Utgiven i Forum nr 1970-09

Alltid hemåt

av Anders Palmgren Forum 1970-09, sida 05, 13.05.1970

Forum 9/70

Alltid hemåt

Påtryckningsgrupper hör tiden till. Så mycket att man nyligen begått ett seminarium om påtryckningsproblematik. Det är naturligt att intressegrupper som vill få sin åsikt och stämma hörd, skall uttala sig medelst effektiva utstuderade metoder. Försagda dilettanter saknar i praktiken yttranderätt i frågor av sådan bärvidd att t.ex. Politiker och Tjänstemän anser sig berörda.

Påtryckning har en litet ofin klang. Man associerar med begrepp som pockande, självförhävelse, partiskhet. Som en samhällelig styrningsmekanism i bästa demokratisk anda är sakkunnig opinionsbildning och påtryckning ändå av stort värde.

Men det finns ett praktiskt men, som kan läsas i rubriken. De flesta påtryckningsaktiviteter är av den arten att dess objekt nödgas konstatera: Gruppen talar i egen sak, deras åsikt var nog känd och behöver inte på nytt beaktas. Måhända skall det accepteras att annan påtryckning än »hemåt» är ytterst sällsynt, och till och med onaturlig. Men tänk så fräscht det vore om någon bilistorganisation kunde konstatera att luftföroreningar i Helsingfors centrum kan bero av bilar, och sedan trycker på för sakens avhjälpande.

Eller om någon ämneslärarförening inför skolreformen skulle konstatera att tillräckligt timmar reserverats för det egna ämnet med beaktånde av elevernas arbetsbörda.

När får vi en ny regering?

Trots att man efter valet kunde vänta sig att regeringsförhandlingarna skulle bli svåra och långvariga hoppades väl alla att man skulle bedriva dem med en klar målsättning om att landet behöver en funktionsduglig regering som snabbt tar itu med alla de problem som nu bör lösas. Vi tänker närmast på de kommande löneförhandlingarna hösten 1970,

LEDAREN

Sanningen eller rättvisan är oftast en kompromiss, som skall vara ett medeltal mellan allsköns påtryckares hemåtdragande åsikter. Försök till objektivt tänkande och realism bedömes vara tecken på svaghet och dåligt samvete.

Det är lyckligt att den politiska lobbypåtryckningen inte hos oss når amerikansk standard. Där är bevarandet av ett politiskt ämbete som känt mycket beroende av välfinansierade valkampanjer. Kuloargrupper med intressen att bevaka styr mången politiker hårt med penningpungens snören.

En följd av påtryckningens ökade användning förefaller vara växande intolerans och oförmåga att acceptera andras åsikter. Det är en suggestionseffekt. När de egna argumenten upprepats tillräckligt ofta. i- utåtriktat syfte, blir de samtidigt etablerade som ofelbara trossatser av den egna gruppen. Som ett resultat av offentligt argumenterande uppstår stärkt åsiktspolarisering, d.v.s. oliktänkande renodlar sina syner på gemensamma frågor varvid klyftan mellan åsikterna fördjupas.

Klara alternativ är en tillgång men som förberedelse för kompromisser kunde en avpolarisering inledas redan i förpostfäktningarna. Snabbutredning av den egna partiskheten kunde lämpligen föregå alla påtryckningsaktioner. Uttalandenas objektivitet skulle då inte ifrågasättas automatiskt och deras innehåll nyanseras till gagn för helheten.

Anders Palmgre budgeten för 1971, det nordiska samarbetet och den nya skattelagstiftningen. Vad vi nu behöver är en regering på bred bas. Om vi inte nu lyckas få till stånd detta samarbete som behövs, låser vi fast hela systemet och då kan vi kanske få en ny regering först till midsommar.

Harry Myrberg

Masrdeävtva Ste tass dr

Utgiven i Forum nr 1970-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."