Utgiven i Forum nr 1974-20

Brittisk debatt domineras av det ”sociala paketet”

av Stephen R. Harrison Forum 1974-20, sida 35-36, 18.12.1974

Brittisk debatt domineras av det ”sociala paketet”

Av Stephen R. Harrison, biträdande redaktör för ”Euromoney”.

Den ekonomiska politiken hos den brittiska regering som tillträdde i oktober skiljer sig mycket litet från den politik den blev vald på i februari 1974. Då, liksom nu var huvudfrågan den mycket diskuterade sociala överens kommelsen med arbetsmarknaden.

Idén om en social överenskommelse är välbekant för dem som studerat historia och politiskt teori, men troligen mindre känd för medelsvensson. Regeringens socialkontrakt var inte ett resultat av den svåra krisen senaste vinter, då landet fick genomlida konsekvenserna av den påtvingade tredagars arbetsveckan, utan det togs första gången upp till diskussion så pass tidigt som i februari 1973 och markerar en större förskjutning i labourpartiets tänkande, som innebär avsteg från den författningsenliga inkomstpolitiken och en inriktning mot en frivillig lönepolitik och fria kollektivavtalsförhandlingar.

Den tidigare (konservativa) regeringens lönefrysning ledde till den bittra konflikten i gruvarbetarstrejken, och impulsen till socialkontraktet innebär därför att: man accepterat tanken att en påtvingad inkomstpolitik inte kan lyckas. Regeringen har istället lovat fackföreningarna att uppträtthålla principen om fria kollektivavtalsförhandlingar och att kontrollera prisstegringen på grundläggande varor och service, samt med subsidier stödja priserna på baslivsmedel såsom bröd. Som motprestation vill de ha en frivillig spärr på lönelyft från fackföreningarnas sida. På detta sätt hoppas man kunna dämpa den nu rådande inflationsfarten i Storbritannien.

e Lönerna tillåts stiga

Regeringens inflationspolitik koncentrerar sig sålunda på att angripa problemet från traditionell löne-kostnadssynpunkt snarare än från en rent ekonomisk synpunkt. Lönerna kommer att tillåtas stiga under ett år framåt eller så, men endast i den mån levnadskostnaderna stiger över nuvarande nivå. Tecken tyder på att regeringen kan vara beredd att om nödvändigt genomdriva denna politik med åtgärder som att frysa tillåtna pris Forum 20/7 förhöjningar, ifall företagen försöker nonchalera detta. Det har diskuterats och debatterats mycket kring frågan att bekämpa inflationen genom att införa en strikt kontroll av penningtillgången av det slag som den västtyska regeringen tillämpat under de senaste aderton månaderna.

Regeringens inställning är den, att en mycket stram kreditkontroll skulle framkalla en arbetslöshetsnivå som finansministern i sitt budgettal kallade ett ”moraliskt brott”. Å andra sidan väntar regeringen att den skall sätta stopp för den tidigare regeringens underskottsfinansieringspolitik, och kredittillgången har visat en märkbar nedgång under detta år, en nedgång som genom de i budgeten angivna minskade subsidierna till nationaliserade industrier troligen kommer att fortsätta.

e Försiktig optimism

Den måhända största enskilda faktor som påverkat det sätt på vilket den brittiska ekonomin bedrivits det senaste året har varit den exceptionella prisstégtingen på råolja. Som en direkt följd av detta och av vissa andra faktorer, såsom tredagarsveckan i februari, har ekonomin gått ned med omkring fem procent. Den ekonomiska återväxten väntas börja nästa år och nå ett försiktigt beräknat mål om två procent.

I varje fall har regeringen — nu konfronterad med den svåra uppgiften att försöka jämka ihop de olika politiska målsättningarna, eliminera inflationen, hålla arbetslösheten nere, stimulera ekonomin och balansera budgeten — givit prioritet åt betalningsbalansen och vidmakthållandet av full sysselsättning och investering vid en tidpunkt då den största faran ligger i ett världsomfattande prisfall. I denna situation kan det inte bli tal om någon ekonomiskt tillväxtboom.

UTBLICK

För att stimulera ekonomin och undvika faran att antalet helt arbetslösa når upp till den politiskt farliga nivån av en miljon, har regeringen vidtagit en del anti-inflatoriska åtgärder i samband med sin höstbudget. I mitten av sommarén började engelska företag visa tecken på allvarlig likviditetsknapphet, dels på grund av de historiskt betingade höga räntesatserna överallt i den industrialiserade världen, dels också på grund av den stränga inhemska kreditåtstamningen, ett arv från den tidigare regeringen, och de branta stegringarna av lönekostnaderna under en period av noggrant kontrollerade priser. Budgeten kom ett stycke på väg mot lösningen av detta synnerligen allvarliga problem gehom att ställa till industrins disposition ca 1,6 miljarder sterling, dels genom att lätta på priskontrollen och dels genom att lindra beskattningen av de på grund av inflationen onormalt höga lagervärderingårna. Ytterligare åtgärder för att lätta på likviditetsknappheten kommer att ske genom en utvidgad tillgång på medellånga krediter, via särskild industrifinansiering. — Beloppet = torde ligga kring ettusen miljoner sterling för nästa två års period.

0 Seger för labours moderater

Dessa åtgärder betraktas såsom nånting av en seger för arbetarpartiets moderata flygel och har skjutit Mr. Anthony Wedgewood Bens nationella företagskommission i bakgrunden. National Enterprise Board är ett tecken på att utvecklingen går från kravet på fullständig nationalisering mot en mera dämpad form av regerings engagemang i industrin. NEB skulle stöda ledningen i de firmor den hade andel i, men samtidigt låta dem förbli i huvudsak herrar i eget hus.

