser. Om undervisningen i svenska minskas i grundskolan och gymnasiet och undervisningen i ryska inte alls kommer i gång på allvar, kommer våra affärskontakter med grannländerna att kräva språkundervisning i annan form mot slutet av sjuttiotalet. Som gemensam läroanstalt för hela näringslivet kan Marketinginstitutet inte bara passivt registrera dessa enorma problem.” i

Forum 7/1973

Hur fungerar Advertising English Workshop?

Alla som har genomgått en Advertising English Workshop är eniga om att det är fråga om betydligt mer än vanlig språkundervisning. Undervisningens motto är Active Group Experience — aktiverande gruppengagemang och grupptänkande. Två gånger i veckan samlas deltagarna till 2-timmes sessioner för att diskutera reklam, marknhadsföring och kommunikation, självfallet på engelska. Nästan omärkligt sjunker de svåra termerna in i medvetandet — deltagarnas uppmärksamhet är koncentrerad på de intressanta praktikfall och branschproblem som dryftas, Också de blygare dras med i debatten. Alla har något att komma med, passivt deltagande är nästan en omöjlighet. . Kursledare är Neil Spencer S m e e, engelsman och verksam I Finland sedan mer än sex år. Det undervisningsmaterial han har samlat är imponerade i fråga om både djup och bredd, och det kompletteras hela tiden. Här ingår uttalanden av branschens mest kända internationella storheter om allting från mediaval och budgetering till analys av den kreativa processen och lateralt tänkande. Filmer och ljudband ingår också.

För vilka reklammänniskor passar AEW?

Jag vill påstå att kursen är lämplig för alla inom reklam och marknadsföring som i sitt arbete måste använda engelska i tal och skrift och redan har sådan branschkännedom att de kan diskutera yrkesproblem, För nykomlingar i facket erbjuder kursen mycket nytt att bita i, för de mera garvade innebär den nyttig repetition och orientering i de senaste strömningarna. Reklamen och marknadsföringen utvecklas ju nästan från en dag till en annan: det man lärde sig för tio år sedan kan i dag vara mycket föråldrat. Och det är fråga just om att lära sig — och att göra det på engelska.

I dag är helsingforsarna inte de enda som åtnjuter förmånen av dessa kurser: Advertising English Workshop arbetar också i Tammerfors, dit Neil Smee flyger en gång i veckan. Och fortsättning följer säkert: intresset är redan stort också på andra orter.

Uppföljning av Advertising English Workshop: AEW club

Kurs II som blev färdig i januari 1973 var så entusiastisk att den beslöt starta en klubb. AEW Club grundades 15.2.1973 och räknar redan tiotals medlemmar — alla som bittills har gått igenom kursen och de som går på den som bäst. AEW Club sammanträder en gång i månaden i skiftande miljöer och fortsätter att dryfta branschfrågor i vänlig och informell anda. En liknande klubb grundas inom kort i Tammerfors. Mi 2

Utgiven i Forum nr 1973-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."