Utgiven i Forum nr 1985-10

Bättre LP-skivor med metallmaster

av Christer Ekebom Forum 1985-10, sida 26-27, 05.06.1985

Taggar: Teman: skivor

en nya graveringstekniken innebär D att graveringen sker direkt i en me tallmaster. Hittills har graveringen skett i en lackskiva eftersom det mjuka lacket har ansetts vara det lämpligaste materialet för ändamålet. Lacket är lätt att bearbeta. Tyvärr har lacket också en hel del avigsidor bland annat en benägenhet att dra sig efter graveringen. Det uppstår spänningar i ytan och dessa förorsakar vridningar i lacket som bland annat resulterar i det välkända ekot i grannspåren. Kraftiga transienter brukar också ”avrundas” Även bottenbruset är ett problem. LP-skivans dynamik har så småningom blivit en flaskhals medan resten av återgivningskedian efterhand förbättrats.

Gammal idé realiseras

TELDEC i Förbundsrepubliken Tyskland har utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att gravera en master direkt i en metallskiva. Faktum är att skivproducenterna redan i slutet av förra seklet var mecvetna om lackmasterns problem och redan då väcktes tanken på att gravera mastern i metall. På den tiden fanns emellertid inte några tekniska förutsättningar för direkt gravering i metall. Idag är den behövliga tekniken tillgänglig. Skärverktyget, eller gravernålen,

LP-skivan:

MTYVsS musikfabrik. I dessa maskiner pressas grammofonskivorna. Kvaliteten på dessa kon ventionella skivor kommer att höjas märkbart I och med att den nya graveringstekniken ta ibruk.

Gravering i koppar ger bättre kvalite tillverkas med en speciell diamantspets, som dessutom kan slipas om. Spetsen är numera så slitstark att den klarar av graveringen i koppar.

TELDECs rmetallmaster består av en stålskiva som belagts med ett kopparskikt i vilket själva graveringen görs. Kopparn har fördelen av att vara stabil i jämförelse med det gamla nitroceilulosalacket. Ett graverat spår i koppar bibehåller exakt den form skärverktyget åstadkommer. Något spåreko uppstår inte. Förvrängningarna minimeras också till en nivå som inte kan uppfattas av mänskoörat. Speciellt bra märks detta i transienter vilka återges mycket exaktare än via en lackmaster.

Förbättrad kvalitet

Distorsionen är ingalunda den enda faktorn som genomgår en radikal förbättring vid gravering i koppar. Återgivningen av frekvensområdet blir betydligt rakare: De höga frekvenserna dämpas i en lackskiva med upp till 6 dB vid 20 kHz jämfört med nivån vid 4 kHz eller lägre frekvenser. En kopparmaster förmår återge 20 kHz med en dämpning på endast ca 0,5 dB jämfört med samma referensnivåer.

Dynamiken förbättras avsevärt. Den minsta ökningen av dynamiken är ungefär 26

Den normala LP-skivans ljudkvalitet har diskuterats praktiskt taget under skivans hela livstid. Nu, då CDskivan börjar utgöra ett hot mot den gamla grammofonskivan, tar LP-skivan ett stort steg framåt med hjälp av ny graveringsteknik.

dB och den största ökningen uppgår till närmare 14 dB. Denna sistnämnda förbättring erhålls dessutom vid frekvenser nära och strax över 100 Hz, vilket betyder att det ofta typiska skivbullret avsevärt minskar. Vid ca 1 kHz är förbättringen i dynamiken ungefär 6 dB. Eftersom det är frågan om spänningar, innebär denna ökning redan en fördubbling av dynamiken.

Längre speltid

LP-skivans speltid har i många fall varit för kort per sida, speciellt i samband med seriösa musikverk. Också i det avseendet erbjuder kopparmastern en förbättring. Hittills har den maximala speltiden per sida varit 30 minuter. Det här sammanhänger med lackets tidigare nämnda benägenhet att ändra form efter graveringen. Man måste ha ett visst minimiavstånd mellan spåren för att vridningarna inte alltför mycket sk förvränga inspelningen. Eftersom kopparn inte är behäftad med dylika egenskaper, kan spåren på en kopparmaster läggas betydligt närmare varandra. Den maximala speltiden per sida kan därmed ökas till 35 — 40 minuter. Den nya graveringsteknikens styrkretsar gör det nämligen också lättare att styra gravernålen bort från föregående spår strax före kraftiga passager i musiken och därmed blir spillutrymmet mindre.

