Aktias nye VD Johan Horelli ställer personalen i första rummet

av Bo Ingves Forum 1994-11, sida 08, 15.09.1994

Taggar: Bolag: Aktia Personer: Johan Horelli Teman: banker

Aktias nye VD, dipl.ing. Johan Horelli har i 30 år jobbat inom industrin, senast som VD för Kone Hissar. Då var hela världen hans arbetsfält. I dag är det främst de tvåspråkiga kusttrakterna i Finland som gäller, men utmaningarna är, som Horelli säger, enorma.

Aktias nye VD Johan Horelli ställer

PERSONALEN I FÖRSTA RUMMET

Bo Ingves

Sparbanken Aktia har klarat de senaste årens turbulens med hedern i behåll, trots att banken upplevt 1990-talets första positiva tertialrapport först under början av detta år. I dag är Aktia Finlands största sparbank, och i acceptabelt ekonomiskt skick jämfört med många övriga banker. Nye VD:n Johan Horellis uppgift är att blåsa under den uppåtgående trenden genom ny ledarskapsmetoder.

renden att bankvärlden söke efter fräscha ansikten från i dustrin för sina topposter förstärks i och med att dipl.ing. Johan Horelli (55) i början av juli utnämndes till VD för Aktia.

Horelli har i 30 års tid jobbat inom industrin, senast som VD för Kone Hissar. Han har inte någon tidigare operativ erfarenhet av bankvärlden, utan valdes uttryckligen därför att han ansågs tillföra den kompetens som behövs för att genomföra den omfattande organisationsförändring som styrelsen arbetat med under våren.

Det centrala budskapet i organisationsförändringen är att banken genom en omfattande decentralisering skall föras närmare kunderna. Banken skall få ca 20 resultatansvariga kontorsgrupper. Samtidigt skall specialfunktionerna enhetligare än tidigare samlas till huvudkontoret.

— I grunden är det ingen större förändring, eftersom banken till sin struktur är decentraliserad. Kontorens rätt att självsländigt bestämma om si verksamhet skall dock klart öka. Det är ju kontoren som arbetar med kunderna och vet vilka förväntningar och krav som ställs.

Banken skal sälja tjänster

Den ökade friheten innebär också ett större resultatansvar för kontoren. Horelli poängterar att det därför är nödvändigt att huvudkontoret kan hjälpa med specialiserade stabsfunktioner, så att man ute på fältet kan koncentrera sig på att effektivt betjäna sina kunder,

Här drar han en parallell till sin tidigare arbetsplats. Han konstaterar att Kones hissverksamhet i grunden består av ett nät av lokala servicegivare som avsevärl kunde höja sin kompetens genom all utnyttja vissa centrala funktioner.

— På samma sätt är det i Aktia rationellt att sköta bl. a. marknadsföringen, datatjänsterna och behandlingen av större företagskrediter centralt. O man talar om fördelarna med att ta in en utomstående till en bank, trorjag att det kan vara lättare för mig att se vilk vera dem för personalen.

Aktivitet krävs vid bankdisken

Horelli satsar också på att arbeta upp en allt affärsmässigare inställning till arbetet hos personalen. Han villsporra personalen till att ytterligare höja aktiviteten när det gäller att sälja bankens produkter.

— Med dagens låga sparräntor är det inte speciellt attraktivt med traditionellt banksparande. Därför gäller det att ta reda på vilket behov kunderna har av 1. ex. finansiell rådgivning. Poängen är att om vi effektivt kan hjälpa våra privatkunder med lönsammare placeringar skall vi inte heller vara blyga aut ta skäligt betalt för det.

Horelli poängterar att banken vid sidan av de förändringar som organi bildning.

— Personalen måste veta vad banken kan erbjuda och dessutom motiveras att erbjuda tjänsterna. Känner inte personalen till produkterna är det omöjligt att effektivl marknadsföra dem och därmed få lönsamhet i verksamheten.

Folk vill arbeta

Horelli har under sin karriär inom industrin utvecklat en personlig relation tillledarskapsfrågor. Både som ordförande för Finlands kvalitetsförening och som fristående konsult under första halvan av detta år har han talat starkt för servicekvalitet, teamarbete och vikten av all engagera personalen. Nu står Aktiaituren för hans budskap.

— Cheferna måste komma ihåg alt människorna har sina huvud med sig. 1 Aktia har vi 600 människors samlade intelligens till förfogande. Det gäller att utnyttja den resursen. En av de viktigaste uppgifterna för cheferna är att i samråd med personalen kanalisera detta kunnande så att företaget drar nytta av det,

Horelli understryker också att folk i normala fall verkligen vill arbeta. Problem uppstår då ledningen ställer upp onödiga barriärer, eller 1. ex. på grund av bristande självförtroende inte vågar ta emot råd av sina underlydande.

Horelli deltog i juli tillsammans med styrelsens ordförande Patrick Enckell och övriga styrelsemedlemmar i flera stora personalmöten och kunde då personligen träffa största delen av personalen.

— Vi berättade öppet om våra planer som enligt min mening togs emot positivt. 9

Utgiven i Forum nr 1994-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."