Utgiven i Forum nr 1994-03

Användningen av naturgas kan fördubblas i Finland

av Christian Schönberg Forum 1994-03, sida 06-07, 10.03.1994

Taggar: Teman: naturgas

Christian Schönberg

ANVÄNDNINGEN AV NATURGAS KAN

FÖRDUBBLAS I FINLAN men det gäller att planera snabb efterso orge inom kort ta ställning till marschordningen.

För mången avancerar planeringen av det tänkta nordiska naturgasnätet plågsamt långsamt. Marknadsdirektör Harry Anton hos Neste Gas anser att farten bör skruvas upp för att vi inte skall riskera hamna på efterkälken i kampen om den norska gasen. Norge vill inte vänta på ett samnordiskt beslut i all oändlighet utan ka i stället tvingas binda u P sig för leveranser

England och Nordeuropa.

stes strävan att finna en annan leveransriktning, kalla de gärna alternativ leverantör av naturgas, har pågått redan länge. Det största problemet är att finna en tillräckligt stor marknad för att en investering av denna storleksklass skall bli lönsam. Att bygga ett rör från Norge till Finland ställer sig rätt dyrt förutom att det givetvis måste finnas en samstämmighet för ett sådant projektet i hela Norden. Vi måste kunna enas om gemensamma gasköp med svenskarna och därutöver finna e distributör i Sverige för att överhuvudtaget kunna starta upp förhandlingar med norrmännen. Utöver det måste vi därutöver binda upp oss till rätt stora volymer såväl i Sverige som i Finland. Däremot kunde ett gemensamt EU-engagemang i bästa fall generera EU-medel som stöd för att bygga röret.

Det krävs dessutom kraftiga användarbolag för att norrmännen överhuvudtaget skall ha intresse för vidare underhandlingar. Såväl engelsmän som nordeuropéer är intresserade av den norska gasen vilket betyder att norrmännen har såväl alternativ som trumfkort på hand. I vilket fall som helst måste Norge snart fatta beslut om sin kommande utvidgningsstrategi.

Naturgasbehovet ökar I Finland

I år kommer vi att förbruka drygt 3 miljarder kbm naturgas dvs ca 30 terawatttimmar energi i vårt land. Nestes bedömning är att landets totalmarknad på den traditionella sidan, kraft-värme produktion, industrianvändning, fjärrvärme osv ligger i trakten av 6 miljarder kbm under de kommande 10 åren. Därutöver kunde vi använda naturgas till att göra baskraft vilket ytterligare skulle öka behovet. Under 90-talet kommer importen från Ryssland ännu att öka. Underhandlingar om ett långvarigt baskontrakt pågår som bäst, vilket är en nödvändighet eftersom ett eventuellt nordiskt projekt inte kan förverkligas över en natt. Man arbetar i ett tidsperspektiv på ca 8-10 år.

Om ryska Gasproms överraskande inhopp som delägare i Neste eventuellt kommer att påverka planeringstakten av det nordiska gasnätet vill Harry Anton inte ta ställning till i dagens läge.

Beredskap finns i väst

Tanken är att rörledningen skulle byggas ut till västra Finland, närmast Åbo, Raumo och Björneborg inom kort. Somliga kraftverk i dessa städer måste fatta beslut om att förnya sina anläggningar. Närmast handlar det om gamla kolkraftverk som bör förnyas. Såväl Åbo som Björneborg har beredskap att gå in för naturgas, men kan förvisso inte vänta i evighet på eventuella beslut om en möjlig linje från väster. Baltikum har också signalerat beredskap att bli delaktiga av den norska gasen, vilket på ett avgörande sätt skulle göra dem mindre beroende av leveranserna från öster.

Nationellt sett ligger användningsgraden av naturgas nu på ca 8 procent av den totala energiproduktionen. Tar vi i beaktande att gasen står till industrins förfogande endast i sydöstra Finland ligger vi i det lokala perspektivet på en betydligt högre nivå, i vissa städer t.o.m. uppe i 30-50 procent. Högre än så kan man knappast driva nivån eftersom kravet på leveranssäkerhet också betyder en hel del.

