Utgiven i Forum nr 1979-17

Aktiesparare, förenen eder!

av Sixten Johansson Forum 1979-17, sida 14, 07.11.1979

Taggar: Teman: investering

Aktiesparare, förenen eder!

Hur ska småspararen säkrast placera sina slantar? Lägga under madrassen, köpa diamanter eller investera i frimärken?

Inget vidare alternativ, anser föreningen Aktiespararna r f, som betonar att aktier är en produktiv investering både för spararen och för hela samhället. Men samtidigt råder man ingen att sätta alla pengar på en häst utan satsa på olika -— också helst produktiva — alternativ.

y»” Föreningen Osakesäästäjät — Aktiespararna rf har hittills varit rätt osynlig, trots att den redan existerat i över två år. När föreningen grundades i maj 1977 av några eldsjälar, hade frågan om en organisation till fromma för aktiespararna redan hängt i luften rätt länge. I Sverige hade en motsvarande organisation (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) då redan verkat i över tio år. Att intresse fanns också i vårt land visar det snabbt ökande medlemsantalet — från det konstituerande mötets 110 medlemmar till cirka 2 000 idag — trots att verksamheten än så länge mera haft karaktären av en vid-sidan-om-hobby. Nu ska man emellertid aktivare börja värva nya medlemmar, och sparka igång en medlemskampanj, som bla kommer att omfatta ett medlemsblad både till nuvarande och potentiella medlemmar.

Man räknar med att inom två år uppnå ett medlemsantal mellan 5 000 —6 000 aktiesparare. Siktet kan gär na vara högt ställt — i Sverige är de organiserade aktiespararna nu omkring 33 000, och vill man se på potentialen i Finland, kan det nämnas att omkring en tredjedel av befolkningen äger andra än bostadsaktier, och cirka 350 000 personer har aktier i de femtio börsbolagen. De flesta är småsparare (aktier för upp till 10 000 mk ungefär), vilka också kommer att utgöra majoriteten i föreningen.

Ukad medverka — Vår förening har två huvudfunktioner, säger generalkonsul Börje Thilman, ordförande för föreningens delegation. — För det första anser vi det viktigt att det kanaliseras kapital till näringslivet. Så många som möjligt bör kunna vara med i det ekonomiska skeendet. Det är också en väg mot ökad medverkan. Vi ser det alltså som vår uppgift att befrämja detta. För det andra vill vi fungera som en intresseorganisation mot statsmakten och mot företagen. Dock inte så att vi skulle föra krig mot dem, utan vi vill föra fram ett enligt vårt tycke gott ärende på ett konstruktivt sätt. Vad vi tex främst önskar få sagt till statsmakten är att aktier länge stått i ett klart underläge vad beskattningen beträffar, i jämförelse med andra sparformer, som t ex vanliga bankdepositioner eller statens obligationer. De två senare är skattefria, medan aktieinnehav leder till inkomst- och förmögenhetsbeskattning, trots att de ju redan

Redaktör Gunhard T Kock (t v), styrelsemedlem i föreningen och författare till uppslagsverket ”Pörssitieto”, studerar lämpliga placeringsobjekt tillsammans med generalkonsul Börje Thilman.

beskattats en gång genom företagsbeskattningen. Härvidlag kräver vi att aktier får samma ställning som motsvarande placeringsformer, säger Börje Thilman.

— Gentemot företagen, fortsätter Thilman, är det viktigt att någon företräder småspararnas intressen. Alla kan ju inte bänka sig på bolagsstämman, och också småspararna ska kunna kräva reell information från företagen. Samtidigt har föreningen en konsultativ uppgift mot företagen, de kan från oss bäst få reda på de aktuella frågor och önskemål som sysselsätter aktiespararna.

Diamanter ”pervers” investering

Från olika håll har det framförts att mera okonventionella investeringar — i konstverk, diamanter, guld, äkta mattor mm — ger en bättre utdelning på det satsade kapitalet och därför mer än hittills borde beaktas. Hur ser Aktiespararna på ett dylikt sparande?

I synnerhet vad investering guld och diamanter beträffar, som ju ligger improduktiva i bankvalv, anser Börje Thilman beteendet närmast att betrakta som asocialt.

— I Sverige kallas dehär investeringarna med rätta för ”perversa investeringar”. Vår förening vill framhäva att aktier är en för hela samhället produktiv sparform med en reell substans. Trots det råder vi ingen att satsa allt kapital på bara aktier, utan också att söka andra produktiva alternativ. Men vi betonar inte heller den spekulativa sidan, utan ser på investeringar som långsiktiga sparprogram, säger generalkonsul Thilman.

Vill man hålla sig till aktier — vad ska man idag då satsa på? Redaktör Gunhard T Kock, styrelsemedlem i Aktiespararna rf och författare till den redan i många år utgivna årsboken ”Pörssitieto”, ger inget entydigt svar -— Det är svårt att ens direkt peka på någon bransch, ännu svårare att nämna något enskilt företag, säger han. — Inom skogsindustrin tex, vår största ”aktiebransch"”, finns det både bra och rent usla företag. Det gäller nu mer än någonsin att sätta sig in i vad som rör sig inom branscherna innan man gör aktieköp, och inte förlita sig på fingerkänsla, påpekar han.

Sixten Johansson O

FORUM 17/79

Utgiven i Forum nr 1979-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."