Utgiven i Forum nr 2020-08

Allt på en gång eller lite i taget?

av Jonathan Aalto Forum 2020-08, sida 35, 22.09.2020

Taggar: Teman: placering

Jonathan Aalto jobbar som kapitalförvaltare på Seligson & Co.

t på en gån eller lite I taget”

Tänk dig att du ärvt en större summa PLACERING pengar och ämnar placera kapitalet i aktier. En vanlig fråga som uppkom mer är själva tidpunkten för investeringen. Lönar det sig att sprida ut sina besparingar över en längre tidsperiod eller placera det totala beloppet på en gång? Speciellt i ekonomiskt osäkra tider är det många som känner oro för att enligt pokertermen gå ”all-in” på marknaden och gärna väntar tills läget förhoppningsvis är mera gynnsamt.

Låt oss ta ett hypotetiskt exempel där placeraren har öronmärkt en summa på 12 000 euro för aktieplaceringar. I stället för att köpa aktier för 12 000 euro i dag ämnar placeraren använda 1 000 euro per månad under ett års tid för sina aktieinförskaffningar, Ifall marknaden under denna tid är uppgående under varje månad kommer placerareni genomsnitt att betala ett högre pris jämfört med om placeringsbeloppet i sin helhet redan hade placerats. På motsvarande sätt blir anskaffningspriset förmånligare ifall marknaden under perioden är sjunkande.

Då placeraren vanligen tenderar att fokusera på vilka pris de månatliga införskaffningarna verkställs till är det lätt att glömma bort att en betydande del av kapitalet under denna tid vanligtvis ligger på bankkontot utom räckhåll för aktiemarknadens långsiktiga avkastning. I det ovannämnda exemplet har hälften av de tolv placeringsraterna i genomsnitt inte tillgång till aktiemarknaden under ettårsperioden, För den avkastningsmaximerande placeraren utgör detta en potentiell stor alternativkostnad,

Hela beloppet på en gång. Den amerikanska kapitalförvaltaren Dimensional Fund Advisors ger även denna teori flankstöd. I en undersökning gjord av företaget framkommer det att den amerikanska aktiemarknaden mellan 1926 och 2019 i genomsnitt avkastat positivt ända upp till fem år efter att marknaden nått nya toppnivåer. Samma resultat erhölls även i situationer där marknaden sjunkit mera än 10 procent, Även här har den efterföljande femårsperioden i genomsnitt belönat placeraren med en positiv avkastning. Vidare har aktieavkastningen i bägge fallen överträffat avkastningen för statens ettåriga statsskuldväxlar vilket bekräftar teorin om att place randet av hela beloppet skulle ha gett placeraren en mera fördelaktig avkastning.

Resultatet i sig är inte överraskande. Aktiemarknadens långsiktiga trend är i grunden stigande då aktieplaceraren förr eller senare får ta del av den avkastning som skapas av ekonomisk tillväxt, genom utvecklingen av nya effektivare teknologier och av flitiga människor som bidrar till att bygga upp framgångsrika företag.

Placerarna agerar dock inte alltid rationellt och i flera fall styrs besluten av psykologiska faktorer. Ifall marknaderna nyligen nått nya toppnivåer är det inte ovanligt att placerarna vill vänta på en nedgång innan kapitalet utsätts för marknadens krafter. Samtidigt kan ett rådande börsras tolkas som att flera nedgångar är på kommande vilket tenderar att göra placerarna försiktiga och avvakta situationen,

Svårt att tajma marknaden, Det grundläggande problemet med att tidsmässigt diversifiera sina besparingar är att det islutändan och ofta totalt omedvetet är en strategi att tajma marknaden vilket i det långa loppet sällan brukar lyckas. Att hålla en del av pengarna på kontot och investera dem i ett senare skede är i teorin endast meningsfullt om placeraren tror att marknaden tillfälligt kommer att sjunka för att sedan återigen bli stigande. I praktiken är dylika strategier sällan framgångsrika.

Såväl teorin som tidigare forskning tyder på att en engångsinvestering är det mer effektiva sättet att maximera sin avkastning över tiden, Det är främst tiden placeraren är investerad i marknaden som är relevant, inte när man lyckas tajma den.

Dock kan en mera försiktig tidsmässig diversifiering vara ett rimligt alternativ för placerare som annars skulle låta bli att placera på grund av den psykologiska press som kan tänkas uppkomma då hela beloppet placeras på en gång.

Då det finansteoretiskt torde vara mera renodlat att placera allt på en gång kan det ändå för placeraren vara bra att personifiera alternativen: Stör det mig mera ifall marknaden tillfälligt sjunker efter att beloppet placerats på en gång eller är det en större nagel i ögat ifall marknaden stiger och hela kapitalet inte är placerat? m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NF 82020

Utgiven i Forum nr 2020-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."