Utgiven i Forum nr 1994-12

Ambassadörsparet Derek Shearer och Ruth Goldway tror på partnerskap på alla plan

Forum 1994-12, sida 14-15, 06.10.1994

Foto: Leif Mäkel sovjetstaterna; det är både i finskt och amerikanskt intresse att miljöproblemen där kan lösas, och lösas snabbt.

Östhandelskunnande

Vidare har Finland ju ett unikt och konkret kunnande då det gäller östhandeln. Denna know-how, påpekar Shearer, har idag en stor lockelse för länder som vill in på de växande marknaderna i Ryssland och Baltikum.

— Jag ser här en potential för nya, innovativa joint ventures på alla dessa områden; Finland kan komma att spela en nyckelroll i den ekonomiska stabliseringen av de baltiska länderna, och USA ser som en viktig utmaning att stöda Ryssland i dess strävanden att utveckla en stabil demokrati och marknadsekonomi. Här är inte minst St. Petersburg-regionen en viktig faktor. Redan nu samarbetar finska och amerikanska företag där, och jag hoppas kunna bidra till intensifierat samarbete på denna betydelsefulla marknad.

EU och NAFTA…

Ambassadör Shearer — vars uttryckliga önskan var att få Finland som stationeringsland — konstaterar att

Ambassadörsparet Derek Shearer och Ruth Goldway tror på

PARTNERSKAP PÅ ALLA PLAN

Ragnhild Artimo

Med USA:s ambassadörsbyte — en diplomatisk “rutin” vid administrationsskifte — har president Clinton nu “two for the price of one”: inte endast en ambassadör, utan ett feam. Ambassadör Derek Shearer och hans hustru Ruth Goldway avser att vara ett aktivt ambassadörspar på ett sätt som redan på högsta ort bildat skola i Washington.

merika är en möjlighets orienterad nation. säge dess färska ambassadör

Derek Shearer. En nation som tror på demokrati, jämlikhet och framför allt på En Ny Chans för alla som är duktiga och villiga att jobba hårt.

Möjligheter och chanser ser han också för relationerna mellan USA och Finland i det nya syrerikare ”post-Cold-War"-klimatet, och han ser potential för partnerskap inte endast för fred utan också ino 1 business, kultur och en massa andra områden.

— Relationerna mellan Finland och USA är mycket konstruktiva och sunda, och har alltid varit det, säger ambassadör Shearer. — Vad som gör min uppgift extra intressant nu är de nya dimensioner för våra relationer som det kalla krigets slut erbjuder: det nya politiska klimatet gör det möjligt för Finland att på ett konkretare sätt samarbeta med USA. Det finns många sektorer där våra länder kan vara jämnställda partners även

Ambassadör Derek Shearer är Pres dentens Man och var bl. a. engagera i Clintons kampanj. Doktor Sheare har profilerat sig I administrations och akademiska uppdrag, och ä tjänstledi från en professur vid Occiental College i Los Angeles.

om storlek och resurser är olika. En av de mest självklara är know-how inom fredsbevarande, där Finland har profilerat sig internationellt och genom mångsidig erfarenhet från bl. a. Cypern och Makedonien nu kan erbjuda utbildning och expertis. En annan framträdande kunskapssektor är ju miljöteknik inte minst med inriktning på miljöproblemen i de forna

Finland på många sätt Just nu är högintressant. Dels redefinierar landet sin egen roll i det nya spelläget efter det kalla krigets slut, dels står landet inför sitt kanske största beslut i fredstid: frågan om EU-medlemskapet.

År nordamerikanska NAFTA och växande europeiska EU samarbetspartners eller konkurrenter — EU-länderna är en av USA:s viktigaste exportmarknader, och vi har en bra handelsbalans med Europa. Och inte minst viktigt: vår export till denna marknad domineras av sofistikerade sk. high-value-produkter. Vad NAFTA erbjuder för USA, är framför allt en öppnad mexikansk marknad — där en viktig dimension också är det ökande handelsutbytets välgörande och stabiliserande inverkan på Mexikos ekonomi och landets demokrati. Detta är en icke oviktig fråga för oss som dess gränsgrannar, liksom också strävan att med ökad ekonomisk samverkan minska problemet med illegal immigration.

USA:s marknad, understryker

Shearer, har alltid varit öppen för Mexiko, medan den mexikanska marknaden som följd av landets föregående regerings politik varit stängd för såväl amerikanska som europeiska företag.

