Utgiven i Forum nr 1996-05

Ärlighet varar längst - även inom finländskt näringsliv

av Camilla Sigfrids&Martin Lindell Forum 1996-05, sida 30-31, 23.05.1996

Taggar: Teman: ärlighet

Ö F Zz Li > Lu Ö < Zz < Ärlighet varar längst aven inom finlä skt näringsliv

ATT EN LEDARE ÄR UPPRIKTIG OCH MENAR VAD HAN/HON SÄGER ÄR DET VIKTIGASTE FRAMGÅR I EN NY UNDERSÖKNING. LÄNGST NED PÅ LISTAN KOMMER KARAKTERISTIKA SOM ”BESTRAFFANDE” OCH ”ISOLERAD?”.

n person i chefsposition bli utsatt för olika förväntninga från omgivningen.En av dess förväntningar fokuserar p hur han skall bete sig för att omgivningen (underordnade, kolleger, chefer, kunder, leverantörer m.m.) skall betrakta honom som ledare. Personen kan ha en formell chefsposition i ett företag men ifall han inte uppfyller de förväntningar som omgivningen — och då speciellt hans underordnade — har på en ledare kan detta chefskap förbli endast en formalitet, utan att personen någonsin blir en ledare för sina underordnade. Vilka är då förväntningar som ställs på en bra ledare i Finland ?

Så beter sig en bra ledare…

I en enkät bads ca 500 chefer inom mellanledningen i tre branscher (livsmedel, elektronik och banksektorn) att på en skala från 1-7 redogöra för

Camilla Sigfrids & Martin Lindel vad de anser beteckna en bra ledare. De hade 112 olika egenskaper att ta ställning till. Delar av den använda skalan syns nedan.

De 112 olika egenskaperna och beteendena har inordnats i 21 olika kategorier. 10 av dessa kategorier fick ett medeltal som översteg 5, vilket då

Skalan på svaren. Detta beteende eller denna egenskap: 1 = hindrar i stor utsträckning en person från att vara en enastående ledare 4 = påverkar ej huruvida en person är en Bnastående ledare eller ej 7 = bidrar i stor utsträckning till att en person är en enastående ledare “FÖLJANDE KARAKTERISTIKA BETECKNAR EN BRA LEDARE” (medeltal) Ärlig Team Klar || orienV terad Diplo7 matisk 6 MU 5 4 3 Z 2 i 2 1 3 ä [0] =

Figur I: “Ärlig” som karakteristika för en bra ledare fick det bögsta boängantatet undersökningen med 6,5 poäng av max 7.

betyder att dessa egenskaper i viss eller i stor utsträckning bidrar till att en person är en enastående ledare. Detta kan tolkas som de förväntningar respondenterna har på en persons egenskaper och beteende för att denna skall kunna anses vara en ledare (visas i figur 1 nedan).

Den viktigaste egenskapen visade sig vara ärligbet (integritet). En bra finländsk ledare är uppriktig och menar vad han säger. Att denna egenskap steg så högt i undersökningen var något av en överraskning. Den första tanken var att ekonomisk brottslighet, gråa marknader och dylika fenomen kunde ha haft en inverkan på resultaten. Det förekommer en viss trötthet på att en del med orätta medel kan skapa sig en förmögenhet eller slippa konsekvenserna av en misslyckad affärsverksamhet.

Men även andra motsvarande undersökningar i Europa har givit liknande resultat. I Sverige och Norge kommer ärlighet på delad andra plats bland ledaregenskaper. Viktigast för svenskarna är entusiasmen för jobbet och förmågan att entusiasmera. Danskarna däremot har inte rankat ärlighet bland de tolv främsta egenskaperna. Men övriga Europa värderar ärlighet högt. Denna egenskap är viktigast i Tyskland, Storbritannien och i Italien. I Frankrike kom ärligheten på andra plats och i Spanien på fjärde plats. Ärlighet är sålunda en central ledaregenskap över hela Europa.

På andra plats kommer klarhet i kommunikation. Inga mumlande här, det skall vara klart och tydligt uttryckt så de underordnade vet var de har sin chef.

Sedan gäller det att vara teamorienterad. En ledare förväntas sköta om sin grupps välbefinnande, ha samarbetsförmåga, stöda de som har pro FORUM NR 5/9 blem eller svårigheter, lyssna till sina medarbetare och underordnade samt medla vid konflikter. En ledare bör även ha karisma; vara entusiastisk, inspirerande, dynamisk och ha en starkt positiv inställning till arbete. Dessutom vara uppmuntrande samt att ge råd, stöd och tacka för väl utfört arbete samt visa förtroende.Grupparbete och karisma är något som fått en ny aktuaHtet under de två senaste decennierna även om faktorerna som sådana länge varit kända.

