Utgiven i Forum nr 1980-14

Alternativa bränslen på frammarsch

av Ragnhild Artimo Forum 1980-14, sida 08-09, 24.09.1980

Taggar: Teman: alternativa bränslen

Valmet har introducerat de första Valmet 502-jordbrukstraktorerna som använder alkohol som bränsle. Också tilläggsutrustning för drift med gengas befinner sig på praktiskt experimentstadium.

— Enda sättet att dämpa oljeprisstegringarna är att utveckla alternativa bränslen, säger överingenjör Rauno Bergius på Valmet Ab Traktorfabriken. — Men också krisberedskapsaspekterna är viktiga. Både alkohol och gengas har bl a trä som ”råmaterial” och trä har vi gott om.

Ö Den alkoholdrivna traktorn Valmet 502, som i somras presenterades på jordbruksmässor i Sverige och Finland, är en del av Valmet Ab:s utvecklingsprojekt med sikte på att få fram alternativa bränslen som lämpar sig för moderna dieselmotorer. Den traktorstam som nu är i bruk är försedd med dieselmotor. Den årliga försäljningen av nya traktorer påverkar traktorstammens sammansättning ytterst långsamt.

Bränslet i den nya traktorn, som alltså har dieselmotor, består av 82 4 etylalkohol (= etanol, C.H.OH) och 18 24 nitrerade kolväten för bättre antändlighet och oljebaserade ämnen för smörjning av insprutningssystem.

  • Vi experimenterar ännu med bränslets sammansättning, berättar överingenför Rauno Bergius, ledare för produktutvecklingsavdelningen. — Vi räknar med att experimentskedet fortsätter under flera år ännu — driftsegenskaper, förvaringssystem etc måste kartläggas, likaså relationen mellan bränslet och maskindelarnas korrosion.

Spritindustri eller inte?

En fråga av stor bärvidd är också bränsletillverkningen.

Metylalkohol, som bla i Sverige använts vid ett bränsleexperiment med busstrafik, skulle i Finland kunna bli ett beaktansvärt alternativt bränsle. Metylalkohol (= metanol, CH.OH) framställs ur syntesgas, som erhålls genom ofullständig förbränning av bl a träavfall, flis, torv och naturgas, medan etanol framställs genom jäsning av bl a det socker som finns i avlut efter träförädlingsprocessen.

En mera omfattande användning av alkohol som framdrivnihgsbränsle förutsätter högst antagligt nya produktionsanläggningar för denna tillverkning.

Fältprov på gång

Neste Oy utför fältprov med metanolblandat bränsle.

— Åtta personbilar kör dagligen 600 km på en blandning med 15 24 metanol, berättar FL Arne Somersalo, chef för bolagets forskningscentral. — På base som denna Valmet 702 går på. Andra alterna. tiv som studerats är lika alkoholer oc “Valmet 803 är en nyhet för i är. Denn jordbrukstraktor i mellanklassen har en effekt på 57 kW. Motorn är en 4-takts turbodieselmotor. Valmet 803 har presenterats på jordbruksmässorna i somras.

FORUM 14/8 av erfarenheterna vid sjunkande temperaturer tillsätts vid ett senare skede en lämplig kvantitet — högst 5 24 — isobutanol. Den tunga alkoholen isobutanol gör att metanolen löser sig bättre i bensinen. Fältprovetl kommer alt fortgå över årsskiftet för att ge tillräckligt ullförlitliga data om bränslets beteende också under den kalla årstiden. Redan mycket små mängder vatten ökar risken för spjälkning, låga temperaturer påverkar smörjegenskaperna 0 s v. Tillräckligt längvariga fältprov ger också en uppfattning om hur metanolen påverkar tätningar och andra delar av gummi och plast.

Nestes forskningscentral har nätt långt då det gäller deasfaltisering av tung eldningsolja. Vakuumåterstoden av råoljan ger härvid ett asfallenkoncentrat, en fast substans som är en möjlig råvara för syntesgas, ur vilken också metanol kan utvecklas. Också importkol kan vara en ekonomisk råvara för metanol.

