Utgiven i Forum nr 2009-01

Anglosaxiska bankmodellen i djup kris

av Janne Salonen Forum 2009-01, sida 12, 29.01.2009

Taggar: Teman: banker

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2009

SPEKTRUM

Anglosaxiska bankmodellen i djup kris

JANNE SALONEN nderjanuari har finanskrisen igen förvärrats då både amerikanska och brittiska storbanker har redovisat nya storförluster. I Storbritannien ha storbankerna RBS (ROYAL BANK OF SCOTLAND) och

LLOYD’s TSB:s fortsatta förluster redan tving at fram ett nytt stödpaket för bankerna, utöve den kapitalinjektion på 37 miljarder pund so reserverades under hösten. Då trodde den brittiska regeringen ännu att detta skulle räcka till. På motsvarande sätt har i USA storbanker Na CITICORP OCh BANK OF AMERICA tvingats re dovisa nya förluster för tiotals miljarder dollar.

Båda bankerna är i behov av nytt stöd utöver d 25 miljarder dollar de erhöll var för sig i höstas.

För deras skull måste president BARACK OBAMA nya administration som en av sina första åtgär der begära att kongressen lösgör andra delen av arp-stödpaketet för det finansiella systemet som godkändes i höstas. Den första delen p 350 miljarder dollar har redan använts.

Citigroup har redan två gånger vänt sig till d ederala myndigheterna för assistans, nu tala det om att storbanken tvingas gå ytterligare en gång. Citigroups relativt nya Chef VIKRAM PANDIT har redan presenterat en plan enligt vilken Citigroup avyttrar delar av sin verksamhet och återgår till att vara en mera traditionell affärsbank rån att ha varit det finansvaruhus som bildades då cITICoRP år 1997 sammanslogs med försäkrings- och bankirkoncernen TRAVELLERS. Banken ska också återta det gamla namnet Citicorp. Citigroup redovisade en förlust på 18 miljarder dol lar för 2008.

Tufft för nya finansministem, Bank of America har lidit stora förluster till följd av höstens förvärv av bankirfirman MERRILL LYNCH, vars förluster blivit större än väntat. Merrill Lynch tynger nu hela Bank of Americas resultat, och banken har fått en tilläggskapitalinjektion på 20 miljarder dollar från de federala myndigheterna. Båda storbankernas aktiekurser har rasat sedan årsskiftet. Den tredje storbanken, JP MORGAN CHASE, är i bättre skick, men också dess kurs har rasat. Nu hamnar hela röran i famnen på president Obama och hans administration. Nya finansministern TIM GEITHNER måste ta itu med att räd da det amerikanska banksystemet, men då detta skrivs har hans nominering ännu inte bekräftats av senaten. Geithner har varit intimt inblandad iräddandet av banksystemet redan under hösten, som chef för den statliga FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, en del av det amerikanska centralbankssystemet. Men i skrivande stund är det ännu inte känt hur Obamas administration kommer att hantera den på nytt uppblossande finanskrisen.

HSBC starkast i Storbritannien, En liknande utveckling har ägt rum i Storbritannien. I synnerhet storbanken RBS är i svårigheter. Banken ledde ett konsortium som 2007 till ett mycket högt pris förvärvade den holländska bankkoncerNEN ABN-AMRO. Banken har uppgett att den måste göra förlustnedskrivningar och goodwill-avskrivningar som härrör sig till övertagandet för upp till 28 miljarder pund. Banken har nu vänt sig till den brittiska regeringen för att få mera stöd. Också Lloyd’s TSB, som i höstas övertog en annan bank, HBOS (HALIFAX BANK OF SCOTLAND) som var på väg i konkurs, befaras nu behöva tilläggsstöd. Alla dessa bankers aktiekurser har rasat, liksom också BARCLAYS) som är en tredje brittisk storbank. Barclays hävdar dock själv att banken kommer att klara sig utan statsstöd. Den brittiska storbank som ser starkast ut är HSBC, som även är en stor asiatisk bank (gamla HONGKONG AND SHANGHAI BANK).

3 3 3 2 2 3 = 3 =)

Total katastrof? Hela den angloamerikanska bankmodellen är i kris. Under 1990- och 2000talen började även de gamla traditionella affärsbankerna i både USA och Storbritannien med allt större risktagning i sina affärsverksamheter. Affärsbanker som försökte vara försiktigare beskylldes för konservatism och för svagt ledarskap, och såg sig ofta som objekt för uppkö av mera aggressiva banker. Allt detta håller nu på att sluta i en total katastrof. Följden blir att övervakningsmyndigheterna kommer att bör ja styra bankerna mycket hårdare, vilket är rimligt eftersom de opererar med en implicit statsgaranti: om något går snett måste statsmakterna rädda bankerna och banksystemet.

Också i Sverige finns det storbanker (i synnerhet sweDBANK, kanske även seB) som har tagit efter den anglosaxiska modellen med en högre riskprofil. Detta gäller i synnerhet i Baltikum, där de båda svenska storbankerna helt har dominerat banksystemet. Båda medverkade till en enorm överhettning av fastighetsmarknaderna och de baltiska ekonomierna. Till följd av de befarade förlusterna från detta har båda bankernas aktiekurser rasat under de senaste veckorna. NORDEA är ännu relativt lindrigt drabbad av finanskrisen, vilket är tur för finanskoncernen sAmpo och dess storägare BJÖRN WAHLROOS. Sampo har investerat i miljardklassen i förvärv av aktier i Nordea, till en mycket högre kurs än Nordea har i dag, och sitter på en rätt stor latent kursförlust.

Utgiven i Forum nr 2009-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."