Utgiven i Forum nr 2010-10

Ansvaret mot kunden

av Patrik Lindfors Forum 2010-10, sida 07, 28.10.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2810

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Många inom finansbranschen säger att det ligger ett enormt ansvar i att förvalta andras pengar. Den attityden borde gälla inom hela branschen.

Ansvaret mot kunden

Forums kolumnist Nicholas Anderson lyfte på sid 12 fram ett missförhållande som kan leda till en allvarlig kris för enskilda människor. Det handlar om fall där banker sålt placeringsprodukter som kunden varken förstår hur fungerar eller vilka riskerna är.

När konjunkturen försämras och börskurserna sjunker avslöjas realiteterna. Förutom att värdet på placeringen minskar äter även avgifterna upp en del av kapitalet. Trots det säljer banker och finansrådgivare placeringsprodukter som lämpar sig för professionella placerare även till vanliga kunder, En förklaring till att situationen ser ut som den gör är att komplicerade placeringsprodukter ger höga förvaltningsavgifter åt banker och diverse mellanhänder.

Det är också skäl att komma ihåg att när avgifterna dragits bort är det sällan som en avancerad placeringsprodukt ger en större avkastning än till exempel en enkel indexfond med betydligt lägre avgifter.

I jakten på provisioner är det ofrånkomligt att vissa försäljare och rådgivare uppmanar sina kunder att välja placeringsalternativ där risken är större än vad kunden inser.

Finansinspektionen i Sverige ger i sin information till bankkunder ett klart och tydligt råd: ”Det är viktigt att du som sparare har tillräckligt med kunskap för att själva kunna utvärdera olika erbjudanden och före tag. Tänk på att löften om hög avkastning ofta innebär en högre risk I Finland betonar Finansinspektionen likaså en saklig marknadsföring av sparprodukter.

I praktiken saknar myndigheterna ändå resurser att hindra att vissa finansprodukte marknadsförs med vilseledande argument. I praktiken är det därför kunden själv som måste kunna säga nej när någonting verkar oklart med en placeringsprodukt.

Det finns heller inga riskfria alternativ för den som är ute efter en hög avkastning. Professor Kenneth Högholm konstaterar i sin Placeringkolumn på sid 38 i detta nummer att endast en bråkdel av de professionella finansanalytikerna träffar rätt i sina bedömningar under enlängre period. Eftersom majoriteten av proffsen misslyckas med att prognostisera rätt ilängden är det osannolikt att en amatörplacerare skulle klara det bättre.

Det viktiga är att ha en långsiktig plan för sitt sparande, och framför allt att ta en allvarlig funderare på om man klarar av att det placerade kapitalet — tillfälligt eller bestående — rasar i värde.

Många inom finansbranschen säger att det ligger ett enormt ansvar i att förvalta andras pengar. Därför ser de det som en hederssak att kunderna förstår vad de placerar sina pengar i, och därför vill vara så öppna som möjligt i kommunikationen till kunderna,

Detta är en attityd som borde genomsyra hela branschen, som i grunden handlar om att kunden har förtroende för den person eller institution som förvaltar ens pengar, Ett ökat förtroende från kunderna gynnar i det långa loppet bankerna och hela finansbranschen. H Vad anser du om den information som du får från bankerna om placeringsfrågor? Gå in på Forums affärsnätverk på Linked In och kommentera. En länk till gruppen Forum - det finlandssvenska affärsnätverket finns på Forums webbplats www.forum.fi. Gå med som medlem i gruppen om du inte redan har gjort det.

Beställ häftet “Bli social på nätet p» Skicka ett meddelande med adressuppgifter till feedback&forum.f om du vill ha ett gratis exemplar av häftet “Bli social på nätet”.

I häftet finns bland annat Kaj Arnös kolumne om sociala nätverk som publicerats i Forum. Häftet är en manual för hur privatpersoner och organisationer kan aktivera sig på webbens socialanätverk www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Furu, redaktionsche (09)549 555 55, heidi furueforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker) Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf =

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."