Vinkelfel kompenseras

Enligt internationell standard ska avspelningsnålen luta 25 grader från vertikalläge mot skivspåret vid avspelning. Detta på grund av att graveringen sker med denna vinkel. Kopparmastern graveras errellertid med en vinkel på bara fem grader. För att undvika komplikationer vid avspelning enligt gällande standard, kompenseras vinkelfele 10/1985 FERUN med hjälp av en löptidsmodulator vid graveringen. Denna metod ger ljudet rätt placering i spåret för standardlutningen.

Kortare process

Kopparmastern har också indirekta kvalitetshöjande fördelar. Från en kopparmaster kan direkt tillverkas matriser för själva skivpressningen. Lackmastern kan inte användas direkt. Till att börja med måste mastern försilvras, därefter gjuts en ”fadermatris” av vilken sedan tillverkas en ”modérmatris”. Av modermatrisen tillverkas sedan den egentliga pressmatrisen — eller matriserna — eftersom en matris håller ett tusental pressningar. Samma procedur kan göras också då mastern är av koppar, men behövs bara | de fall att skivupplagan är mycket stor. Kopparmastern klarar nämligen flera matriser utan märkbart slitage.

Den ganska invecklade processen från en lackmaster till en pressmatris innebär samtidigt flera möjligheter till fel och förvrängningar. Lackmasterns egna fel överförs och förstoras och andra fel tillförs. Om matrisen formas direkt av mastern, minskar feirisken avsevärt. Skillnaden i kvalitet mellan en LP-skiva tillverkad med den nya tekniken och en som tillverkats med konventionell teknik är högst påtaglig; ljudet blir mera naturtroget, mera transparent, vilket dels beror på den rakare frekvensåtergivningen och den lägre distorsionen och dels på den

En specialiserad föregångare

PÖSS

FÖRSÄKRINGSTÄNKANDETS

NYA GENERATION

Ett försäkringsbolag för stora och medelstora företag” (ÖJ INDUSTRIFÖRSÄKRING

Hallonnäsgränd 8, PB 12, 00210 HELSINGFORS. tel. 90-69611

FÖRUN 10/198 större dynamiken. Ljuckvaliteten närmar sig den som åstadkoms med en CD-skiva.

Ett motdrag

Den nya graveringstekniken är dels att betrakta som ett naturligt led i den tekniska utvecklingen och dels som ett motdrag mot CD-skivan. Fördelen med de nya LPskivorna är att konsumenterna inte behöver placera pengar i en ny skivspelare — den gamla duger lika bra som tidigare. Återgivningskvaliteten är givetvis beroende av utrustningens standard och det är naturligt att en skivspelare av sämre kvalltet inte ger rättvisa åt de nya skivorna.

MTV lanserar tekniken i Finland

Oy MTV Ab har ingått ett licensavtal med TELDEC om tillverkning av kopparmaster i Finland. MTV är ju inte bara ett TVbolag utan sysslar också bland annat med skivproduktion. Tillsvidare tillverkas mastern i Tyskland hos TELDEC, men I höst kommer MTV att anskaffa egen graveringsutrustning. De skivor som baserar sig på kopparmaster kan förses med en DMMetikett (OMM = Direct Metal Mastering) som dels visar att graveringen är gjord i kopparskiva och dels att skivan i övrigt genomgått en speciell kvalitetskontroll samt att den är packad i plastfodral för att int dammpartiklar från papperet ska lägga sig i skivspåret.

DMM-etiketten kostar 25 penni per skiva. Avgiften är att betrakta som royalty för användningen av etiketten. MTV uppger att de nya skivorna inte kommer att kosta mer än normala kvalitets-LP (fullorisskivor). Själva koppargraveringen är dyrare än konventionell gravering, men å andra sidan faller ju en del arbetsskeden bort i stället. Någon lågprisproduktion blir det inte frågan om på grund av den ökade kvalitetskontrollen.

Kassetten säljer ännu bäst

MTV har ännu inte gjort något beslut om att inleda tillverkning av CD-skivor i Finland, men man uppger att den saken givetvis tas upp till prövning då marknaden för CDskivorna växer,

Kassetten är fortfarande statistiskt sett det populäraste musikmediet i Finland. Det säljs fortfarande mera färdiginspelade kassetter än skivor. Orsaken till detta är dels det ständigt ökande antalet bilkassettspelare dels ungdomarnas vana att ta musiken med sig dit de går. Emellertid bör det observeras att kassetterna har sin marknad inom den lätta musiken; seriös musik säljs nästan uteslutande som skivinspelningar på grund av de högre kvalitetskraven. Kassetten har tillsvidare ingen möjlighet att tävla med skivan i fråga om ljudkvalitet.

Christer Ekebom 27

Utgiven i Forum nr 1985-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."