Medvind för metanol?

Intresset för metanol som framdrivningsbränsle har ökat enormt i hela världen i och med at oljan blivit en så strategisk ravara, konstaterar Arne Somersalo. Det är psykologiskt viktigt alt utveckla beredskap att använda även andra bränslen. Intressanta utveckIingsprojekt pagär bla i New Zeeland som inte har egen olja. i Förbundsrepubliken Tyskland och USA. där man undersöker möjligheterna att framställa bensin och dieselolja ur metanol och i framtiden kanske direkt ur syntesgas.

FORUM 14/8 - a

Vid Kemira Oy:s fabrik i Uleåborg har metanol tidigare framställts med olja som utgångsämne, men denna tillverkning har nedlagts på grund av de höjda oljepriserna. Tekn dr Niilo ELounamaa, chef för bolagets forskningscentral, berättar att Kemira, även om bolaget för närvarande inte producerar metanol. har beredskap för denna framställning. och också undersöker nya råvaror, bla torv och biomassa för denna produktion.

  • Vi kartlägger kostnaderna för metanoltillverkning, och strävar tull att skapa beredskap för sådan produktion då den blir ekonomiskt motiverad. I Finland skulle metanolproduktion med inhemskt råmaterial kännas riktigast. men å andra sidan mäste vi följa med utvecklingen på detta område ute i världen. Om metanolframställning ur kolt ex visar sig mest fördelaktigt, har vi inte råd aut här hemma välja ett avsevärt dyrare alternativ.

Sprit eller gengas?

I Brasilien kör 200 000 bilar på ren alkohol, och ett okänt antal fordon på blandningar av alkohol och bensin. Sockerrör är ett gynnsamt rämaterial för alkoholtillverkningen, och distributionen är effekuv: ren alkohol säljs på bensinstalionerna.

Alkohol som alternativt bränsle har den fördelen att det kan användas i nuvarande motorer utan större tilläggsutrustning, säger överingenjör Bergius på Valmet.

Gengasen (eg generatorgas) användes redan under kriget. och förutsätter tilläggsutrustning.

För närvarande förbrukar traktorerna 1—2 procent av heta vår oljekonsumtion, men god krisberedskap förutsätter ett visst minimioberoende av oljan.

FL Arne Somersalo

Tekn dr Niilo Lounama — En traktor behöver en tilläggsanordning på ca 20 000 mk för att kunna drivas med gengas, säger Rauno Berglus. — Denna extraanläggning omfattar en gasgenerator, ett reglage som reglerar motorns varvtal, ett filter, en startfläkt och en kylanläggning. En krisberedskap baserad på gengas skulle bli synnerligen dyr. Ett minus är också det skrymmande bränslet — flis eller torv exempelvis. Traktorn kör ett par timmar på det bränsle ”tanken” i gengasanläggningen rymmer, och borde alltså medföra extra bränsle på en släpvagn om arbetel utförs på längre avstånd från gården.

  • Gengasexperiment har gjorts med bla jordbrukstraktorn Valmet 702. Som traktortillverkare är det givetvis vår skyldighet mot jordbrukarna att ha beredskap att tillverka traktorer som går med andra än oljebaserade bränslen. Valmet undersöker också möjligheterna att i finländska förhållanden använda sk diesohol, en blandning av etanol och dieselolja.

— För närvarande förbrukar traktorerna 1 –2 procent av landets hela oljekonsumtion, vilket volymmässigt är anspråkslöst, men i en krissituation är traktorerna av strategisk betydelse, och krisberedskapen förutsätter ett visst minimioberoende av oljan. Under normala förhållanden borde metanolens pris per liter vara 50—460 procent av priset på dieselolja för att vara konkurrenskraftig. Alkoholens värmeenergiinnehåll är nämligen avsevärt lägre än dieseloljans.

Ragnhild Artimo

Utgiven i Forum nr 1980-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."