Utgiven i Forum nr 1991-13

Beskattningen av bilförmån fixeras vid priset

av Bo Ingves Forum 1991-13, sida 11, 10.10.1991

Taggar: Teman: beskattning

Taxering av cylindervolym bort:

Beskattningen av

BILFÖRMÅ fixeras vid priset

Text: Bo Ingves

Beskattningen av bilförmånen skall efter årsskiftet ändras så att den blir helt beroende av bilens pris. Det innebär att vi slipper den nuvarande amöban som baserar sig dels på cylindervolym och dels på inköpspris. Det nuvarande systemet fortsätter dock oförändrat för de bilar som tagits i bruk för årsskiftet.

la detaljer i det nya systemet är inte ännu fastslagna. De principer som framförts av de arbetsgrupp som utarbetat förslaget till ny bilförmånsbeskattning. tord grad.

Skattevärdet bestäms av två faktorer

Enligt arbetsgruppens förslag bestäms det månatliga värdet av två faktorer. Dels uttaxeras en fast summa som skall motsvara de brukskostnader som uppstår för de månatliga privatkörorna. Summan är enligt arbetsgruppens förslag 950 mark per månad om det är fråga om full bilförmån. och 500 mark om det är fråga om bruksförmån.

Arbetsgruppen har utgått från att firmabilanvändare kör 1500 km per månad. Om man samvetsgrant fyller i sin kördagbok och kör mindre än 1 500 km per månad, kan man i stället slippa undan med 63 penni per kilometer för full bilförmån och 33 penni per kilometer för bruksförmån. Eftersom summorna inte ännu slutgiltigt slagits fast kan de ännu förändras.

Den andra delen av bilförmånsvärdet uträknas som en viss procentandel av bilens nyanskaffningspris. Från priset dras dock först bort en fast summa på 20000 mark. Denna summa är oberoende av vad bilen kostar.

För nästa år har arbetsgruppen föreslagit att den månatliga procentandelen skall vara 1,8 procent av nyanskaffningspriset (minus 20 000 mark) då det gäller full bilförmån. och 1.6 procent för bruksförmån. Avsikten är dock att procentandelen skall höjas 1993 med 0.2 procentenheter, till 2,0 respektive 1,8 procent.

F RUN, 13/1991

Ett räkneexempetl: Från priset på en bil som kostar 100 000 mark dras först bort 20 000 mark, dvs procenten räknas på 80 000 mark. Procentandelen 1,8 procent för full bilförmån blir därför 1 440 mark per månad. Till detta läggs brukskostnaden 950 mark, vilket ger ett totalt beskattningsvärde på 2 390 mark, Bruksvärdet är på motsvarande sätt uträknat 1 780 mark.

Enligt arbetsgruppens förslag skulle bilarnas skattevärden sjunka efter de tre första bruksåren. Procentandelen skulle sjunka till 1,6 procent för full bilförmån och 1.3 procent för bruksförmån. Procentandelen beräknas utgående från det ursprungliga nyanskaffningspriset också i det fall att en minst tre år gammal bil tas i bruk som tjänstebil.

Rabatter sänker inte skattevärdet Nyanskaffningspriset är enligt arbetsgruppens förslag det riktpris som gälIer i början av den månad då bilen tögs i bruk. Det innebär att eventuella

Om beskuttningsvärdena höjs med 10 procent blir det faktiskt nästan 900 mk mindre per månad för t ex Fiat Uno rabatter som arbetsgivaren lyckats förhandla sig till inte inverkar på beskattningsvärdet. Därför ligger det nära till hands att tippa att listpriset på endel bilmodeller kommer att justeras neråt nästa år för att öka konkurrenskraften på tjänstebilssidan.

Det nya beskattningssystemet kan också innebära ett visst nytänkande på den finska bilmarknaden, eftersom det nuvarande cylinderberoende systemet har gjort vissa motorsegment ointressanta.

Andelen bilar med motorer på 1,8 och 2.2 liter, som är vanliga på många andra håll. torde öka i Finland därför att prisskillnaden till bilar som faller innanför de nuvarande gränsvärdena 1,6 respektive 2,0 liter kan vara obetydlig.

Också t ex amerikanska bilar med stora cylindervolymer, men relativt förmånliga pris, kan bli betydligt attraktivare som tjänstebilar.

Enligt det nya systemet kommer tilläggsutrustning att läggas till nyanskaffningspriset till den del kostnaden överstiger 4 000 mark. Biltelefon och vinterdäck räknas inte som tilläggsutrustning.

Svårt att beräkna när bäst att köpa

För de som skall få en ny tjänstebil inom en nära framtid kan det vara svårt att beräkna på vilken sida av nyåret den borde skaffas. Dels är inte summorna för det nya systemet slutgiltigt fastslagna, och dels är det inte klart hur mycket de nuvarande beskattningsvärdena kommer att höjas nästa år. Arbetsgruppen har dock räknat med att de höjs ca 10 procent, vilket kan anses vara en ganska sannolik tippning.

Klart är i alla fall att billiga bilar med 144 liters motorer blir de procentuellt sett största vinnarna, eftersom cylindervolymgränsen för nuvarande skatteklass I är 1,3 liter. Beskattningsvärdet för t ex Fiat Uno 70 i.e (riktpris 63 600 mark) skulle bli nästan 900 mark mindre per månad, om man räknar med att de nuvarande beskattningsvärdena höjs med 10 procent nästa år.

I den andra ändan av skalan finns tex Mercedes-Benz 600 SEL, vars beskattningsvärde ökar från nuvarande 6 260 mark per månad till nästan 25 000 mark.

Som en allmän tumregel kan tas att bilarna i den billigare ändan av en skatteklass blir förmånligare och bilarna i den dyrare ändan mera kostsamma. Skattevärdet för de bilar som ligger nära medelpriset i respektive skatteklass torde inte förändras i någon högre grad.

1

Utgiven i Forum nr 1991-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."