Utgiven i Forum nr 1985-02

Börsaktien

av Roger kempe Forum 1985-02, sida 26, 06.02.1985

Taggar: Teman: aktier

F CRUN 2/85

Vad berättar Börsaktien-tabellen

IE I börsaktien har vi sammanställt alla börsbolag i nio olika klasser enligt branschtillhörighet och räknat ut de viktigaste relationstalen för dessa bolag. Börsaktien ger således en bra bild av de olika börsföretagens lönsamhet och prissättning, och utgör ett stöd för investerarna vid placeringsbeslut. För att underlätta tolkningen av börsaktien har vi angett vissa riktlinjer för hur man tolkar relationstalen.

Ur aktiekapitalet (AK) kan man läsa en hel del om bolagets storlek, men satt i relation till omsättningen kan man få en god bild av behovet för en aktiekapitalsförhöjning. Flere företag har som en oskriven regel att aktiekapitalet skall vara 10 procent av omsättningen. Detta är av speciellt stort intresse då det råder en balans mellan utbudet och efterfrågan på aktiemarknaden för då leder en nyemission (speciellt bland likvida företag typ Wärtsilä, Nokia, Kesko) till en kursnedgång.

Genoin att sätta aktiekapitalet i relation till det nominella värdet (nom) får man en god bild av hur likvid aktien är, d v s hur känslig aktien är för förändringar i efterfrågan.

P ga att dividenden anges i procent av nominella värdet och inte som dividen/aktie (mark/aktie) är det av betydelse att känna till aktiernas nominella värde.

Av viss psykologisk betydelse är också förhållandet mellan aktiens pris (kurs) och det nominella värdet. Rent teoretiskt är det irrelevant hur många gånger större aktiens kurs är än det nominella värdet p g a att detta endast återspeglar bolagets lönsamhet och antalet utestående aktier. Et 2 högt tal är dock av psykologisk betydelse ty intresset bland investerare för ”markmässigt” dyra aktier är mindre än för ”billiga aktier” (under 150 mk). Detta betyder även att kursförändringarna bland ”billiga aktier” är kraftigare än för ”dyra aktier” [SMK 1984),

Men hjälp av aktiens kurs kan man räkna ut bolagets börsvärde eller marknadsvärde [P), vilket anger bolagets “totala värde”. Marknadsvärdet är ett bra mått på börsbolagens storlek, men anger också hur bolaget uppskattas bland investerare.

Det justerade resultatet (earnings) är ett av de viktigaste relationstalen p g a att det anger bolagets verkliga vinst medan det bokföringsmässiga resultalet endast är uppgjort av skatteskäl. P g a att det är de enskilda bolagens framtidsutsikter (investerarnas förväntningar) som avgör kursutvecklingen har vi medtagit vinstestimatet för 1984. Det är dock skäl att komma ihåg att alla börsbolag inte publicerar ingående rapporter om lönsamhetsvecklingen vilket betyder att estimaten inte är 100 procent korrekta. Estimaten har visat sig vara av stor betydelse vid uppskattandet av kursutvecklingen för bland annat följande bolag: Sponsor, Amer, Kaukas, Fiskars, Rettig, där priset stigit, medan kursutvecklingen för följande bolag med oförändrad eller vikande lönsamhet sjunkit: EFFOA, Huhtamäki, Marimekko.

Det investerade kapitalets avkastningsgrad (Roi-26) underlättar företagsjämförelser genom att det anger bolagets lönsamhet. Roi-26 används som ett stöd för det justerade resultatet och P/E-talet.

Vinstmultipeln (P/E-talet) definieras so aktien pris dividerat med vinsten/aktie och anger hur bolaget är värderat i förhållande till vinsten. Ett högt P/E-tal betyder att aktien är dyr [t ex Farmos P/E-tal 16) men berättar ingenting om bolagets tillväxt (omsättning och lönsamhet) eller vinstutdelning (dividend och aktionärspolitik). Bolag med snabb tillväxt (t ex Sponsor) har vanligen ett högre P/E-tal en bolag med långsam tillväxt [t ex WSOY).

Börsvärdet i relation till omsättning [P/Stalet) används dels som ett komplement till P/E-talet och dels i stället för P/E-talet då företagens lönsamhet är negativ. Ett bolag som har goda framtidsutsikter. men som fortfarande har dålig lönsamhet har vanligen ett lågt P/S-tal (t ex Fiskars, Kaukas och Rettig 1984), men då lönsamheten stiger, stiger aktien i pris vilket även leder till ett högre P/S-tal. Ett bolag med ett högt P/Stal och långsam tillväxt (Marimekko) kan eventuellt bytas ut mot ett bättre alternativ. Det är alltså viktigt att inte endast se på P/S-talet utan även på bolagens framtidsutsikter.

Det bokföringsmässiga egna kapitalet plus hälften av reserveringarna per aktie anger bolagets ungefärliga bokföringsmässiga värde per aktie. Detta värde kan t ex jämföras med aktiens nominella värde eller aktiens kurs (observera t ex Rake].

Det är mycket man kan utläsa ur relationstalen, men det är skäl att komma i håg att de endast utgör ett hjälpmedel bland många andra för utvärdering av de olika aktiernas fördelaktighet som placeringsobjekt. Aktiernas kursutveckling är slutligen beroende av hur investerarnas kapital kanaliseras bland de olika altefnativen.

Utgiven i Forum nr 1985-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."