Utgiven i Forum nr 1986-07

Armera betongen med träflis!

av Christer Ekebom Forum 1986-07, sida 12-13, 24.04.1986

Taggar: Teman: Byggextra

NES 34L.N Armera betongen med träflis!

En betongvägg, som kan gjutas på platsen, som är lättare än en normal betongvägg och som man kan spika och såga i. Och som inte kostar mycket mera än en vanlig betongvägg. Med träfiberbetong ä om byggklossen Palikka, byggele mentet som består av expanderad polystyren och som fylls med betong varvid man åstadkommer en tät och väl isolerad betongvägg. Palikka-bygget blir nu ännu enklare genom att armeringen av betongen i stort sett faller bort. Orsaken till detta är den nya fiberbetongen som utvecklats vid Statens tekniska forskningscentra! tillsammans med Partek. Fiberbetongen är i och för sig inte någon stor nyhet, den har använts ute i Europa redan länge. Men den aktuella träfiberbetongen bygger på en nyutvecklad metod som är patentsökt.

Behandlad träflis

Betongen tillverkas på helt normalt sätt, men i blandningsskedet tillsätts träfibrer, helst av gran. Dessa träfibrer är inpregnerade så att de inte drar i sig fukt. Genom att de bibehåller sin form inne i betongen, uppstår en homogen betongrnassa med betydligt högre seghet än normal betong. Be F> ett par år sedan berättade Foru detta möjligt.

tongen får också andra utmärkta egenskaper: den blir mera brandhärdig än konventionell betong och i många fall kan den normala armeringen helt utelämnas.

I en Palikka-vägg behövs, vid användning av normal betong, armering enligt normalt mönster. Detta är ett extra arbetsskede, som tar tid och förorsakar extra kostnader. Träfibrerna i betongen binder betongen på liknande sätt som armeringsjärnen och fibrerna fungerar därför som armering.

Träarmeringen är säker, eftersom träfibrerna inte längre förändras inne i betongen. Då de blandas i betongen och kommer i

Den av VTT och Partek utvecklade träfiberbetongen pumpas i Palikka-elementen med hjälp av en liten lätthanterlig betongpump. Armeringsjärn behövs bara som extraförstärkning i husknutar, fönsterpassage och likande.

1 kontakt med cementen, mineraliseras de och blir därmed både brand- och mögelbeständiga och angrips inte heller av röta. I vissa fall (broar och kajkonstruktioner) har den konventionella armeringen visat sig bli angripen av korrosion med skador på gjutningen som följd.

Experiment i full skala

Partek har tillverkat några satser träfiberbetong i experimentsyfte. Någon kommersiell produktion är det ännu inte frågan om och orsaken till detta är att man ännu inte har fått fram apparatur som sköter portioneringen av träfibrerna automatiskt på ett tillfreasställande sätt. Apparaturen är under utveckling.

I övrigt ställer betongen inte til med problem eftersom samma blandare och transportsystem som för normal betong kan användas.

Erfarenheterna av fiberbetongen har varit goda. Betongen väger knappt hälften så mycket som normal betong och hanteringen av slangen vid pumpningen på byggnadsplatsen blir därför lättare. Betongkonstruktionerna är givetvis i motsvarande grad lättare. De byggexperiment som gjorts i full skala har varit Palikka-hus, eftersom Palikka-klossen lämpar sig utmärkt för ändamålet.

På Partek betonar man att fiberbetongen kan levereras från vilken betongstation som helst, eftersom portioneringen än så länge sker helt manuellt. En intressant omständighet är också att betongen kan blandas på byggnadsplatsen, bara man har tillgång till de specialbehandlade träfibrerna. Rätt portionering och ordentlig omblandning ger ett fullgott resultat.

Idealiskt för element

Framtidsutsikterna för träfiberbetongen är lovande: den kan med fördel användas I olika slag av byggelement, varvid elementens vikt och hållfasthet påverkas i positiv riktning. Genom den ”inbyggga” armeringen,

Palikka-väggens yta, såval inomhus som utomhus kan rappas med fiberputs, ett cementbaserat puts som innehåller glasfibrer som armering. Putset appliceras med spruta eller för hand.

7/1986 FORUN > HELAMESTARIT OY, PB 22, 02231 ESBO, tel. 90-803 613 kan elementens form också varieras inom tämligen vida gränser. Fiberbetongens pris kommer troligen inte att ligga speciellt mycket högre än för helt normal betong. Uppenbart kommer priset att ligga i trakten av lättgrusbetongens pris. Men då bör man observera att man slipper armeringen, som höjer priset på en konstruktion av normal betong. Det exakta priset kan fastställas först då ”serieproduktionen” kommer igång.

