Utgiven i Forum nr 1981-02

Allt vanligare material i småbåtar - aluminium

av Gustav Enholm Forum 1981-02, sida 08-09, 04.02.1981

Taggar: Bolag: Fiskars Teman: båtar

Allt vanligare material i småbåtar — aluminium

Oy Fiskars Ab:s Inha fabriker torde idag vara Europas i särklass största producent av småbåtar i aluminium och står sig väl i konkurrensen med de stora tillverkarna i USA och Kanada. Denna ställning har uppnåtts bara genom omfattande nytänkande i produktutvecklingen, produktionen och marknadsföringen av en industriellt tillverkad småbåt av ett — allmänt sett — ganska okänt byggnadsmaterial.

6 I och för sig är inte aluminium ett nytt material i båtar. Oy Fiskars Ab har i Finland under en lång rad av år tillverkat aluminiumbåtar under namnet Kello vid Mariefors bruk. Kello-båtarna var inte heller ursprungligen Fiskars egen produkt. utan de följde med då Fiskars förvärvade Mariefors bruk på 1960talet. Kello-båtar av olika typ och utseende tillverkades under mer än tjugo år innan dagens sortiment såg dagens ljus.

I medlet på 1970-talet stod det klart för Fiskars ledning att en industriell tillverkning i större volymer inte kunde komma i fråga i de redan urmodiga okaliteterna i Mariefors, varvid man stod inför frågan om att antingen lägga ned eller flytta produktionen till modernare utrymmen.

Valet kom att falla på Inha fabriker i Etseri kommun där en ny fabrikshall höll på att uppföras. Det stod även klart att de gamla typerna inte längre motsvarande tidens krav varken beträffande design, kvalitet eller utförande.

Nya krav

Redan den skandinaviska s k frivilliga båtprovningen och normerna som tillämpats i många år enligt regler som är gemensamma för alla nordiska länder ställde nya krav på fritidsbåtarna.

Ytterligare ett område som måste utredas, var vilken produktionsteknik som kunde tänkas vara den lämpligaste och därtill måste frågan om marknadspotentialen och den rena marknadsföringsstrategin undersökas och lösas.

Marknads- och metodstudier åren 73—75 i USA, som är den stora tillverkaren av aluminiumbåtar, gav relativt snabbt vid handen att där tillämpade metoder och produkter inte kunde överföras till Finland och Skandinavien som sådana. Men däremot gav aluminiumbåtarnas omfattande försäljning anledning att anta att de också här skulle ha e sgynnsam framtid. Redan 1967 var aluL miniumbåtarnas marknadsandel i USA 26,8 procent, 1975 35 procent och fram till år 1985 väntades öka till hela 40 procent eller mera. Om man därutöver betraktar båtarna utgående från storlek kunde konstateras att av båtar under 5 m i längd närmare 80 procent år 1975 var gjorda i aluminium och i kategorin 5—7,5 m nära 20 procent.

Åren 75—76 beräknade man att försäljningen av sk små öppna båtar inklusive roddbåtar i Finland låg på nivån 15—20 000 båtar varav aluminumbåtarnas andel var mycket låg. Erfarenheterna från USA gav dock vid handen att det med rätt produkt och marknadsföringsstrategi i Finland borde finnas möjligheter att uppnå en intressant volym.

Då aluminiumbåtarnas marknadsandel i Svergie och Norge dessutom var ännu lägre ansågs marknadsförutsättningarna definitivt intressanta.

Redan under Marieforstiden hade man på produktutvecklingssidan tillämpat och provat vissa nya idéer och dessa utvecklades nu ytterligare för att stå som grund för den nya produkten.

Marknadsföring

Tillämpningen av de nya idéerna i konformitet med krav på säkerhet etc och därför lämplig produktionsteknik, gav en ny produkt som endast på några få punkter visade likheter med hittills kända konventionella båtar.

Då de tekniska problemen i princip var lösta kunde man precisera en del av komponenterna i marketingmixen, produkten, marknaden, konkurrenterna. Härefter gällde det att precisera målsättningarna på kort och lång sikt. definiera målgrupperna och den tänkta marknadsföringsstrategin.

Vid uppställandet av målsättningarna samt strategin för att uppnå målen fick givetvis vissa funktioner en relativt sett större tyngd än andra. På grund av konkurrensläget stod det klart att själva

Aluminiumbåtarnas frammarsch i USA gav anledning att anta att de också här skulle ha en gynnsam framtid, trots att man kom underfund med att där tillämpade metoder och produkter inte som sådana kunde överföras till Skandinavien.

Kello-båtarna som tillverkades vid Mariefors bruk är föregångare till dagens aluminiumbåtar som nu heter Buster. De gamla typerna motsvarade inte längre tidens krav beträffande design, kvalitet och utförande u >

Busters hurudmålgrupp är båtintresserade och -ägande familjer i kustområdet. Sekundär målgrupp är professionella och institutionella användare.