— NAFTA ger USA, Kanada och Mexiko möjlighet till balanserade och jämställda handelsrelationer sinsemellan. Men det betyder inte ett avståndstagande från de europeiska marknaderna, som av hävd varit och även framdeles kommer att vara oerhört viktiga för USA. I och med att EU breddas — och också med avseende på marknaden växer — finns här plats för ytterligare utvecklande och fördjupande av handelsrelationerna USA-EU.

…och alla de andra

Med NAFTA som färskaste block, blir inte denna utveckling mot allt större handelsblock en faktor som mitierar mer rigiditet och mer motsättningar inom världshandeln — Åven om man kan tala om stora marknadshelheter som det nordamerikanska blocket, europeiska “Deutschmarkblocket”, “yenblocket” i Sydostasien o.s.v. behöver man bara rekapitulera GATT-arbetet för att konstatera att åtminstone USA:s mål är att utveckla ett världshandelssystem, inte förskansa sig bakom blockmurar. USA:s GATT-representant Mickey Kantor — för övrigt en nära vän till mig — gjorde ett styvt jobb för att ro GATT-förhandlingarna iland. och avtalet kommer att godkännas hos oss.

USA:s handel med Sydostasien och Asien är viktig, men varuprofilen är inte lika sofistikerad som då det gäller Europa.

— Vi köper mycket från Kina — som idag producerar bl.a. merparten av världens tennisskor — och från Japan, men sistnämnda köper inte tillräckligt av våra bilar, och handelsutbytet är i obalans, Vi hoppas kunna Öppna den japanska marknaden, som varit stängd för både USA och Europa, och få handeln med Japan lika sund och balanserad som vår handel med Europa.

Ambassadör Shearer konstaterar att Kina kommer att inneha en nyckelroll, ekonomiskt, de närmaste decennierna.

— Kineserna är begåvade affärsmän men en passion för business, och dessutom flitiga, och kommer säkert att uppvisa en dramatisk utveckling liknande den japanska i tiden.

Megamarknad hemma

USA har ofta setts som den nation som minst behöver idka utrikeshandel — med rika naturresurser, ett ut vecklat jordbruk och en avancerad industri i kombination med en gigantisk hemmamarknad har landet i praktiken varit självförsörjande.

Men dess utrikeshandel har de senaste åren ökat från 10 till runt 20 procent av BNP, och trenden pressar uppåt.

— Det betyder att USA är alltmer involverat i världshandel. Faktum är att hela världen blir allt mera interkonnekterad då det gäller handel och investeringar. Min övertygelse är att detta förbättrar konsumenternas livskvalitet, skapar jobb och minskar militär rivalitet.

Då nationer har ett ekonomiskt interberoende, blir det för dyrt att kriga.

Plats för designerglass

Finland har ofta setts som ett av de mest amerikaniserade länderna i Europa. Ambassadör Shearer har för egen del med lätthet funnit hemlandstoner i bilparken, i gatubilden med McDonald’s och Pizza Hut, amerikansk rockmusik över radiostationerna och amerikanska skvalserier i TV, IBM, Apple och annan USA-högteknologi. och kommande jaktplan icke att förglömma. Men några viktiga saker saknas för att göra hans nya stationeringsland till ett em långt borta hemifrån — Ben and Jerry’s glass, och Mrs.

Fields’ Chocolate Chips Cookies. Jag anser absolut att finländarna bör få stifta bekantskap med dessa förträffiga produkter, säger ambassadören med glimten i ögat. Ben och Jerry, som på 60-talet startade med sin designerglass från en ensinmack med en postorderglassmanual i handen, är världskända genom CNN-intervjuer, och växer på marknaden också i Europa (bla. Storbritannien och Ryssland) med glass som Cherry Garcia — tribut till rockstjärnan Jerry Garcia — och White Russian, och öronmärker en procent av sin profit för fredsarbetet — Caring Capitalism.

Fru Fields är ett slags småbrödens McDonald’s och fyller en viktig marknadsnisch med nygräddade varma småbröd utan vilka livet sedan ter sig grått, grått…

Kultur och korgboll

De valda konsumentvaruexemplen är symptomatiska för Shearers filosofi: vardagen och vanliga människor är viktiga.

— En central utmaning för mig på denhär posten är att stärka och utveckla redan existerande icke-officiella band mellan våra länder genom exempelvis ökat kultur- och sport vän 15

Utgiven i Forum nr 1994-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."