Tidigare generaldirektören för Kemira, Yrjö Pessi framhåller i en intervju att förmannens agerande är synnerligen viktigt oavsett organisationsnivå.

— För alla förmän gäller det att väcka förtroende hos sina underlydande. Han måste helt enkelt lära sig att tala med dem. Det räcker inte att chefen då och då kommer och frågar hur arbetet framskrider Han måste visa ett genuint intresse för det. Om de anställda känner att deras chef är in tresserad av deras arbete, ökar arbetsmotivationen, En chef kan visa intresse genom spontana diskussioner med sin personal. Dessa kan gälla praktiskt tagetvad som helst som känns intressant och meningsfullt — inte nödvändigtvis den aktuella arbetsuppgiften.

— Ett faktum är, säger Pessi vidare, att kontakterna är betydligt viktigare än innehållet.

Vision om företagets framtid ansågs även höra till de fem viktigaste förutsättningarna. En vision som alltid ligger till grund för planer och allt ledaren företar sig. Ett visionärt ledarskap använder inte order eller tvång. Det är inte nödvändigt, för ju bättre personalen internaliserat visionen, desto mindre behövs extern övervakning. Visionen styr personalens verksamhet inifrån. Den genererar kreativitet och befrämjar engagemang och motivation i arbetet, och förbättrar på detta sätt arbetseffektiviteten. Här kommer även klarhet i kommunikation in; visione “FÖLJANDE KARAKTERISTIKA BETECKNAR EN DÅLIG LEDARE”

Figur 2: Att vara bestaffande och isolerad är det sämsta en ledare kan vara. Dessa egenskaper bindrar en person från att uppfattas vara en god ledare, enligt mellan ledningen i de undersökta bolagen.

7 (medeltal) 6 5 Rädd . . Fd Auto- | “nsiktet N stt ole Narcis- Ra | kratisk | i 2 | | 1 ä 0 2

FORUM NR 5/9 skall kunna kommuniceras till alla anställda.

Den sista egenskapen som nådde ett medeltal över 6 var prestationsorientering; en kontinuerlig strävan mot bättre resultat. En bra chef kräver mycket av sig själv och av sina underordnade. Några ytterligare bidragande egenskaper för en god ledare är beslutsamhet, systematik, kollektivism och diplomati.

…och så här en dålig ledare

Egenskaper och beteenden som hindrar en person från att vara en bra ledare kan ses i figur 2 nedan.

En bra ledare fungerar inte som diktator eller tvingar de underordnade att acceptera sina egna värderingar. Han befaller inte eller försöker ställa sig ovan sina underordnade eller använder sin makt fel. Han accepterar även åsikter som avviker från hans egna samt tillåter de underordnade att ställa frågor. En benägenhet till byråkrati ses som ett hinder för ändamålsenliga åtgärder i enlighet med situationens krav. Av en god ledare krävs en förmåga att kunna ta risker. En narcistisk inställning och tron på det värsta om medmänniskor hindrar utvecklingen av de egna anställda.

En bra chefär inte egenkär, självcentrerad eller tror att han själv är bäst i allt. Han kör inte sina egna intressen eller isolerar sig. En bra chef ger sig tid att engagera sig i organisationens sociala liv. Slutligen ett beteende som ansågs mest negativt var att uppträda aktivt ovänligt mot andra, bestraffa, vara tyrannisk och hämndlysten. En bra chef känner empati för sina medmänniskor och de anställda och försöker skapa ett klimat i organisationen där varje enskild individ kommer till sin rätt och kan utnyttja sin potential

Sammanfattningsvis kan sägas att säkra sätt art inte bli accepterad som ledare av sin organisation är maktspel, byråkrati, allmän negativitet, isolation och tyranni. Betecknande för bra ledare är ärlighet, hänsynstagande till sina underordnades åsikter, inspiration och entusiasm, visioner och en kontinuerlig strävan mot bättre resultat. De framstående finländska ledarna lockar fram energin i organisationen och samverkar med sina medarbetare för att uppnå också högt uppställda mål, undviker maktspel, isolering och översitteri. &

Utgiven i Forum nr 1996-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."