Utgiven i Forum nr 2017-04

Att shoppa efter reglering

av Henrik Palmén Forum 2017-04, sida 20, 27.04.2017

Taggar: Teman: placering

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.

Att shoppa efter reglering

Reglering av finansmarknaden är en nödvändighet, men frågan om hurudan reg lering och hur mycket reglering är långt ifrån trivial. Nu har kostnaden av regleringen stigit så kraftigt att val av nationalitet och organisationsstruktur utgående från kostnadsnivå för reglering har blivit en strategisk frå ga för större finanskoncerner (och därmed även för finansinspektionen).

Reglering är nödvändigt. Finanskriser kan bli dyra för samhället både i form av negativ inverkan på ekonomin samt till följd av kostnader av direkta statliga räddningsåtgärder. Framförallt förluster relaterade till traditionell bankverksamhet — inoch utlåning samt riskhantering - kan spridas mycket fort inom branschen. För att minska både sannolikheten för och förlusterna av kriser måste finansbolag hålla sig med tillräckliga buffertar i förhållande till sina risker. Därför regleras och övervakas andelen eget kapital (riskkapital) och likviditetsberedskapen mycket noggrant och strängt på bolagsnivå.

Före finanskrisen 2007-2009 var finansbolagens solvens ganska bra, men ändå gick det illa. Detta har lett till föränd ringar i regleringen. Kraven på minimikapital och likviditet har skärpts betydligt. Den största principiella förändringen handlar om mätning och hantering av systemrisk. Med det vill man försöka minska på ”smittorisken”, dels öka möjligheternaatt undvika farliga riskkoncentrationer och dels stärka förmågan att isolera förluster innan de sprider sig.

Regleringens nya metoder är bland andra att öka kapitalkraven för systemkritiska finansbolag, systematisk uppföljning avriskkoncentrationer (transaktionsvolymer, lånetillväxt, belåningsgrad) och krav på att stora finansbolag ska ha trovärdiga planer för att hantera obeståndssituationer, Ett nytt inslag är även stresstester, som handlar om att mäta bolagens förlusttålighet för chocker och dåliga ekonomiska tider.

Den andra centrala orsaken till reglering, och som främst gäller för förmögenhetsför 2”

Det ha övervakningen utökats kraftigt redan en längre tid.

Reglering kostar. Efter finanskrisen har politikerna tvingats reagera på folkets upprördhet —- även de reaktioner som är mer känsloladdade än genomtänkta. Det har uppstått ett utbrett finansmarknadsförakt som såväl politiker som medier förtjust deltar i. I ett sådant läge finns det en klar risk för att man går till överdrift beträffande regleringen.

Kostnaderna uppstår på flera sätt. Då man ökar kapitalkravet och kravet på likviditet kommer finansbolagens verksamhetsvolymer att minska. Utlåningen till företagsamhet, konsumtion och boende minskar. Finansbolagen ökar sitt kapital främst via verksamhetens vinster, vilket innebär att de måste höja sina priser för att samla kapital. Bankerna måste fortsättningsvis även betala tillräckligt dividender för att försäkra tillgången till externt aktiekapital. Således blir lån och andra finansprodukter dyrare.

Under senare år har även de rena byråkratiska kostnaderna för regleringens kontroll och övervakning skenat iväg närapå okontrollerat. Detta innebär i praktiken att nästan inga nya finansbolag grundas, eftersom de fasta kostnaderna av all reglering kräver ganska stor skala. För de mindre aktörerna blir det aktuellt att ta fram konsolideringsberedskap. Vi har sett ganska många börsnoteringar av små bolag i sektorer som inte är kapitalintensiva (till exempel förmögenhetsförvaltning). Således minskar konkurrensen, vilket kan höja prisnivån.

Då kostnaderna för det officiella finanssystemet stiger ökar risken för alternativa skuggmarknader vars riskkoncentrationer ingen övervakar.

Dags att optimera. Det finns inget regelverk som är fullständigt vattentätt. Samtidigt betalas systemets alla kostnader i sista hand av hushållen, Finanssektorns tjänster kan ingen av oss leva utan. Det finns inga substitut och ett välsmort finanssystem hör till de viktigaste välfärdsska 2 valtning och försäkring, handlar främst om uppstatt ett parna och katalysatorerna för utjämning av konsumentskydd. Tjänsterna är avgöran- utbrett finans- förmögenhetsskillnader, Därför blir även regde för hushållens ekonomi och har med ti- m arkn a d S för akt leringens kostnader, vid sidan om dess nytta den blivit alltmer komplexa för kunderna att förstå och bedöma. Konsumentskydd är därför nödvändigt. Trots att dessa delar av sys som såväl politiker so alltid en viktig samhällelig och politisk fråga. Det är dags att begrava stridsyxorna och börja samarbeta för en betydligt mer kostnads temet på det stora hela varken orsakade el- . rt optimerande finansöversyn. Uppmaningen ler på ett avgörande sätt drabbades av finans- medier förtjust gäller såväl politiker som finansbolagens ledkrisen 2007-2009 har även regleringen och deltar 1 ning och tillsynsmyndigheter. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42017

Utgiven i Forum nr 2017-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."