Utgiven i Forum nr 2007-05

Borgerliga Östersjöstater

av Esko Antola Forum 2007-05, sida 18, 24.05.2007

Taggar: Teman: politik

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

ANTOLA

NR 5 2007

Esko Antola är Jean Monnetprofessor vid Åbo universitet och direktör för Centrum Balticum i Åbo.

Borgerliga Östersjöstater

Det finns åtta EU-länder i Östersjöregionen. Sex av dessa har centerhögerregeringar. Endast Litauen har en socialdemokratisk statsminister, Tre statsministrar kommer från centergrupperingar (Finland, Estland och Danmark). Samma antal kommer från traditionella högerpartier (Tyskland, Lettland och Sverige). Den polska regeringen är svår att överhuvudtaget placera in i sammanhanget. Den leds närmast av ett nationellt sinnat konservativt parti.

Den borgerliga tyngden förstärks ytterligare när man beaktar koalitionerna. I Finland delar centern regeringsmakten med samlingspartiet. I Sverige får statsministerpartiet moderaterna stöd av centergrupperingarna. I Danmark är regeringspartnern ett konservativt folkparti. Tyskland avviker från mönstret: där regerar en stor koalition som består av kristdemokrater och socialdemokrater.

Den politiska makten utvecklas i cykler. Man behöver inte gå alltför långt tillbaka i historien för att komma till en period då socialdemokraterna dominerade poltiken i Östersjöregionen. Och säkert är att de kommer att återta makten igen, Den stora frågan är nu om center-högerpartierna hittar varandra nu när de är på toppen av sin makt. Kommer det att uppstå någon form av center-höger linje i Östersjöpolitiken? Det är i alla fall värt ett försök.

Den grundläggande frågan är i vilka frågor en gemensam linje kan hittas, Att bevara välfärdssamhället genom ett borgerligt samarbete skulle vara en stor utmaning. Det skulle närmast vara fråga om att utveckla “den nordiska modellen” utgående från de borgerliga tankegångarna. Detta skulle vara revolutionerande, eftersom den nordiska modellen —- om något — förknippas med ett långvarigt socialdemokratiskt styre. Övriga gemensamma frågor kunde vara konkurrenspolitiken och energilösningarna. Och den största frågan av alla: förhållandet till Ryssland.

I de baltiska länderna och Polen är situationen en annan, I Estland är statsministerpartiet i den politiska centern, med ett nationalistiskt sinnat konservativt parti som regerings- e partner, Även i Lettlands politik Östersjön för tillfället till center finns en nationalistisk underton. Det gäller också för den li- a. tauiska regeringen. hö gern.

Politiskt sett hör

Trots de nationalistiska krafternas medverkan är politiken i de baltiska länderna stabilare än i de övriga tidigare socialistländerna. De högernationalistiska grupperingarnas inflytande är mycket mindre än itill exempel Tjeckien och Ungern. Östersjön är ett politiskt rätt stabilt område.

Östersjöregionen är mer borgerligt än EU som helhet. I EU finns det nu åtta socialdemokratiska statsministrar, medan fem kommer från centern och tio från högerpartier. Centerns politiska makt i Östersjöregionen är alltså speciellt stor på ett europeiskt plan. På EU-nivå är det viktigt att märka att när regeringarnas överhuvuden i juni samlas till Europarådets möte kommer majoriteten av de närvarande statsministrarna från centern och högern. Detta måste på något sätt ta sig uttryck i diskussionerna.

I Östersjöländerna skulle det vara viktigt att inse att EU med sina medlemsländer bildar en politisk helhet, ett politiskt rum, där politiken på nationell och EU-nivå knyts ihop med varandra. I EU borde politiken inte längre uppfattas som två skilda nivåer. Det förhåller sig inte så att en part förverkligar nationell politik och en annan en europeisk politik, Det är klart att nivåerna existerar, men de är knutna till varandra och blir det allt mer i fortsättningen.

Inflytandet sker i två riktningar. De politiska krafter som verkar på en nationell nivå försöker påverka EU-politiken också med andra metoder än via regeringarna. Det har redan uppstått ett tätt samarbete mellan partierna, och det fortsätter att intensifieras. Detta pågår även i andra sammanhang än i Europaparlamentet. Samtidigt söker EU:s institutioner samarbetspartners bland de politiska krafter som verkar på lokal nivå.

Detta är någonting som kommissionen alltid har gjort. Den har traditionellt sökt partners bland intresseorganisationerna, men nu också inom politiken. Europaparlamentet gör det hela tiden. Medlemsländerna och Östersjöregionen som en helhet borde stärka insikten i detta nära samröre som äger rum på två olika nivåer.

Om vi vill att Östersjöns röst hörs inom EU måste vi agera gemensamt. Politiskt sett hör Östersjön för tillfället till center-högern, precis som EU isin helhet, Det är en situation somborde utnyttjas. m

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."