Utgiven i Forum nr 1972-15

Betänkande om utveckling av revisionsinstitutionen

av Reginald Jägerhorn Forum 1972-15, sida 25, 04.10.1972

Betänkande om utveckling av revisionsinstitutionen

Av prof Reginald Jägerhorn

Centralhandelskammarens revisorsnämnd beslöt på ett möte i januari 1972 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utgående från nuläget uppgöra ett förslag till utveckling av landets revisionsinstitution. Kommittén antog namnet ”Tilintarkastuksen kehittämistyöryhmä” och medlemmarna representerade olika intressegrupper: ekon mag

Antti Helenius, CGR-föreningen rf, professor Reginald Jägerhorn, Svenska Handelshögskolan, ekonlic Risto Järvinen, <Kauppakorkeakoulu, direktör Eero Koivukoski, <Revisorsföreningen

GRM rf, vicehäradshövding Risto Piepponen, Centralhandelskammaren (ordförande och sekreterare) och viceverkställande direktör Reima Raita som representant för näringslivet, Ett betänkande (10 s) avgavs den 30 augusti 1972 och det behandlar huvudsakligen förslag till administrativa reformer samt effektivering av revisorsutbildningen.

Nuläget och dess brister

Arbetsgruppen konstaterar bla att antalet CGR-revisorer i slutet av år 1971 uppgick till endast 111 och att de svarade för 6 388 olika uppdrag under ett år. Av dessa var 27 personer äldre än 60 år. GRM-revisorerna uppgick till 727 och uppdragsantalet till 11 689. Att ett oroväckande underskott föreligger understrykes ännu mer när man beaktar att endast ca 509/0 av CGR-revisorerna och 25 9/0 av GRM-revisorerna är på heltid verksamma som revisorer eller anställda vid räkenskapsbyråer. Detta innebär att de flesta revisionsuppdrag faller på revisorer som icke avlagt CGR- eller GRM-examen. Även om det bland dessa finns högt kvalificerade revisorer kan man inte frånse att gruppen lekmannarevisorer utan behörig yrkesskicklighet är dominerande. I fråga om revisorernas grundutbildning konstaterar kommittén att den är förlagd till handelshögskolorna och handelsinstituten. Såsom känt förutsättes för CGR-auktorisation utöver vissa andra krav avlagd ekonom- eller ekonomiekandidatexamen (eller motsvarande) med cum laude approbatur i redovisning och approbatur i handelsrätt. Någon egentlig systematisk vidareutbildning, speciellt tillträttalagd för revisorer, förekommer icke, om man frånser den endagskurs som de senaste åren anordnats för dem, som haft för avsikt att gå upp i den årligen av Centralhandelskammaren föranstaltade sk praktiska revisorsexamen.

Centralhandelskammaren auktoriserar och övervakar ensam CGRrevisorer medan landets 21 handelskamrar i princip självständigt godkänner GRM-revisorer. Men de stadgar som gäller för såväl CGR- som GRM-revisorer är fastställda av Centralhandelskammaren, som också utser en GRM-examensnämnd. Arbetsgruppen konstaterar att Centralhandelskammaren saknar tjänstemän som är insatta i revisionsfrågor och att koordineringen av de båda examina är otillräcklig. Det konstateras också att man såväl på revisionens som redovisningens område saknat sakkunniga organ som kunde normera och förenhetliga beteendet på området.

Forum 15/1972

Arbetsgruppens förslag

För att öka de auktoriserade revisorernas antal föreslås bla att revisorsnämnden i vissa fall skulle ha rätt att godkänna sökanden till revisorexamen eller to m direkt till CGR- eller GRM-revisor med avvikelse från nugällande regler. Befriad från den praktiska examen för CGR kunde bli sådan person, som vid handelshögskola avlagt slutexamen med laudatur i redovisning och cum laude approbatur i handelsrätt. De övriga kraven, också tex betäffande praktik, skulle vara desamma som nu tillämpas på sökanden. Fördelen härav vore att antalet kompetenta redovisningsekonomer som söker sig till CGR-yrket skulle öka, En förutsättning för att detta system skall funktionera är att högskolorna effektiverar sin revisionsundervisning. Sålunda utgår arbetsutskottet från att undervisningen redan på cum laude nivå innefattar specialföreläsningar gällande revision samt att laudaturkursen erbjuder en specialisering på revisionens område. Cum laudekursen i handelsrätt åter förutsätts lägga huvudvikten på bolags- och/eller skatterätt.

Också blivande GRM-revisorer föreslås erhålla dispens från motsvarande praktiska examen. Detta kunde gälla ekonom som avlagt cum laude approbatur i redovisning och cum laude approbatur i handelsrätt. GRM-revisorernas möjligheter att avancera till CGRrevisor borde förbättras. Detta kunde ske genom att tillåta merkonomer gå upp i den praktiska examen efter det de avlagt cum laude approbatur i redovisning och approbatur i handelsrätt. Systemet förutsätter att handelshögskolorna godkänner merkonomer som extrastuderande och tillåter dem avlägga vitsord i enskilda ämnen.

Av reformförslagen på det organisatoriska området bör särskilt nämnas koncentrationen av revisionsfrågorna till Centralkandelskammarens revisorsnämnd, som skulle verka som en takorganisation för handelskamrarna i revisionsfrågor. Förfarandet skulle dock icke ändra på det nuvarande systemet med två slag av revisorsgrupper. Också handelskamrarnas behörighet att auktorisera GRM-revisorer skulle kvarstå. Revisorsnämnden, som skulle bestå av 11 medlemmar representerande näringslivet, forsknings- och undervisningssektorn samt de båda revisorsföreningarna, skulle handha följande uppgifter 1. övervaka och utveckla revisionsförhållandena i vårt land samt upprätthålla kontakten med forsknings- och undervisningssektorn på området 2. befrämja utbildningen på revisionsområdet och speciellt sköta om de godkända revisorernas vidareutbildning 3. vid behov fastställa anvisningar och normer på revisionens och redovisningens område 4. i Centralhandelskammarens namn godkänna revisorer och fastställa de av handelskamrarna godkända GRM-revisorernas utnämningar 5. övervaka de av Centralhandelskamrarna godkända revisorernas verksamhet 6. utse nödigt antal utskott att verkställa CGR- och GRMexamina samt utarbeta normer och anvisningar på revisionens område 7. sköta övriga uppgifter som Centralhandelskammaren tillskjuter nämnden. Vänd 25

Utgiven i Forum nr 1972-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."