Utgiven i Forum nr 1980-13

Arbetet tar aldrig slut

av P A Sumanen Forum 1980-13, sida 10-11, 10.09.1980

Taggar: Teman: arbete

ke

Arbetet tar aldrig slut

Att arbetet skulle ta slut är sett i globalperspektiv ytterst osannolikt. I u-länderna har man först nu börjat ersätta mänsklig arbetskraft med maskiner. På vissa områden, bland annat databehandling, håller människan emellertid på att etablera sig i rollen som ”maskinskötare” från att hittills ha varit en del a maskineriet.

Människans utvecklingshistoria kan anses ha börjat för cirka tre miljoner år sedan. Maskinkulturen började utvecklas för cirka 300 år sedan. Nu talar man redan om automation och att människan snart skulle ha spelat ut sin roll som en del i maskinsystemet.

e Denna utveckling har varit häpnadsväckande snabb jämfört med den jämna biologiska utvecklingstakten. Samtidigt har den varit ytterligt ojämn geografiskt sett. De moderna industrianläggningarna och det tekniska vetandet har koncentrerats till de utvecklade industriländerna.

Det arbete människan utför kan grovt indelas i fysiskt arbete och intellektuellt arbete. Alla arbetsuppgifter innehåller i någon utsträckning såväl fysiska som intellektuella moment. Som eu extremt exempel kan man som begrepp granska ett sådant specialfall, där människan fungerar enbart som krafikälla och producerar energi; som ett diametralt motsatt exempel en situation i vilken hon sköter informationsbehandlingsuppgifter.

10

Människan — en arbetsmaskin

I industriella länder utgör den energi som härrör sig från mänsklig muskelkraft, ”människomaskinen”, cen försvinnande liten del -— endast 1—2 procent — av all industriellt producerad energi. I utvecklingsländerna däremot är siluationen den motsatta.

Statistiken över energiproduktionen visar ofrånkomligen att den maskinella produktionen i många utvecklingsländer knappast ens kommit igäng ännu. Om dessa värden skulle återges som en grafisk framställning, och exempelvis stapeln för Bangladesh är 3,7 cm, skulle vi behöva ett ganska stort papper Sveriges stapel vore nämligen då 2 m! Den energi som i utveckhngsländerna produceras med hjälp av traditionella metoder är fortfarande i nästan samm klass som de industrtaliserade ländernas oljekonsumtion i hela världen. Därför är det med nuvarande energiproduktionsstruktur en omöjlighet att världens hela befolkning skulle ta steget ut till automationssamhället.

Världens befolkning kommer utt fördubblas inom cirka 35 år oavsett vilka åtgärder man tillgriper för att begränsa nativileten. I början av nästa sekel kommer världens befolkning att överstiga 10 miljarder. Det förefaller sannolikt att debatten om automalionen och robotsamhället år 2000 fortfarande förs endast på norra halvklotet.

Människan besluter, lär, skapar

Inom informationsförmedlingen har den mänskliga arbetskraften inte ens i industriländerna ersatts med maskiner i lika stor utsträckning som inom energiproduktionen. - Utvecklingen — går emellertid snabbt i den riktningen.

Mänsklighetens vetande fördubblas på cirka tio år. Detta innebär givetvis inle utan vidare att den faktiska kunskaps- och civilisationsnivän skulle öka i motsvarande grad.

Då det gäller databehandling kan den mänskliga hjärnan inte längre konkurtera med datorerna, vilkas snabbhet jämfört med människohjä är i det närmaste astronomisk. D r är det knappast ägnat att förvåna, att alla de arbetsuppgifter. vilkas databehandling kan ”matematiseras”, förr eller senare

FORUM 13/8 överlas av maskiner.

Däremot kommer människohjärnan ännu länge alt försvara sin plats som en del i maskineriet i sådana uppgifter som förutsätter beslutsfattande på basen av mycket indistinkt information. och i uppgifter som förutsätter inlärningsförmåga och framför allt förmågan till kreativt tänkande. I alla händelser kommer allt mera komplicerade intellekiuella arbetsuppgifter att kunna automaliseras som följd av den teknsika utvecklingen.

