Utgiven i Forum nr 1973-09

Är det finländska integrationspaketet en vettig lösning?

av Christian Sundgren Forum 1973-09, sida 15, 16.05.1973

Är det finländska integrationspaketet en vettig lösning?

Av ekon mag Christian Sundgren

AIKTU ELET 0 Har man påskyndat undertecknandet av SEV-avtalet enbart för att kunna skriva på EEC-avtalet 9 Vad ger det skisserade SEV-samarbetsavtalet oss egentligen? : e Borde Finland direkt delta i SEV:s produktionssämarbete e Finland har nu tredje plats i Sovjets utrikeshandel med kapitalistiska länder, har vi råd att förlora den? Kan vi överhuvud taget hålla den?

De egentliga förhandlingarna med SEV skall komma igång. Det hela har dragit ut på tiden och många utlovade tidpunkter för ett färdigt samarbetsavtal har inte hållits under de snart två år som förberedande förhandlingar förts mellan Finland och SEV.

Ett SEV-avgörande har framförallt betonats när man inte kunnat hålla tidtabellen i EEC-ringleken. — Först ett avgörande i öst och sedan . . — är den bild man velat skapa.

Vad kommer SEV-avtalet att ge oss? Är det tillräckligt för att trygga vår handel i öst?

Samarbetsavtalet med SEV är ett ramavtal sådant det kan bli mellan ett marknadsekonomiskt land som Finland och SEV som arbetar utgående från socialistiska grundprinciper. Våra förhandlare har närmast haft det jugoslaviska samarbetsavtålet som modell när de gjort upp sin skiss.

Man bildar en samarbetskommission med underavdelningar för olika samarbetsområden: standardisering, statistik, metallurgi, träförädling osv. Det är m a o fråga om en mera allmänt hållen samarbetsdeklaration som våra förhandlare gjort upp. Varken Finland eller Jugoslavien har gått in för att utnyttja det som SEV:s helhetsprogram från Bukarest 1971 säger om samarbete med tredje land. Det programmet ger mycket större möjligheter att delta i förverkligandet av SEV:s målsättningar än vad man tänkt sig inom ramen för vårt eventuella samarbetsavtal. Vad man skisserat upp motsvarar egentligen det avtal vi redan har med Sovjet, nämligen det teknisktvetenskapliga avtalet från 1971.

Samarbetsavtalet med SEV kommer inte att ge Finland något radikalt nytt. Resultaten kommer att låta vänta på sig. Det tar tid innan den organisation som samarbetet fordrar byggs upp.

Avtalet i sig ökar inte samarbetet men är en utgångspunkt för utvecklande och förverkligande av olika projekt på en mer mångnationell linje än vad våra bilaterala avtal med de socialistiska länderna tidigare har möjliggjort.

Forum 9/1973

Mest-gynnad-principen för hela SEV

I den finländska paketlösningen till den europeiska integrationsfrågan ingår också tillämpandet av mest-gynnad-principen i handeln med alla SEV-länder. Tillsvidare har denna princip gällt endast Sovjet och var ett villkor för vår associering till EFTA. -— Tullarna gentemot de övriga östeuropeiska länderna har däremot förblivit rätt höga.

De socialistiska ländernas andel i Finlands utrikeshandel har minskat ordentligt under EFTA-perioden. Detta gäller i synnerhet de SEV länder som inte beviljades samma tullförmåner som Sovjet. I några fall minskade denna handel under 60-talet tom i absoluta tal.

När man nu går in för att tillämpa mest-gynnad-principen för hela Östeuropa förefaller det som om man med tanke på ett EEC-avtal försöker mildra de konsekvenser i handeln med Östeuropa som EFTA-lösningen inneburit och som ett EEC-avtal skulle innebära i ännu högre grad.

Tryggar paketlösningen vår östhandel?

Tryggandet av vår östhandel kräver att man beaktar vissa handelspolitiska realiteter såväl i öst som i väst. Den snabba ekonomiska men också vetenskapliga och teknologiska utvecklingen inom SEV förenar dess medlemsländer allt mer. Det ökade samarbetet och arbetsfördelningen inom SEV har lett till en ökad specialisering, högre teknisk och kvalitativ produktionsnivå relativt sjunkande produktionskostnader och därmed en allt större internationell konkurrenskraft. Denna utveckling ökar inte enbart importbehovet mellan SEVländerna utan också från tredje land, framförallt de utvecklade kapitalistländerna. SEV-ländernas produktionsstruktur blir genom arbetsfördelningen allt mer exportinriktad och då’i hög grad en export till de utvecklade kapitalistländerna för att uppväga den ökade importen därifrån. Förverkligandet av SEV:s långsiktsplaner kommer genom detta Vänd 15

Utgiven i Forum nr 1973-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."