En husvägg av träfiberbetong byggd med Palikka-klossar är en i flera avseende utmärkt lösning: kostnaderna är moderata, arbetet går snabbt och är enkelt även för en förstagångens byggare. Inget spillarbete i form av formbyggande eller -rivning. Palikka-klossen fungerar som gjutform och i den färdiga väggen fungerar klossen som isolering. Expanderad polystyren (”styrox") brinner dåligt, avger inte giftiga gaser | bostaden och upplöses inte av sig själv. Ämnet tål fukt och dess isolationsegenskaper bibehålls oförändrade eftersom isolationsgasen är luft,

Isoleringen är bland de bästa på marknaden, med ett k-värde på 0,18 W/m2/C”, Normerna föreskriver idag ett k-värde på 0,28… Väggen är dessutom absolut tät.

Stenvägg i plast

Palikka-väggen med träfiberbetong (eller vanlig betong) är egentligen en stenvägg.

FÖRUN 7/198 Ått investera i rätt industridörr, är ofta ett mycket viktigt beslut. Dörren skall fungera under många år. Genom att välja rätt dörr kan man dessutom spara mycket pengar. I regel är alltid vikdörren en mycket ekonomisk dörrtyp. ERISOVI är en vikdörr.

SERVICE Servicekostnaderna kan ofta vara de högsta driftskostnaderna. ERISOVI har ett fåtal rörliga delar, — inga tröttnande returfjädrar och — inga obligatoriska årliga hisskontroller. Påkörningar av dörren är också mycket dyra. Vikdörrens kollisionsrisk är minimal, då dörrbladet aldrig försvinner ur synfältet vid passagerna. Viktigt för bil- och truck-föraren.

ENERGI ERISOVI dörrlamell är uppbyggd i en 50 mm tjock sandwich-konstruktion, med en kärna av polyuretan, detta ger ett dörrblad utan ”köldbryggor” och med ett mycket gott K-värde 0,38 Wim? ERISOVI är mycket varm!

KORTA PASSAGETIDER Genom att välja motordrift, med en eller två motorer, sänks passagetiden, vilket sparar mycket såväl värme som väntetid genom åren. ERISOVI öppnas åt vardera sidan, och frilägger hela öppningen på 5—7 sek, vilket är mindre än halva tiden jämfört med en lyftdörr av normal storlek, vilken ju öppnas åt ett håll — uppåt. En motordriven ERISOVI kan levereras med valfri styrning exempelvis via radio, induktiva slingor eller dragsnöreskontakter. Elektroniken är av modernaste typ, där lysdioder i styrskåpet indikerar dörrens olika funktioner.

KONSTRUKTION Dörrlamellen är en sandwich-konstruktion, 0,7 mm sendzimir-galvaniserad profilerad stålplåt, med kärna av polyuretan. Dörren levereras i plastisoltärg, eller i aluzink. Gångjärnen är teflonbelagda och smörfria, karmgångjärnen är dessutom justerbara i höjdled. Fönstren är av dubbel splitterfri Akryl infällda i dörrlamellen med en kraftig EPDM-gummilist. Dubbla EPDM-gummilister tätar runt varje dörrlamell. Alta ståldetaljer är galvaniserade. Dörren kan levereras med infälld gångdörr, med eller utan fönster.

Det är lönsamt att se över sina dörrar regelbundet.

På FINNBUILD 86, som pågår den 22—27 april i Helsinglors Mäss- och Kongresscentrum, visar vi några olika porttyper ur värt sortiment. Vi visar också vår garagedörr för småhus, CAR-IN GL. Vi finns i Paasikivihallen, Be 32. Telefon till utsättningsmontern: (90) 147 212.

Den kan bekläs med på marknaden förekommande väggskivor och andra material, men den kan också täckas med puts. Utmärkt puts för ändamålet är den fiberputs som Lohja saluför. Den fäster bra på väggytan utan stödnät. Vill man vara helt säker, kan man använda bärskänklar, 4—5 per kvadratmeter vägg. Gipsbaserad puts lämpar sig också utmärkt för ändamålet. Företaget Scantaco i Helsingfors importerar gipsbaserad puts av fabrikat Knauf från

Bostadsområdet Säästökylä i Helsingfors ä husen helt konventionella ut, trots den orginella byggmetoden.

BRD. Fasadmaterialet kan vara praktiskt taget vilket som helst av de på marknaden förekommande materialen. Det är en smakoch kostnadsfråga.

Palikka-klossen saluförs av ett litet familjeföretag benämnt Oy Wasse Ab i Söderkulla, Sibbo och klossarna kostar idag ca 30 mk per styck. Det behövs 5,5 klossar för en kvadratmeter vägg. För samma väggyta behövs det 01 kubikmeter betong.

Christer Ekebom till stor del utbyggt med Palikka-hus. Utifrån se a | 13

Utgiven i Forum nr 1986-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."