Utgiven i Forum nr 2009-05

Bot för överstort risktagande

av Eva Liljeblom Forum 2009-05, sida 29, 26.05.2009

Taggar: Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2082

Eva Liljeblom är professor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors.

Europeiska kommissionens rekommendationer för belöningar inom finanssektorn är välgrundade men väldigt generella.

Bot för överstort risktagande

I finanskrisens efterdyningar ställs reree] frågor om faktorer som bidragi till krisens uppkomst. Förutom de penningpolitiska misstagen har man bland annat skärpt blicken på de belöningsincitament som tilllämpas i finansbolag. Kortsiktiga bonussystem kan väl ha bidragit till den enorma villigheten hos investeringsbankirerna att sätta ihop och sälja vidare komplicerade finansinstrument, utan att mera ingående analysera de egentliga riskerna.

För att råda bot på detta kom den europeiska kommissionen i slutet av april med rekommendationer för dels belöningen i den finansiella servicesektorn, och dels belöningen av ledningen i listade bolag. Rekommendationerna syftar i båda fallen till att bättre sammanlänka belöningen med bolagets prestation på lång sikt. För finansbolagens del betonas även att prestationen bör ses i relation till den risk den varit förknippad med.

I den finansiella forskningen har man rapporterat om många tecken på kortsiktigt beslutsfattande. Sådana är benägenheten till vinstmanipule Sådana ä benägenheten til typ (såsom i familjeföretag) verkar vara förknippad med ett lägre upplevt tryck för kortsiktiga åtgärder som på sikt kan skada bolaget.

Kommissionen rekommenderar ett flertal åtgärder för att öka långsiktigheten i belöningsarrangemangen, Sådana är att intjäningsperioden för aktierelaterad kompensation skulle vara lång och att en del av aktierna kunde hållas anställningstiden ut. Man rekommenderar även att bolagen skulle kunna återkräva utgiven kompensation om den varit baserad på felaktiga grunder.

Så kallade fallskärmsavtal borde ha ett tak, och inte betalas ut vid misslyckanden. Man betonar även proportionalitet i lönenivån såväl i förhållande till övrig personal, som mellan den fasta och rörliga lönen.

Bland de finansiella operatörerna bedriver port följförvaltarna en ständig kamp för att vinna fondens jämförelseindex, eftersom detta vanligen ger bonuslön. Ifall prestationsbedömningen inte företas på riskjusterad basis, kan jämförelseindexet bättre vinnas genom ökat risktagande, Färska finansiella studier har funnit teck ring för att försköna kvartals- vinstmanipulering en på att högre prestationsbaserade rapporterna och villigheten att för att för skö na förvaltarlöner faktiskt är förknippad vidta även på sikt potentiellt skadliga åtgärder — såsom ned kvartals med en högre benägenhet att ta risk. Kommissionen rekommende skärningen av forsknings- och - app orterna o ch rar för finansbolagen bland annat att utvecklingsutgifterna — för att $£J prestationen borde bedömas i förpå kort sikt kunna rapporte- villigheten att hållande till risk, avkastningskrav dylikabenägenheterharupp- = ICA ÄVEN på Sikt Dö nentenborde vara så pass hög att täckts i såväl Finland som öv- potentiellt man inte uteslutande vilar på bonus riga Norden,

Missanpassade belöningssystem har i forskningslitteraturen föreslagits som en tänkbar orsak. Två färska undersökningar från 2009 lyfter fram även ägandets betydelse; förekomsten av en stor ägare, speciellt av en mera långsikti skadliga åtgärder — såsom nedskärningen av forsknings- och utvecklings utgifterna.

inkomsten.

I ljuset av finanslitteraturen verkar kommissionens senaste rekom mendationer välgrundade om än väldigt generella, och får en att vänta på detaljerna gällande implementeringen. m

Liljeblom och Vaihekoski 2009, Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski 2009.

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."