Utgiven i Forum nr 2010-03

Att bli social på nätet

av Patrik Lindfors Forum 2010-03, sida 07, 25.03.2010

Taggar: Teman: social media

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Föreningar och organisationer har mycket att vinna på att aktiver sigi de sociala nätverken på nätet.

Att bli social på nätet

Många företag som riktar sig direkt till konsumenterna har gått in fö viral marknadsföring, och grundat grupper kring de egna produkterna på sociala nätverk på nätet. Det handlar om en marknadsföringskanal som kan ge stor uppmärksamhet i förhållande till insatsen.

Vissa föreningar och organisationer har också hakat på trenden, och använder de sociala nätverken för att sprida information till medlemmarna.

Det finns för tillfället ett stort behov av information om hur de sociala nätverken fungerar, och hur man ska gå till väga för att dra nytta av dem. Intresset var stort för Kaj Arnös spalter om sociala nätverk som vi publicerade i Forum under fjolåret. För att tillgodose det behov av information som uppenbarligen finns har vi samlat Kajs spalter kompletterat med några övriga artiklar och låtit trycka ett häfte med namnet ”Bli social på nätet! Häftet fungerar som en grundkurs och inspirationskälla för båd föreningar och privatpersoner som överväger att aktivera sig i olika sociala medier (se nedan om du vill beställa häftet).

De fördelar som en förening kan nå genom att grunda en egen grupp på till exempel Facebook är många. Först och främst får föreningen en direkt informationskanal som ständigt kan uppdateras. En viktig funktion är också möjligheten för medlemmarna att diskutera frågor som har med den egna verksamheten att göra. Att det inte heller kostar någonting är definitivt en fördel.

Utbudet av sociala medier är stort, och det gäller att pröva sig fram och välja de som tjänar ens egna syften bäst. I de flesta fall går starten smidigast om man grundar en gruppi det sociala nätverk där största delen av mottagarna redan är medlemmar. I Den som vill ha ett eller flera exemplar av häftet kan skicka ett mejl till adressen feedbackOforum.fi. Kaj Arnös föredrag om sociala medier hittas på Youtube med sökorden ”Kaj Arnö organisationskonferensen"”.

Det sociala startkapitalet behandlas i Företagsdagboke » I dennya spalten Företagsdagboken’(sid 39) är temat denna gång finansiering. Tillgången på kapital hör till de centrala frågorna då man grundar ett företag, Och uppmärksamheten är då vanligtvis koncentrerad på att samla ihop tillräckligt mycket pengar. Men det finns också en annan form av kapital som kan vara minst lika viktig: socialt kapitali form av nätverk och mentorer.

» På debattsidorna skriver Philip Hildén om framtidens bilar. Han gör en överblick över de lösningar som ser mest lovande ut i dag, Ralf Östermark fortsätter debatten kring företagsköp som görs enligt leveraged buyout-metoden.

» Nicholas Anderson skriver i sin kolumn Privat ekonomi’ på sid18 om följderna av finanskrisen för medborgarna. Krisen förorsakar en enorm ökning av underskotten i de flesta OECD-länder, och de lån som staterna tvingas ta äter upp pengar som i annat fall kunde användas för till exempel hälsovård och utbildning.

» IPlacering-kolumnen på sid 32 skriver Henrik Palmén om den snedvridna bostadsmarknaden. Han anser att staten borde upphöra med att skattemässigt gynna ägande av bostäder. Hyresalternativet är för många ett vettigare alternativ, bland annat för dem som tvingas ha bostäder på olika orter.

» Forumgruppen på Linked In, Forum — det finlandssvenska affärsnätverket, har nu närmare1300 medlemmar. På sid 40 publicerar vi ett sammandrag av en av de diskussioner som för i gruppen för tillfället. Diskussionen handlar om den frustration som dåligt ledarskap kan ge upphovtill.

Förutom diskussionspalten har Forumgruppen också en sektion med namnet Jobs! Där är det möjligt att lägga ut ett meddelande om man tillexempel vill anställa någon eller själv söker jobb. En länk till gruppen finns på Forums hemsida www.forum.fi, m www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör, ansvarig utgivare (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi

Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2010-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."