Utgiven i Forum nr 1973-11

Automatisk testutrustning för elektronisk apparatur vinner terräng inom flyget

av Matti Forss Forum 1973-11, sida 19-20, 20.06.1973

Taggar: Teman: sjöfart

Automatisk testutrustning för elektronisk apparatur vinner terräng inom flyget

Av ing Matti Fors 0 Begreppet ATE — Automatic Test Equipment, automatisk testutrustning för elekronisk apparatur — har på kort tid vunnit terräng inom den tillämpade elekronikens område. Metodiken användes till en början närmast av de stora halvledartillverkarna men man fick snabbt upp ögonen också på annat håll. Flyget, både civilt och militärt, är i ökande grad beroende av elekronik och ÅTE betyder här ett attraktivt alternativ till manuell testning av en utrustning som är både komplicerad och dyrbar. Inom trafikflyget representerar ATE i dag teknikens senaste vinningar och utgör samtidigt ett beaktansvärt investerlngsobjekt.

Automatisk testapparatur utför, förenklat uttryckt, samma arbetsoperationer förknippade med felsökning eller funktionstest som tidigare gjorts manuellt — reglering av styrsignaler, övervakning av instrument, jämförande mätningar etc. Åpparaten kan programmeras att lokalisera fel och skriva ut testresultaten i klartext.

Varför är ATE-installationen en investering att beakta? Svaret kan ges i två ord: kopplingsutrustning och ”mjukvara” (software). Kopplingsutrustningen är de komponenter som behövs för kopplandet av t ex en autopiloträknare till testern och för matning av styrsignaler och mätresultat mellan ATEn och räknaren. Funktionen bygger på användandet av högklassiga — och dyra — reläer.

Inmatade data och resultat

Programmerbar centralenhet

Bild 1

Funktlonsschema för automatisk testning

Forum 11/197 nn |

Mjukvaran är mera svårdefinierad och inkluderar förutom systemplanering och programmering av testprogrammen det intima samarbetet mellan tillverkaren av ATE-utrustningen och kunden -— något som bör vara effektivt och så friktionsfritt som möjligt för att introduktionen av ATE-metodiken i företaget skall lyckas. En faktor som lägger ytterligare procent på priset på mjukvaran är den kontinuerliga modifieringsprocessen av avionikutrustningen som direkt måste följas upp i form av modifierade ATE-program och testningsförfaranden. Programmen måste därför göras enkla att modifiera — läs noggrann planering och ökad programmeringskostnad.

Finnair pionjär i Europa

Finnair är en av pionjärerna på ATE-området i Europa. Apparaturen av typ Martin Marietta Martron M 1200 installerades i bolagets radioverkstad på Helsingfors flygstation i juni 1971 ocvh används idag för testning av avionikutrustning från plantyperna DC-8 och DC-9. Samma ATE var tidigare beställd i Europa av det portugisiska TAP och den franska flygtillverkaren Marcel Dassault och används i USA av både flygvapnet och flottan. Finnairs anskaffning siktar främst på användning i samband med de kommande DC-10:orna år 1975, men metodiken och tekniken fordrar en grundlig inkörningsperiod. Vänd!

Styrsignaler

Kopplingsenhet mellan signaloch mätenheter och testad komponen 1 20

Dosentur/utdanningsstipend i bygningsteknologi

Ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske hogskole, er det ledig et dosentur I bygningsteknologi.

Fagområdet omtfatter i prinsipp alle tekniske — akonomiske aspekter ved prosjektering og utforelse av bygninger av enhver art. Dosenten skal primeert dekke de deler av fagområdet som omfatter husbyggingslerens praktiske tillempninger, med materiallere, konstruktiv utferelse av bygninger, arbeidsmetoder og produksjon under forskjellige organisasjonsformer, og byggeteknikkens relasjoner til de funksjonelle og estetiske aspekter.

Mer detaljert betenkning om dosenturets fagområde og arbeidsoppgaver fås ved henvendelse til Sekretariatet, NTH.

Sekere må kunne dokumentere faglige kvalifikasjoner, og gjennom egen innsats ha vist vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere felter av fagområdet, og/eller gjennom egne arbeider ha vist skapende evner som arkitekt og gjort spesiell innsats i lgesning av byggetekniske problemer. Det vil bli lagt vekt på praktisk erfaring og pedagogiske evner.

