Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Åland: skatteparadis för captive-bolag

av Bo Ingves Forum 1995-08-09, sida 06-07, 08.06.1995

Taggar: Orter: Åland Teman: skatter

Aland Ss i eclal

Bo Ingve ÅLAND skatteparadis för captive-bolag

Den åländska självstyrelselagen ger Ålands lagting rätt att

Ivständigt lagstifta om kommun- och näringsskatter. So ett resultat av detta tillämpas från början av år 1994 en kommunalskatt på endast 1,2 procent för utländska s.k. captive-bolag. I februari i år slog högsta domstolen slutligen fast att landstinget verkligen hade kompetens att stifta lagen.

aptive-bolag är försäkringsbola som sköter om försäkringarn för en enda koncern och dess dotterbolag. Normala försäkringsbolag kan m.a.o. inte få skatterabatten.

Inget bolag ännu etablerat sig på Åland, men vid en presentation av det åländska alternativet i mitten av maj deltog i alla fall en hel del represenlanter för flera svenska storkoncerner.

Skattesänkningen gäller tillsvidare endast utländska captives. I presentationen deltog också representanter för finländska captive-bolag, eftersom lagen på sommaren torde ändras så att den gäller också finländska captives.

— Om man godkänner den planerade lagändringen kommer intresset på nära håll att bli stort, tippar Bo-Stur å Åland är för finländska förhållanden låg, bara sju procent, konstaterar Agneta Erlandsson, VD för Ålands handelskammare.

Arbetslöshetsgraden

Sjölund. Han är VD för Återförsäkringsbolaget Hamnia, som har byggt upp en organisation som har rätt att sköta förvaltningen av captive-företag.

“Allmän skattesänkning vore toppen”

Kommunalskattesänkningen = gäller inte normala företag, vilket enligt Ålands handelskammares VD Agneta Erlandsson är beklagligt.

— Vårt geografiska läge ställer reella hinder i vägen för många typer av företag. Men skulle vi bli ett allmänt skatteparadis, vore säkert många företag redo att leva med de begränsningar som t.ex. näringsrättbestämmelserna ställer, säger hon med glimten i ögat.

Åland lever under sommarhalvåret bra på turismen. men öriket har också lyckats bra med att hålla sig igång under vinterhalvåret. Arbetslöshetsgraden är för finländska förhållanden låg, endast drygt 7 procent.

Det åländska näringslivets struktur skiljer sig markant från det övriga Finlands. Industrin stod t ex år 1991 för endast 7,7 procent av Ålands BNP, medan dess andel av hela Finlands BNP var 21 procent.

Den viktigaste näringen på Åland är av naturliga skäl sjöfarten. Transporternas andel (dvsi praktiken främst sjöfarten) av Ålands BNP är över 40 procent, medan andelen är endast ca 12 procent i hela Finland. Över 70 procent av det totala antalet passagerar- och kryssningsfartyg i Östersjön har Mariehamn som hemort. Erlandsson poängterar att sjöfarten dessutom genom syrar landskapets övriga näringar.

— Turismnäringen skulle t.ex. inte fungera utan de täta och förmånliga färjförbindelserna från Finland och Sverige. Därför kan det bli problem i sommar. Den låga kronkursen kan locka ålänningarna på uppköp till Sverige samtidigt som den avskräcker svenskarna från att spendera pengar på Åland, tror Erlandsson.

Vid sidan av den internationellt inriktade sjöfarten domineras det åländska näringslivet av mindre, hemmamarknadsorienterade företag. Den åländska industrin baserar sig 1 huvudsak på förädling av egna råvaror, främst potatis och fisk.

— Bland småföretagen har man haft vissa problem att anpassa sig till dagens skärpta konkurrensläge. Nu har småföretagarna och primärproducenterna i alla fall vaknat till och börjat leta efter marknader också utanför Åland. Tyvärr har det varit svårt att få till stånd ett nödvändigt samarbete på exportsidan, säger Erlandsson.

Handel främst med Finland och Sverige

Enligt henne ser man för tillfället positivt på den åländska framtiden. Bla. har antalet medlemsföretag i Alands handelskammare börjat öka igen. När lågkonjunkturen härjade som värst för några år sedan sjönk medlemsantalet. I dag har handelskammaren ca 230 medlemsföretag.

För de tillverkande åländska företagen är Sverige den viktigaste handelspartnern. För primärprodukterna och

Forum nr 8-9/9 snacks-produkterna är Finland däremot den viktiga marknaden. Fiskprodukter exporteras också aktivt till Japan och Europa.

— Sveriges starka position som handelspartner tror jag att till stor del förklaras av språket. Samhörigheten med Finland är 1 alla fall naturlig för de flesta ålänningar. Rent praktiskt är det i alla fall fint att Finland och Sverige gick medi EU samtidigt, för nu får vi all EUinformation direkt på svenska från Sverige, konstaterar Erlandsson.

Den bransch på Åland som drabbats mest av 1990-talets lågkonjunktur är byggbranschen. Erlandsson tror att det kan gå illa också för jordbrukarna om dé inte kan omstrukturera sig till följd av EU-avtalet.