Enligt marknadsdirektör Harry Anton är det fullt möjligt att också i Finland, totalt sett. komma upp till den västeuropeiska nivån 16-18 procent, vilket skulle innebära en fördubbling av nuvarande nivå. En förutsättning är dock att linjen från de norska fälten blir verklighet.

Aho backar upp naturgasprojekt

Finland har som målsättning att på lång sikt skapa en situation, där vårt land är en del av ett mera vidsträckt europeiskt naturgasnät, som utnyttjar de omfattande naturgasreserverna 1norra Europa, konstaterade Esko Aho när han framförde statsmaktens hälsning vid ett jubileumsseminarium med anledning av att naturgasen i Finland fyllde 20 år. Statsministern talar sig numera varm för ett utvidgat nyttjande av naturgasen i vårt land och späder därtill på med en förhoppning om ett fördjupat nordiskt samarbete i frågan, Han anser att ett samnordiskt naturgasnät är ett viktigt industripolitiskt projekt för hela Norden som, då det förverkligas, öppnar nya strategiska möjligheter för hela den industriella verksamheten.

Aho poängterade särskilt gasens miljöfördelar och att den klart breddar energimarknaden och bränsleurvalet i Finland. Man behöver inte heller vara rädd för att gasen snart skulle ta slut. Norden ligger ju i närheten av världens största gastillgångar, eller rent av mitt emellan dem. Rysslands naturgastillgångar är störst i världen, ungefär 48 000 miljarder kbm och i Norge överstiger de tillgångar man känner till 3 100 miljarder kbm. De bägge länderna sitter tillsammans på 36 procent av de nu kända naturgastillgångarna i hela världen.

Naturgasen är det importbränsle som prioriteras högst inom energipolitiken. Regeringen har som mål att påverka energimarknaden så att en så stor del som möjligt av baskraftbehovet kan täckas genom ökad gasanvändning.

Ändrad skattestruktur och ny elmarknadslag

De miljöbetingade skatternas struktur ändrades i början av detta år. Nu bestäms skatten till stor del enligt bränslets kolhalt. Systemet gynnar klart gasen som ger upphov till mindre koldioxidutsläpp än de fossila bränslena. Om — och när — de miljöbetingade skatterna utvecklas ytterligare bibehåller naturgasen sin fördelaktiga ställning.

Under vårens lopp kommer regeringen att avlåta en proposition med förslag till elmarknadslag. Avsikten är att elnäten skall bilda en marknadsplats som betjänar alla parter. Man kan vänta sig att utvecklingen gynnar sådan kombinerad produktion av el och värme som baseras på naturgas och där elmängden som utvinns är dubbelt så stor i förhållande till

Statsminister Esko Aho flaggar för utbyggnad av naturgasen i Finland.

Marknadsdirektör Harry Anton hävdar att det brådskar med planeringen.

värmemängden jämfört med konventionell teknik. När en fungerande elmarknad byggs upp blir det lättare än nu att finna köpare för den här elektriciteten.

Den kombinerade produktionen av el och värme, som är baserad på naturgas, konkurrerar alltså inte med biobränslena i inlandet. I stället ersätter den stenkol och olja i södra Finlands stora bosättningscentra.

För naturgasledningsprojektet i västra Finland är den avgörande frågan hu svenskarna förhåller sig till projektet. Också i Sverige är det fråga om ett politiskt val, som anknyter till hur de stora städerna i Mellansverige kommer att sköta sin energiförsörjning om 7-9 år och till åtgärderna för att avstå från kärnkraft. Om ett samnordiskt naturgasnät inte fås till stånd är det fara värt att Norge förbinder sig att leverera gas till EU-länderna och att den ryska gasen inte heller når den svenska marknaden.

Maakaasuesiintymät ja -verkosto Euroopassa ja Venäjällä Naturgasförekomsterna och ledningsnätverket i Europa och Ryssland The Natural Gas Deposits and Grid in Europe and Russia

Naturgas! Natural gas pulket Existing and projected natur

Svumnitteill “Copenhagen Berlin London: + Brissels Paris Vienna

Madrid,

St. Petersbur - Moscow

Utgiven i Forum nr 1994-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."