For norske statsborgere er det alternativt adgang til å seke utdanningsstipend. Den som eventuelt blir tildelt stipend, må binde seg til å konkurrere på vanlig måte neste gang dosenturet blir kunngjort ledig.

Lenn etter sjefsregulativets kl. 2, kr 86 490 pr. år. Herfra går pensjonsinnskudd, kr 1640 pr. år. Utdanningsstipend utgjer tilsvarende belgp.

Dosenten tilsettes med plikt til uten godtgjerelse å finne seg i de forandringer som måtte bli bestemt med hensyn til fagområdet, og må finne seg i de bestemmelser som er eller måtte bli gitt med hensyn til pensjonsordning og aldersgrense.

Sertrykk av publikasjoner (helst i 5 eksemplarer) eventuelt opplysninger om og/eller dokumentasjoner av andre arbeider som kan vere av betydning for bedgmmelsen av sekerens kvalifikasjoner, sendes Sekretariatet, NTH, innen en måned fra soknadsfristens utlep. Vitenskapelige arbeider som er under utforelse når innleveringsfristen Ioper ut, kan sendes inn inntil tre måneder etter sgknadsfristen, når det blir gitt melding om det ved innlevering av de ovrige arbeider.

Seknad med opplysninger om utdanning og tidligere virke, og med vitnemål og helseattest, stiles til Kongen og sendes Universitetet i Trondheim, Norges tekniske hegskole, Sekretariatet, 7034 TrondheimNTH, innen 10. juli 1973. MN

ATE-apparaturen 1 funktion.

Behovet av ATE för DC-10 avioniken motiveras av 9 DC-10 avionikutrustningen är betydligt mera omfattande än i tidigare plantyper. Detta beror dels på mångdubbling av ett flertal system (ex det automatiska landningssystemet med ökade krav på funktionssäkerhet), dels på att många nya systemfunktioner automatiserats på elektronisk väg ex hjälpturbinens funktionskontroll).

9 DC-10 avionikutrustningen är till stor del av digitaltyp med kretsar som är synnerligen arbetsdryga att testa manuellt. Detta skulle dessutom leda till ineffektivt utnyttjande av högt kvalificerad och specialiserad personal.

€ en del DC-10 komponenter saknar utrustning för manuell testning.

Då utrustning för manuell testning prismässigt inte kommer långt efter priset för en ATE-installation är det förståeligt att den senare utgör ett i hög grad lockande alternativ. Samma arbete utförs snabbare och programmerbarheten gör ATEn till ett universalverktyg. Snabbheten jämförd med manuell testning är 5- till 30-faldig, beroende på hur invecklad ”den svarta lådan” råkar vara och om den är av analog eller digital typ. Tidsvinsten är i det senare fallet störst. Inmatningen av data till en ATE av typ M 1200 sker via en magnetbandstation (ex testprogrammet) eller skrivenhetens tangentbord. Resultaten av testningen skrivs ut eller kan läsas via en siffergivare. Den programmerbara centralenheten i den schematiska framställningen (bild 1) är en minidator som styr testningsförloppet, mäter och jämför värdena med programmets normvärden med beaktande av given tolerans. I likhet med alla datorer utför ATE-programmet exakt som det skrivits — vilket i månget fall inte är exakt som man avsett. Resultatet blir en trasslig problemhärva, snabbare åstadkommen än utredd. Detta ställer höga krav på ATE-tillverkarna: testningsinstruktionerna bör vara entydiga och okomplicerade.

Programmeringsspråket som används går under beteckningen

ATLAS (Abbreviated Test Language for Avionic Systems) oc är utvecklat enbart för testning av avionikutrustning. Däremo är språket inte bundet till en specifik testutrustning.

De ATE utrustade flygbolagen har bildat en arbetsgrupp var uppgift bl a är att upprätthålla ett register över i bruk varand automatiska testsystem, metoder, ett programbibliotek m m.

I mars detta år var gruppmedlemmarnas antal 28 med samman lagt ett 40-tal igångkörda ATE-installationer (flera bolag ha töm tre apparater). Av dessa var 9 av samma typ som Finnairs,

Forum 11/1973

Utgiven i Forum nr 1973-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."