Utgiven i Forum nr 1981-04

Att plocka russinen ur kakan

av ThF Forum 1981-04, sida 07, 04.03.1981

Taggar: Teman: banker

ledaren

Att plocka russinen ur kakan

SKALL UTLÄNDSKA BANKER få rätt att etablera sig i Finland har det frågas redan en tid. Tillstånd till att idka bankverksamhet i Finland ges uv statsrådet i enlighet med en lag som trädde i kraft för drygt ett år sedan. Tidigare var det förbjudet för utlänningar att driva bankrörelse här. Mycket tyder på att statsrådet skall fatta ett för de utländska bankerna positivt beslut inom en nära framtid.

I första hand är det den stora amerikanska banken Citibank som är intresserad. men om beslutet blir positivt är det naturligtvis troligt att också andra banker såväl från öst som väst önskar etablera sig och ta sin del av kakan.

Det är bra med konkurrens anser många. kanske inte utan en viss skadedje eftersom bankernas makt upplevs som stor. Ja, onekligen är det vanligen bra med konkurrens för i regel brukar den leda till att priserna hålls i styr och service och kvalitet förbättras. Men konkurrens skall ske under lika villkor för alt gynna de berörda. Än sä länge är det ovisst om samma krav skall ställas på de utländska

FORUM 4/8 bankernas verksumhet och engagemang i samhället som på de inhemska. Konkurrensvillkoren kanske inte är desamma?

Kanske det är skälet ull industrins något ambivalenta hållning i frägan då det i främsta rummet är industrin som berörs. Mannen på gatan känner knappast av de utländska bankerna annat än kanske indirekt.

Företagen tror att de utländska bankerna kan hjälpa till med en snabbare internationalisering av vårt närmgsliv och tillhandhålla know-how som inte finns här. Men är de utländska bankernas intresse och ansvar lika stort i tider då det går mindre bra för företagen? De är främst intresserade av valutahandeln och att förmedla lån, d v s den lönsammaste delen i bankverksamhelten. Intäkterna för denna verksamhet torde ligga nära en miljard mark för bankerna och finansierar många andra verksamhetsformer.

Våra banker har ju påtagil sig ett stort samhällsansvar både för företag och i socialpolitiken 1cx i fråga om bostadskrediter och studielån.

All många av våra företag upplevt dåliga tider emellanåt är ingen hemlighet. Bankerna har dä varit tvungna utt komma till hjälp och engagera sig på djupet i företagens problem. Vid förändrade förhållanden kan deras agerande bli mera selektivt.

I diskussionerna har reciprocitetsprincipen framhallits. Eftersom finländska banker fått tillständ alt operera utomlands måste också vårt lund öppna dörrarna för utländska banker.

Detta argument gäller bara delvis. Våra banker har etablerat sig i de stora kapitaloch valutacentiren för att betjäna i första hand vårt eget näringsliv och inte för av etablera sig på den lokala marknaden.

Om beslutet blir positivt — det finns krafter som driver saken i den riktningen — får man förutsätta att konkurrensvillkoren är lika för alla. I annat fall blir de inhemska bankerna tvungna alt se över den nuvarande prisstrukturen på , de tjänster man ger samhället samt söka sig nya intäktsmöjligheter. Detta gagnar inte nödvändigtvis oss. ThF

Utgiven i Forum nr 1981-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."