Utgiven i Forum nr 1977-11

Allt om havet

av Kai Finell Forum 1977-11, sida 33, 15.06.1977

Taggar: Teman: haven

Ny litteratur: Allt om havet

Vattnets och därmed också världshavens fundamentala betydelse för livet på jorden inses nu i allt vidare kretsar runt om i världen. Notiser om ökande föroreningar med minskade och förgiftade marina näringsresurser ges mer och mer spaltutrymme i massmedierna. Kravet på rent vatten och obesmittade kuster är emellertid redan nu svårt att förena med industriell exploatering och termiska energikraftverk vid stränderna. Ofrånkomliga avvägningar, kompromisser och politiska beslut framvingas likväl skyndsamt, på sorgligt osäkra grunder. Naturvetenskapliga forskningsrådet i Sverige har därför nyligen tagit ett långt kliv framåt mot en brett upplag information i ämnet.

— Det vi i dag vet om havens bevisbara resurser och komplicerade ekologi är faktiskt genant otillräckligt. Och även öm vattnet på jorden redan blivit ett omfattande internationellt forskningsobjekt så har varje enskilt hav och varje kust sina speciella problem som måste lösas fristående från generella synpunkter, menar svenska naturforskningsrådet.

Det har sagts att om inte människan själv snart inser nödvändigheten av att snabbt begränsa sitt antal så dyker allt flere krafter upp som kommer att göra det desto snabbare. Förorenade oceaner erbjuder i det fallet en utomordentlig grogrund för utlösning av ohjälpligt destruktiva naturfenomen. Med ett förintande vidsträckt bredbandsspektrum för alla högre livsformer på jorden!

SVENSKA VETENSKAPSAKADEMIEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET och tidskriften FORSKNING OCH FRAMSTEG framförde nyligen ett informationsprojekt om havet som miljö, naturresurs och forskningsområde med krav på absolut prioritet i det nuvarande skedet av vår planets krympande livsbetingelser. I evenemangen ingick besök på forskningsfartyg, utflykter i skärgården, ett par tiotal föredrag plus en

FORUM 11/7 mångfald intressanta exkursioner och aktuella diskussioner. Aktiviteterna ägde rum i två separata temaperioder under tiden 18—24 april i Göteborg och 27—28 april i Stockholm.

I samband med denna mångsidiga havsinformation har Forskning och Framsteg därtill gett ut en mycket läsvärd lektyr -— Boken om havet — i det högaktuella ämnet. En bok skriven direkt på svenska med många av Sveriges främsta forskare och experter som medarbetare. I lättläst form och rikligt illustrerad behandlar boken havet och vattnet ur nästan alla tänkbara synvinklar.

Den drygt 130 sidor (format 24 x 20 cm) digra publikationen, med attraktiv och överskådlig layout, har redigerats av George Strachal, som «också författat inledningskapitlet ”Ur ett gränslöst gränskrig”, rörande havens om stridda nyttjanderättsfördelning ända från 1500talet.

BÄST PRESENTERAS publikationens mångsidig het genom ett enkelt kapitelreferat av innehållet som börjar med prof Eric Olaussons skildring av havsbottenlandskapens omfattande förändringar under 4 miljarder år.

Fil lic, lektor Johan Rodhe behandlar havets = fysi som grund för förståelsen av oceanvattnets rörelser — främst med tanke på fiske, fartygsrutter, tidvattens- och vågrörelsekraftverk etc.

Tidvattnet ägnas därtill ett särskilt kapitel av fillic och oceariograf Bert Rudels, medan professorn i analytisk - kemi Dyrssen ser på havet som ett stort kemikaliebad innehållande både gaser, salter, mineraler och otaliga utvinnbara grundämnen. Plus givetvis havsinnevånarnas naturliga utsöndringar och människornas artificiella avfallsgifter. Zoologiprofessor Björn Ganning bidrar med en artikel om havets levande existenser, sedda som illa utnyttjad livsmedelstillgång med helt otillräckligt beaktad invecklad näringskedja;

VÅRA MINST KÄNDA faunaområden -— de verkliga djuphaven — och deras absolut nödvändiga utforskning beskrivs mer detaljerat av prof Jarl-Ove Strömberg, sekunderad av Hans Ackefors som menar att det trots alla dystra prognoser går att öka fiskfångsterna utan risk.

Nederländska = fiskeriforskningsprofessorn Pieter Korringa ägnar sitt intresse åt det just nu så aktuella noråsjöfiskets framtid. Han anser att om inte nordsjöländerna gör något åt rovfisket av exempelvis sill, torsk och makrill måste dessa snart klassificeras som rena lyxmaten. Journalisten Clas Palmqvist kompletterar med en kort instruktiv återblick på fiskemetoder och redskap. Alger och maneter samt många av havets olika pelagiska och lösta substanser är utmärkta råämnen för framtida mediciner fram David— hålls.i ett avsnitt författat av docent Björn Josefsson och lektor Lars Afzelius. Docenten i kemisk oceanografi Stig H Fonselius redogör i sin tur för olika slags direkt skadliga kemikalier som i dag helt ogenerat och besinningslöst dumpas i havet likt en all världens soptipp för snart sagt all slags avfall.

Djuphavsdykarens <mångskiftande påfrestningar i sitt arbete på världens farligaste arbetsplatser beskrivs av <fysiologiprofessorn Claes Lundgren. Havens, långt ifrån tysta, värld presenteras från modern teknisk synpunkt av Försknings och Framstegs chefred Eric Dyring.

KAPITELRUBRIKER son talar för sig själva är ”De nya verktygen och maskinerna” (att ta upp naturrikedomar från haven och havsbottnen med) av civ ing Tryggve Ramquist, ”I ständig beredskap” av red för tidskriften Sveriges flotta, Bertil Äh lund samt Eric Olaussons artikel om ”Urtidens hav” och Kurt Falkemos ”Över havet går de stora vägarna” (skeppstraderna).

En ordlista över använda facktermer jämte en förteckning över lämplig tillläggslitteratur kompletterar innehållet för dem som önskar ytterligare fördjupa sig i det vidlyftiga ämnets discipliner,

Boken som kostar endast Skr 27,— kan beställas direkt från Naturvetenskapliga forskningsrådets redaktionstjänst, Box 23 136, S-104 35, Stockholm 23. Inbetalningskort medföljer leveransen och det låga priset motiveras av önskan om så stor spridning som möjligt. Kai Finell 33

Utgiven i Forum nr 1977-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."