Vänd 3 “Brittisk debatt…

Betalningsbalansen är en integrerad del av regeringens ekonomiska strategi. Samtidigt som man erkänner att oljekrisen gjort det mycket svårt, om inte rent av omöjligt, att få betalningsbalansen att igen visa ett överskott innan nordsjöoljan börjar flyta i märkbara mängder — när allt kommer omkring måste Storbritannien, som Mr. Healey sade i sitt budgettal, betala 2,5 miljarder sterling mera detta år för fem procent mindre olja än senaste år — är regeringens politik inriktad på att försöka reducera, och slutligen eliminera, den del av underskottet i handelsbalansen som int " beror på oljan. Ett medel är den redu cerade inhemska efterfrågan, medan exporten har förbättrats. Såsom siffrorna nedan visar förbättrades balansen märkbart tills oktoberresultaten tillkännagavs.

Brittiska betalningsbalanser (inkluderande osynliga tjänster) maj: — 374 miljoner juni: = 373 juli: — 30 >» augusti: — 215 »” september: — 268 » oktober: — 335 9 Tunga EEC-villkor

Den engelska regeringens totala ekonomiska politik har planerats och genom förts mot bakgrunden av de förnyade underhandlingarna om Storbritanniens medlemsvillkor i den europeiska gemensamma marknaden, som Mr Callaghan fört i Bryssel och Luxemburg under de senaste månaderna. Storbritanniens inställning är, att de nuvarande villkoren innebär en oproportionerligt tung börda för landet, mot bakgrunden av dess svåra ekonomiska situation och att de sannolikt kommer att bli ännu tyngre ifall ekonomin fortsätter att stagnera under de kommande åren. Man behöver inte vara kritisk mot den gemensamma marknaden för att inse att Storbritanniens bidrag till EECs budget fn är exceptionellt högt. Å andra sidan är ”förnyade underhandlingar” troligen ett något utmanande uttryck, såsom en del europeiska högre tjänstemän antytt. ”Ändring” vore måhända ett bättre ord. Under tiden väntar landet på resultatet av de nya förhandlingarna och av folkomröstningen, som väntas följa på dessa. Men den saken ligger ännu i framtiden — minst sex månader, om inte mera.

För ögonblicket ser det ut som om finansministern framgångsrikt skulle ha skärpt till de milt anti-inflatoriska åtgärderna i julibudgeten och gjort något ganska positivt för det mycket allvarliga problemet med företagens likviditet. Huruvida den risk han måste ta för att nå dessa mål kommer att löna sig, är nånting endast framtiden kan utvisa.

Företagsronden

A Ahlström Oy

Bolagets omsättning fritt fabrik var under verksamhetsperioden 1973/74 1094,7 milj mark, dvs 42,6 procent större än föregående år. Tillväxten var tämligen jämn inom alla branscher. Den rekordstora omsättningsökningen berodde både på den starka inflationen och på en höjning av produktionens förädlingsgrad och volym.

Av den totala faktureringen var 50,9 procent export och 49,1 procent försäljning i hemlandet.

Vid räkenskapsperiodens utgång var orderstocken inom alla branscher, med undantag för den mekaniska träförädlingsindustrin, större än ett år tidigare. Speciellt verkstadsindustrin hade en betydligt större orderstock är föregående år.

Bolagets investeringsverksamhet har fortfarande varit livlig. Investeringarna i anläggningar uppgick till 91,4 milj mark. I årsberättelsen konstateras att avskrivningarna, 54,2 milj mark, räckt till för att täcka endast ca hälften av investeringarna. Verksamhetsårets nettoresultat utgjorde 15,3 milj mark, vilket motsvarade ärsbudgeten. Den enligt näringsskattelagen beräknade lagerreserven har procentuellt sett förblivit oförändrad, vilket på grund av högre lagervärden betyder en nominell ökning av lagerreserven. Bokföringsvärdet på skogslägenheter och övriga jordområden har höjts med 170 milj mark och på värdepapper med 30 milj mark. Värdeförhöjningsbeloppet bokfördes mot en ny återanskaffningsfond. Vid en blick framåt konstateras att bolagets fakturering kommer att öka under verksamhetsåret 1974/75. Detta beror i hög grad på inflationen men också på den höga orderstocken och marknadsläget, vilket präglas av en tämligen livlig efterfrågan som dock håller på att utjämnas. Investeringar för över 100 milj mark har godkänts för det påbörjade verksamhetsåret. (K S-m)

Universitetet i Trondheim Norges Tekniske Hogskole

Utbygging av fagområdet petrokjemi

Professorat i industriell kjemi med fagområdet petrokjemi Professorat i organisk kjemi. Dosentur Ii petrokjemi.

Ovennevnte stillinger er tidligere utlyst ledig i Norsk lysningsblad nr. 246 for 24. oktober 1974 med seknadsfrist 15. desember 1974. Seaknadsfristen forlenges til 15. januar 1975.

For norske statsborgere er det alternativt adgang til å seke utdanningsstipend for dosenturet i petrokjemi. Den som eventuelt blir tildelt stipend, må binde seg til å konkurrere på vanlig måte neste gang dosenturet blir kunngjort ledig. Lennssatsene for dosenturet gjelder også for eventuelt utdanningsstipend.

OBS! Platsannonsen införd i Forum nr 19/74.

36

Forum 20/74

Utgiven i Forum nr 1974-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."