Enligt Fiskars är aluminiumbåten Buster en robust och sjösäker familjebåt. Valet av namn gav möjlighet att göra både båten och reklamen personlig.

FÖRUM 2/8 marknadsföringsinsatsen skulle få en synnerligen stor betydelse.

De viktigaste faktorerna man hade att beakta vid uppgörande av planer och strategier var 1) Marknaden: såväl kvantitativt som kvalitativ 2) Konkurrensläget: — konkurrerande produkter och marknadsmättnadsgrad samt fördomar mot aluminiu 3) Målgrupperna: kustbefolkningens krav kom att väga mera än insjömarknadens. De rent professionella användarnas behov hade tillgodosetts redan tidigar 4) Produkten själv, särart. specifika egenskaper. produktimage och namn.

  1. Distributionsnätet, uppbyggnad och komplettering av ett distributionsnät väl lämpat för en ny produkt med Busters särart och prisnivå.

Det ovan sagda berör närmast marknadsföringen samt materialets naturliga egenskaper i förhållande till plast och trä. Det är dock skäl att betona att både design och modern produktionsteknik utnyttjade materialets specifika egenskaper och därigenom skapade man en ny särpräglad helhet med egenskaper som hittills kända båttyper saknat.

I USA torde den stora andelen aluminiumbåtar i hög grad bero på att man redan i ett tidigt skede börjat utnyttja aluminium i tex flygindustrin, via vilken man erhållit långt gående know-how som sedan utnyttjades för båtindustrin. Samtidigt har också tillgången på aluminium varit god. Det kan vara värt att nämna, att en mindre aluminiumbåt i USA normalt är billigare an motsvarande plastbåt.

Aluminiumframställningen är en mycket energikrävande process, varför prisutvecklingen visat en brant stigande kurva. För tillfället tyder ingenting på att denna pristrend skulle förändras i någon högre grad. På Fiskars har man strävat till att så långt som möjligt kompensera dessa prisförhöjningar av råvaran genom åtgärder som syftat till att höja tillverkningens produktivitet.

Buster — robust och sjösäker Lanseringen av den nya aluminiumbåten skedde 1976. Den döptes till Buster för att det ansågs, att det namnet uttryckte den bild man strävade till att

FORUM 2/8 skapa av båten. En robust och sjösäker familjebåt. En slags Citroen 2 CV till SjÖSS…

Det skedde också ett nytänkande i distributionen så att tyngdpynkten förskjöts till branschaffärer och därigenom skapades ett helt nytt återförsäljningsnät för Buster.

Huvudmålgrupp var båtintresserade och -ägande familjer i kustområdet. Sekundär målgrupp var proffessionella och institutionella användare som behövde en oömtålig allvädersbåt.

Prismässigt hade man inte någon fördel, utan låg tvärtom något över plastbåtar i motsvarande storlek.

Reklamen ingick också som en viktig delimarknadsmixen och från början stod det helt klart att dess uppgift var att skapa kännedom om Busters speciella egenskaper — underhållningsfri, sjösäker och trygg samt okänslig både för väder och vind p g a både material och design. Därtill skulle reklamen utformas som traditionell märkesvarureklam för att skapa en positiv bild av Buster.

Valet av reklamstrategi med både emotionella och rationella argument bottnade i att det fanns en stark känslomässig inställning till själva materialet hos de tilltänkta köparna.

Båtköpandet präglas ofta av en påfallande konservatism och känslomässighet. För institutionella köpare är aluminiumbåtens fördelar däremot i regel uppenbara.

De försäljningsresultat Fiskars hittills uppnått, motsvarar i stort de uppställda målsättningarna. Också exporten har varit betydande. Under de närmaste åren räknar man med en fortsatt försäljningsökning. Lönsamhetsutvecklingen har även varit tillfredsställande.

Buster levereras också 1 några specialversioner för olika ändamål tex oljebekämpning och dessa sk work Busters utgör ca tio procent av försäljningen.

Med de nya tillverkarna av aluminiumbåtar som dykt upp i Norge, Sverige och Finland ökar naturligtvis konkurrensen inom aluminiumbåtsegmentet. Men samtidigt blir aluminium en hård konkurrent för andra material och det finns skäl att anta att man kan emotse en ökning av aluminiumbåtar i framtiden.

Gustav Enholm

VOLVO PENTA

VERKLIG EFFEKT.

7,5 hk (5,5 kW) mätt från propelleraxeln.

Bekanta dig med Volvo Penta dieslarna. Den råa styrkan som inbyggts i varje modell kommer att göra dig förvånad. Du kan köra med full effekt hela tiden, och vridmomentet räcker till även vid hårdaste påfrestningar. Volvo Penta säljer dig den äkta dieseln.

VOLVO PENTA

Båtbyggarvägen 9-11, 00210 Helsingfors 21 Tel. 90-673 596

Utgiven i Forum nr 1981-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."