Utgiven i Forum nr 1995-07

Borgåpanna spar bränsle och reducerar utsläpp

av Christian Schönberg Forum 1995-07, sida 22-23, 18.05.1995

Taggar: Orter: Borgå

hittat en nisch med tillväxt möjligheter av anmärkningsvärda mått. Marknaden är betydande. Redan den minsta kundgruppen i Finland, färdigbyggda egnahemshus med oljeeldning, uppgår till 250 000 enheter. Därutöver finns en grupp på 60 000 större oljeeldade fastigheter (enheter på upp till 1 000 kW) samt ytterligare ett växande antal små kraftverk.

Det minsta maskineriet för egnahemshus kostar i dag ca 30 000 mark, mellanstora fastigheter får räkna med att punga ut med ca 400 000 mark för en lämplig anläggning medan kraftverkens satsning ligger i miljonklassen per installation.

En normal installeringi ett egnahemshus består av en intgrerad enhet där pannan, brännaren och återvinningen finns inom samma skal. I de större anläggningarna från radhus till närvärmeverk görs s.k. retrofit-installationer där återvinningsenheten appliceras på den redan befintliga värmeanläggningen.

Förhållandet mellan återvinningsdelen och en ny panna är i storleksordningen 1-3 eller kanske 1-4 vilket innebär att återvinningsdelen är 3-4 gånger dyrare än själva pannan.

Etamax slår två flugor i en smäll. Maskinen ger såväl bättre driftekonomisom reducerad Iuftförorening. Enligt företaget kommer dessutom lagstiftningen mom tio år att kräva nedkylning av alla rökgaser.

— Om man utgår från att alla rökgaser borde gå ut helt kalla efter 20 år. bör också alla dessa potentiella kunder bearbetas och servas under samma tidsperiod, säger Johan Karlstedt. I Schweiz finns redan en lag som stipulerar att rökgastemperaturen inte får överstiga 100 grader och i Sverige har man en lag från 1969 som säger att man bör ta i bruk sådan uppvärmningsteknik som spar naturen om det är ekonomiskt lönsamt. Dessa argument betyder att vår teknik i det långa loppet kommer att bli lika allmän som värmeåtervinning eller rengöring av avloppsvatten är i dag.

Från 200 grader till 10

Etamax luftsektor består av en komplett värmepump med luftberörd kylare, en fläktkammare och en luftvärmeväxlare av typ korsström medan rökgassektorn är uppbyggd kring en rökgasblandare med avvattningsfilter, en evakueringskammare med fläkt för kalla rökgaser till skorstenen samt ett kemiskt filter.

I värmeväxlaren kyls den varma rökgasblandningen ned och växlar över sin energi till den av värmepumpen producerade kylda luften som uppvärms och återgår till pannrummet. Den kraftiga nedkylningen från 200 till 10 grader frigör alltså energi dels representerat i form av temperaturdifferensen men även i form av en s.k. latent dold energi som frigörs när rökgasernas vattenånga genom fasomvandling övergår från sin gasfas till vätskefas.

För varje kg olja som förbränns bildas ca 1.2—-1,3 kg vattenånga. Vattenångans övergång till vätskefas tvättar automa F amiljeföretaget Coolexi Borgå ha 2 nster utvecklingschef Johan

Karlstedt, VD Magnus Karlstedt och produktionschef Max J. Johansson.

Den minsta maskinen dimensionerad för egnahemshus som omfattar såväl traditionell oljepanna som = återvinningssystem kostar cirka 30 000 mark färdigt installerad.

Christian Schönberg

ETAMAX kallas ett unikt patenterat system som kombinerar de bästa egenskaperna hos en konventionell olje- eller gaspanna och en värmepump. Tekniken går ut på att återvinna energi genom att kyla ner rökgaserna till 10 grader Celcius, samtidigt som utsläppen radikalt renas. Oljeförbrukningen halveras och exempelvis svavelutsläppen reduceras med 90 procent.

Forum nr 7/9 tiskt värmeväxlarens ytor rena vilket ytterligare förbättrar energiväxlingen. De föroreningar, exempelvis svavel och tungmetaller, som normalt skulle passera skorstenen finns uppsamlade i detta vatten som passerar genom ett kemiskt filter innan det får brädda över till befintligt avlopp.

Redan 12 år gammal

Uppfinningen i sig är inte dagsfärsk. den kom till redan år 1983 då Holger Karlstedtsom jobbat med värmeåtervinning, pannor och regleringsteknik sedan 50-talet, såg en liknande grej på en mässa i Tyskland där man också kylde ned rökgaserna med en kompressor. Där gick kylmaskinens förångare direkt in i rökgaserna — en lösningsmodell som egentligen är en teknisk omöjlighet, med allt vad det innebär av korossionsproblem och problem på kylsidan.

