Utgiven i Forum nr 2013-05

Beskattning av vinstutdelning

av Jan Långstedt Forum 2013-05, sida 09, 23.05.2013

Taggar: Teman: beskattning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2013

DEBATT

Kommentera debattartikeln geno att skicka epost till adresse feedbackOforum.f

Beskattning av vinstutdelning

X Diskussionen kring beskattningen av vinstutdelning (dividender) rån företag har varit intensiv sedan regeringen i mars meddelade ramarna för statsfinanserna 20142017 och samtidigt skatteändringar ör följande år.

En av de större ändringarna gällde naturligtvis samfundsskatten, som regeringen vill sänka till 20 procent rån nuvarande 24,5 procent. Mer diskussion har dock orsakats av regeringens beslut om ändringar i beskattningen av vinstutdelning från öretag.

Ursprungligen beslöt regeringen bland annat att vinstutdelning från offentligt noterade bolag i sin helhet i fortsättningen skulle utgöra skattepliktig kapitalinkomst, men sedermera ändrades beslutet och den skattepliktiga andelen av utdelningar från börsbolag höjdes i stället från 75 procent till 85 procent.

När det gäller beskattningen av utdelningar från icke noterade bolag beslöt regeringen att dessa utdelningar i fortsättningen i sin helhet skall beskattas som kapitalinkomst. Samtidigt skulle 75 procent av den del av utdelningen som inte överstiger en avkastning på 8 procent av aktiernas värde vara skattefri. Omvänt skulle alltså 25 procent av dendel av utdelningen sominte överstiger ovan nämnda avkastning vara skattepliktig.

Enligt ikraftvarande regler är ägare av aktier i icke offentligt noterade bolag berättigade till en skattefri utdelning

Jan Långstedt är delägare och skatteexpert på advokatbyrån MK-Law.

”En beskattning som tillåter alla att också i praktiken kunna utnyttja skattefria utdelningar skulle säkert sporra bolag och företagare till bättre resultat upp till ett belopp som motsvarar en nio procents avkastning på aktierna.

Något som inte har tagits upp i den diskussion som följt regeringens ramförslag är ojämlikheten i beskattningen av utdelningen mellan ägare av bolag med olika verksamhet.

Den avkastning som nämnts ovan ochinom ramen av vilken utdelning en är skattefri beräknas enligt lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen på basis av bolagets nettoförmögenhet. Ett bolags nettoförmögenhet fås enligt samma lag genom att bolagets skulder dras av från dess tillgångar.

I praktiken är alltså utdelningar som till exempel en företagare lyfter ur sitt företag i dagens läge skattefria upptill ett belopp som motsvarar 9 procent av företagets nettoförmögenhet, medan överstigande andel av utdelningarna beskattas som företagarens förvärvsinkomst (enligt ramförslaget skulle överstigande deli fortsättningen dock beskattas som kapitalinkomst).

Systemet där den skattefria utdelningen beräknas på basis av bolagets nettoförmögenhet leder i praktiken till att ägare av bland annat industribolag, som på grund av de anläggningar och maskiner som verksamheten ofta kräver har en högre nettoförmögenhet, kan lyfta större skattefria dividender jämfört med ägare av bolag med verksamhet som inte kräver sådana tillgångar.

Bolag i servicebranschen till exempel har sällan ett behov av att gör omfattande anskaffningar, eftersom bolagens verksamhet ofta baserar sig på sakkunskap eller prestationer utförda av bolagets personal. Varken sakkunskap eller personal är någonting som bolaget kan skriva in som tillgångar, vilket betyder att bolagets nettoförmögenhet ofta förblir lågt.

Detta i sin tur leder till att ägarna av dessa bolag inte kan utnyttja den skattefria utdelningen som lagstiftningen erbjuder på på samma vis som bolag vars verksamhet kräver mer omfattande fysiska tillgångar, eftersom avkastningsvärdet som beräknas på nettoförmögenheten ofta blir mycket lågt.

Som ovan nämnts skulle beskattningen av utdelningar från icke offentligt noterade bolag i fortsättningen också basera sig på bolagets nettoförmögenhet.

För att göra beskattningen av vinstutdelning jämlik mellan aktieägare i olika bolag borde systemet där den skattefria vinstutdelningen beräknas på basis av bolagets nettoförmögenhet slopas. I stället kunde man stifta ett nominellt maxbelopp för skattefri utdelning, eller så kunde man införa en procentuell gräns för skattefri utdelning från icke offent ligt noterade bolag.

På så vis skulle beskattningen av vinstutdelning bli jämlik mellan aktieägare och företagare. Samtidigt skulle en beskattning som tillåter alla att också i praktiken kunna utnyttja skattefria utdelningar säkert sporra bolag och företagare till bättre resultat. m

Utgiven i Forum nr 2013-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."