— Men tillsvidare är det i alla fall turismnäringen som tillfogat bankerna de största kreditförlusterna.

EU-undantag på gott och ont

EU-avtalet ställde Åland i en aningen udda dager jämfört med övriga EUländer. De tradtionella undantagen som gäller rätten att förvärva fast egendom och för att idka näringsverksamhet på Aland skrevs in i EES-avtalet och fortsätter enligt EU-avtalet. Det andra viktiga undantaget är skatterna, Åland får ha kvar tax free-försäljningen på färjorna också efter 1999.

— Därför har vi kvar tullkontrollen på Åland för den gemenskapsinterna handeln, vilket tyvärr fördröjer och fördyrar transporterna en aning. Vi är inte med i EU:s moms-system., vilket innebär att åländska importörer erlägger moms- och förtullningsavgiften till den åländska tullen då varorna kommer från övriga EU-länder än Finland.

Enligt Erlandsson innebär skatteundantaget att det är möjligt att upprätthålla de nuvarande förmånliga transporterna till och från Åland.

— I Sverige understöds t.ex. trafiken till Gotland med rejält tilltagna skattemedel. Trots det måste en familj med bil betala några tusen kronor för att komma till Gotland från det svenska fastlandet.

Sysselsättning och dominerande företag

På Åland bor totalt 25 000 personer och av dem är nästan hälften i arbetslivet. Över 28 procent är anställda inom offentlig service, nästan 19 procent inom transport och ca 14 procent inom handel och hotell- och restaurangbranschen. Basnäringarna livnär över 11 procent, tillverkningsindustrin ca 10 procent, finansbranschen drygt 8 procent och byggnadsindustrin ca 6 procent. 9

Forum nr 8-9/9 på Åland

Fredrik Nar jöfartens dominerande ställning i åländskt näringsliv är uppenbar då man betraktar en lista på de största företagen på Åland. Bland de sju åländska företag som 1993 rymdes med bland de 500 största företagen i Finland verkar hela fem inom sjöfart. Ett annat särdrag för åländskt näringsliv är ett starkt korsägande företagen emellan. Tre åländska företag är noterade på listorna i Helsingfors: Ålandsbanken och Birka Line är börsnoterade och Chips är på OTC-listan. Rederiet SF Line, som seda | Ålands största företag

Vem är störst och VEM AGER VEM

Bland de företag som inte är inom transport och spedition finns Wiklöf Holding. Företaget idkar dagligvaruhandel på Åland genom Mathisbutikerna och skeppshandel på passagerarfärjorna. Dessutom äger företaget Arkipelag Hotel i Mariehamn.

Livsmedelskoncernen Chips är känd för alla cocktaillejon genom sina Taffel Snacks, med en marknadsandel på 58 procent i Finland. På andra sidan Ålands hav mumsar svenskarna på OLW snacks, Chips snacksproduktmärke i Sverige med

Oms [-93] Antal

Företag Bransch i milj.mk anställd 1 SF Line" (nuv. Viking Line) — Transport och spedition 1.665 2.723 2 Wiklöf Holding" Flerbransch 965 220 3 Alandia Tanker Company” = Transport och spedition 600 250 4 Oy Chips Ab Ltd” Livsmedel 495 395 5 Birka Line Ab" Transport och spedition 401 600 6 Eckerö Rederi" Transport och spedition 214 249 7 Ångfartygs Alfa Transport och spedition 149 7 anger hela koncerne namnbytet i våras heter Viking Line, är störst med en omsättning1994 på över 1,8 miljarder mk. Största ägare i bolaget är släkten Lundqvist med bolag. Sjöfartsklanen Lundqvist äger också de oljefraktande rederierna Ångfartygs Alfa och Hildegaard. Alandia Tanker Company, ATC, fraktar också olja. Största ägare i ATC är Henrik Dahlman.

Birka Line-koncernens «kryssningstrafik vänder sig huvudsakligen till den svenska marknaden. Detsamma gäller Eckerö Rederi. De två konkurrenterna är intrasslade i ett intressant korsägande. Birka Line äger 20 procent av Eckerö och Eckerö äger närmare 40 procent av Birka. Tillsammans äger de Oy Eestin Linjat Ab som seglar under finländsk flagg.

Källa: Talouselämän raportti svuryrityksistä 199 en marknadsandel på 40 procent. Dessutom producerar företaget baslivsmedelprodukter under märket Oolannin. Livsmedelsjätten Orkla AS i Norge, senast uppmärksammat genom sitt köp av Volvos livsmedelsdivision, är Chips största distributör och största aktieägare. Försäljningen går bra för Chips — förra året steg omsättningen med hela 21,1 procent till 599,9 Mmk. Företaget är det största producerande företaget på Åland och största a ägare i Ålandsbanken.

Ålandsbanken finns inte med på listan eftersom den hör till den finansiella sektorn. År 1994 hade banken 269 anställda och skulle sålunda väl platsa på listan med Ålands största företag. 9

Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."