Karlstedt såg direkt att han kunde göra en bättre lösning. Åkte hem, köpte upp delar och smällde ihop den första maskinen som han installerade i sitt egnahemshus I Borgå. Maskinen kördes igång i början av sommaren. Efter ett par månader märkte han till sin förvåning att det inte gått åt någon olja överhuvudtaget. Endast med hjälp av värmepumpen hade han alltså hållit sitt hus varmt.

I oktober när den verkliga uppvärmningsperioden tog vid startade brännaren och samtidigt började det flyta ut vatten med rökgaserna, ca 1 liter vatten per 1 liter uppvärmningsolja. Observationen gav honom uppslaget att det måhända fanns en större idé att förverkliga bakom fenomenet och patenterade grejen omedelbart — naturligtvis i Sverige eftersom det gick betydligt snabbare där än någonsin 1 den tidens Finland. I dag är maskinen patenterad i 15 länder, i de viktigaste europeiska länderna plus USA, Kanada och Japan.

Inbetald på fem år

Verkningsgraden varierar beroende på hur pannan är dimensionerad till husets effektbehov. I hus som byggdes på 60och 70-talen satte konsulterna in pannor

Den kraftiga fläkten i maskinens fromgavel ser till at luftväxlingen fungerar i pannrummet.

ra

Forum nr 7/95

Egnahemskonceptet (bilden t.h.) består av en integrerad enhet dä nan, brännaren och återvinningen finns inrymt i samma skal.

Det ryms en hel del elektronik i sde större anläggningarnas innandömen — Johan Karlstedt demonstrerar (nedan).

med överstora säkerhetsmarginaler. Låg behovet på en 100 kW panna satte man för säkerhets skull in en på 150 kW. Sedan kom oljekrisen då man satte in tredubbla fönster, värmeåtervinning på ventilationen, tjockare isolering i väggar och botten o.s.v. vilket förde med sig att man inte ens behövde 100 kW nettoeffekt i huset, det hade räckt till med 60. Plötsligt hade man alltså en överdimensionerad panna som var kanske tre gånger för stor och som aldrig jobbade med en 90 procentig verkningsgrad vilket betydde att förlustandelen var kontinuerligt stor.

När man sätter in rökgasåtervinningssystemet åstadkommes i snitt en inbesparing mellan 30-50 procent. För närvarande ligger återbetalningstiden för en maskin på cirka fem år i Finland, medan den i Sverige med sina högre oljepriser ligger på endast ca 2 år.

Konkurrensen ökar

Trots att produkten är patenterad är Coolex ändå inte ensam på marknaden.

— Tack och lov finns det konkurrens, säger Johan Karlstedt och tillägger att det är hans helt privata åsikt som kanske inte till fullo delas av andra. Det där med patent är nog ett tveeggat svärd. Det har dels bromsat vår framfart och därutöver åsamkat oss kostnader samtidigt som konkurrenssituationen har bromsat kollegers inträde på arenan,

De senaste tiderna har dock fört med sig nya tekniska lösningar. Tack vare patentet måste våra konkurrenter ändå skapa något dyrare lösningsmodeller, vilket ju kan räknas till vår fördel.

Kan Coolex hålla jämna steg med utvecklingen även i framtiden — Absolut, vi har ju hållit på längst a alla och har redan färdiga planer på följande generations maskiner. Vi lägger i dag ner 10 procent av omsättningen på ren produktutveckling. Det handlar om stora volymer, miljardmarknad enbart i Finland, men vi har nog kapacitet att expandera vid behov. Utan marknadsföring ligger marknaden på noll, kunden vet ju inte om att han smutsar ner naturen. Vi måste satsa ännu mera på marknadsföring och produktinformation, ibland krävs också att vi är med på ett hörn när det gäller att ordna med finansiering. Vår största rädsla är att dei hela börjar rymma oss ur händerna då kanske såväl pengarna som orken tar slut. Vi har redan jobbat runda dagar itio årstid. Det skulle kännas skönt att småningom kunna ta ut någon semester.

Samarbete med Huber breddar marknaden

Företaget bygger årligen ca 500 maskinerien hall på 3 000 kvm på industriområdet i Borgå stad. Omsättningen ligger på 10.5 Mmk fördelat på totalt 15 anställda. Bolaget gör för närvarande ett resultat på 7 procent av omsättningen med sikte på att öka till 10 procent inom tre år. Också omsättningen måste upp, siktet är inställt på 15 Mmk. Tillväxten kommer främst att ske på exportmarknaden, till en del också på hemmaplan där bl.a. samarbetet med Huber väntas ge resultat. Exporten är ännu rätt blygsam, endast ca 10 procent av orderstocken går ulanför landets gränser, främst till Sverige och Tyskland. Relativt höga investeringskostnader i kombination med låga bränslepriser omöjliggör för närvarande större satsningar på den i och för sig intressanta exportmarknaden i öster. 23

Utgiven i Forum nr 1995-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."