Utgiven i Forum nr 2008-05

Att investera i volatila tider

av Eva Liljeblom Forum 2008-05, sida 35, 22.05.2008

Taggar: Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2088

Eva Liljeblom är professor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors.

Att sälja sina placeringar strax före en nedgång kan ha en stor ekonomisk betydelse, men lyckas sällan i praktiken. I värsta fall ka resultatet bli en dubbel förlust.

Att investera 1 volatila tider

Investerarna har inte haft det lätt rens] de senaste tiderna. Aktiekursern har fallit på bred front, och så även värdena på andra instrument såsom företagslån, och fastigheter i många länder. Hur borde man placera i dylika tider?

Ett fenomen som observerats i samband med marknadskriser är det så kallade “flight -to-quality” fenomenet, Det betyder att placerarna flyttar sina pengar från riskutsatta objekt såsom aktier, till instrument med låg risk (penningmarknadsinstrument eller statspapper). Även i Finland har vi de senaste månaderna sett att placerarna tagit ut kapital från aktiemarknadsfonderna, Den så kallade subprimekrisen är såtillvida speciell, att bankaktier och bankernas penningsmarknadscertifikat - som vanligen uppfattats som instrument med rätt låg risk - nu dessutom drabbats av kapitalflykt.

Vad är konsekvenserna av dylika kapitalflöden, och är en sådan placeringsstrategi vettig?

Låt oss först diskutera eventuella konsekvenser för ekonomin, och prissättningen av värdepappren, En forskningsgren har varit att studera huruvida “flykt till kvalitet -fenomenet kan förvärra finansiella kriser, Teoretiska modeller visar att en överdriven efterfrågan på säkerhet bland placerarna kan minska kapitalutbudet på ett sätt som är skadligt för ekonomin i sin helhet, och som kan accelerera krisen,

Fenomenet i sig tycks vara en realitet. Det finns empiriska : bevis för att kapitalflykt till sä- en enskil Är det vettig menet dessutom är förknippat med ett riskpremium; att instrument som blir utsatta för det de facto avkastar mera (som ersättning för risken)!

Menär det vettigt för en enskildinvesterare att “fly till säkerhet”? Det beror på huruvida man hinner göra det itid. Studier av placerarnas och fondförvaltarnas förmåga att i rätt ögonblick flytta in och ut från riskfyllda tillgångar indikerar att det är mycket sällsynt att en dylik ”market timing” lyckas i praktiken.

Färska studier gällande aktiemarknaderna framhäver svårigheten att välja rätt tidpunkt. Det visar sig att en stor del av aktieavkastningarna uppkommer under några få dagar,

Till exempeli en studie av Estrada (2007), omfattande 15 länder, visar det sig att om man skulle ha missat de 10 bästa dagarna, skulle ens portfölj i medeltal ha varit 50,8 procent mindre värd än portföljen hos en investerare som följt en passiv köp-och-behållstrategi. Skulle man ha lyckats undvika de 10 värsta groparna, skulle portföljen i sin tur i medeltal ha varit 150,4 procent mera värd, Men givet att dessa dagar representerar mindre än 0,1 procent av alla marknadsdagar, är det mycket osannolikt att man skulle ha kunnat prognostisera dem,

Problemet med en ”flykt till kvalitet” -strategi är att man vanligen reagerar efter att de negativa chockerna redan kommit, och återvänder först när de positiva ägt rum. Denna strategi är i så fall den värsta möjliga; man har redan drabbats av förlusterna, men missar även uppgångarna,

Mitt råd är att placera i mera risk fö kerhet har förekommit i samband med alla finansiella kriser i flertalet stora länder som un investerare att’fly till säkerhet? De dersökts. beror på huruvida I några färskaundersökning- man hinner göra ar har man även funnit intres santa indikationer på att feno det itid.

fyllda värdepapper endast om du har enlång placeringshorisont, och när du redan placerat, ta det lugnt och rid ut stormarna. Om de värdepapper som drabbas av flight-to-quality lyfter ett riskpremium, blir man ju dessutom kompenserad för denna risk. m

Utgiven i Forum nr 2008-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."