Maskinen använder verktyg

Parallellt med att den mänskliga arbetskraften ersatts av maskiner. har relationen människa-verktyg förändrats. Manuellt arbete har efterträtts av ett självständigare maskinsystem. Manuellt arbete innebär att människan använder verktyg och samtidigt fungerar som ”kraftkälla”. Utvecklingen av maskinsystemen har medfört all säväl energiproduktionen som användandet av verktyg har blivit maskinens uppgift.

I och med att informationsbehandlingen överförts till maskiner, har maskinerna också fått allt flera självreglerande funktioner, Avgörande i denna utveckling är emellertid inte de teknologiska förändringarna, utan människans rollbyte: tidigare var hon en del av själva maskinsystemet, nu sköter hon maskinen.

Kt-80 är den mest omfattande utställningen inom den kontorstekniska branschen som arrangeras i Finland. Utställningsavdelningarna fyller båda hallarna i Mässcentrum. De av branschen intresserade har härmed ett utomordentligt tillfälle att bekanta sig med de senaste vinningarna inom kontors- och informationstekniken.

I samband med utställningen arrangeras 14—17.10 den traditionella Kt-80 -kursen. Den ger aktuell information åt personer

FORUM 13/80

Aulomationen innebär alltså at människans uppgift är alt sköta och övervaka maskinen. Automationen inte endast ersätter den mänskliga arbetskraften, utan förändrar också arbetets karaktär och arbetsuppgifternas innehåll. Därmed innebär automationen en potentiell utvecklingstrend mot reducerat arbetskraftsbehov, men i vilken mån detta resulterar i arbetslöshet beror på många olika nationalekonomiska faklorer.

Samtidigt underlättar automationsutvecklingen i princip de anställdas arbete, och medför mångsidigare arbetsuppgifter. Men den kan också leda till ökad övervakning av de anställdas arbete med exempelvis olika elektroniska anläggningar, till uppspjälkning av arbetsuppgifterna i mindre helheter, och till en starkt polariserad yrkesstruktur.

Tar arbetet slut Även om utvecklingen då det gäller maskinsystem i viss mån frigjort människan från hennes biologiska begränsningar, och mångfaldigat de energiresurser och den informationskapacitet som står till hennes förfogande, har den inte befriat henne från beroendet av biosfärens ekosystem. I själva verket har utvecklingen gjort människan mera beroende än tidigare av de i naturen förekommande fossila bränslena och metallmalmerna.

80”

Kontorsteknisk utställnin 14—18.10 Mässcentru ansvariga för ekonomi, administration och marknadsföring i form av 10 olika parallella program.

PRODUKTGRUPPER — diktering och skrivnin — kopiering och mikrograf — räkning, redovisning och penninghanterin — databehandlin — pappers- och postbehandlin - kommunikatio kontorsinrednin arkivering och kontorsmateria fjärrserveringsapparater

Utvecklingen mot automation leder i princip till exaktare justering av processerna, och minimerar på detta sätt ulsläpp och råvaruspill. men resulterar å andra sidan till ökad rävaruförbrukning, genom att den mänskliga arbetskraften ersätts av maskiner. I samma riktning verkar också den kontinuerliga ekonomiska tillväxten. Fastän energiförbrukningsökningen på grund av auomationen kan förete lägre värden, kommer den åtminstone inte tills vidare att förbytas i minskad förbrukning. Därför kommer råvaru- och miljöproblemen den närmaste framtiden att som följd av automationen snarare förvärras än underlättas. Detta trots att den teknologiska utvecklingen som sådan ger människan redskap att bringa produktionen i harmoni med naturens kretsopp.

Siffrorna för utvecklingsländernas energiproduktion utvisar dessutom att det är föga troligt att arbetet skulle ta slut i globalperspektiv. Genom att mänsklighetens industriella resurser och tekniska vetande i så markant grad koncentrerats till en handfull utvecklade industriländer, är det möjligt att man i dessa länder står inför en svår och diger uppgift då man planmiässigt tar itu med alt lösa mänsklighetens cekonomiska och sociala problemkomplex i hela dess omfattning.

P A Sumanen

Utställningen är öppen 14—17.10 kl. 11 —19 18.10 kl. 11 —17.

Inträde endast med kundkort. Ej för personer under 18 år.

Uppdragsgivare: Kontorsmaskinsaffärernas Förening r.f., Suomen Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund SEFE r.y., Ekonomföreningen Niord rf.

FINLANDS MÄSSA pfln

Mässcentrum, Helsingfors JA tel. 141 40 1"

Utgiven i Forum nr 1980-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."