Utgiven i Forum nr 1987-18

Byggföretag stjälpte danska banker

av Sigyn Alenius Forum 1987-18, sida 13, 19.11.1987

Taggar: Teman: ekonomi

Byggföretag stjälpte danska banker

Två bankkrascher inom kort tid har försatt de danska spararna I alarmtillstånd. Regeringen har nu lagt fram ett förslag til en garantifond som skall trygga småspararnas depositioner. En sådan garanti har tex Finland men de finns inte Danmark.

ntalet banker i Danmark har blivit alltAr stort och i marginalen operera en rad nya institutioner, vilkas ekonomiska fundament långtifrån alltid är tillräckligt gott. Bankföreningens ordförande, Handelsbankens VD, Bendt Hansen säger till Forum — Fusioner blir nog nödvändiga framöver, både för att sanera floran och rationalisera arbetet och för att skapa större enheter. De danska bankerna är intresserade av att i högre grad komma in i det internationella affärslivet vilket kräver en viss storlek.

Danmark har 77 självständiga affärsbanker och det är 11 gånger så många som Finland som har 7. Därtill kommer ytterligare — i bägge länderna — sparbanker (i Danmark sparekasser).

Enorm banktäthet

En flanör i Köpenhamn stöter på en bank praktiskt taget i varje gathörn. Det finns delar av staden där det är förbjudet att inrätta

FRUN, 18/198 flera banker. Det skall också finnas plats för annan affärsverksamhet. Och ändå har antalet självständiga banker i Danmark i det närmaste halverats sedan 50-alet. Samtidigt har emellertid antalet bankfilialer fördubblats. De 77 bankerna har tillsammans 2 213 filialer vartill ytterligare kommer de 95 sparekassernas motsvarande antal filialer.

— Att bankerna är så många har både strukturell och historisk bakgrund, säger den danska bankföreningens VD, Karsten Hilleström.

Individuellt initiativ, personlig företagsamhet har alltid haft god jordmån i Danmark. Näringslivets helhetsmönster uppvisar två jättar men desto flera medelstora och små företag. Det samma gäller bankområdet. Den största banken i Danmark är Den Danske Bank med en balansomslutning på 138 miljarder DKK.

Föll med byggföretag

De två nu kullseglade bankerna — Sjätte

Bankerna har blivit alltför många i Danmark. Resultatet är en osund konkurrens som redan resulterat i några konkurser.

Jjuli-banken och C&G-banken är båda typiska representanter för småbanksfloran. Bägge råkade i svårigheter som följd av ensidigt koncentrerad kreditgivning till ett företag som sedan inte kunde betala. Båda företagen var i byggnadsbranschen, vilket i sig är symptomatiskt det också: Byggindustrin fick ett lyft när den borgerliga regeringen tillträdde i slutet av 1982. Våren 1985 såg man de första tecknen på bakslag — men bägge bankerna försökte rädda låntagarn och sitt eget skinn genom att ”kasta nya goda pengar efter de gamla” vilket i båda fallen var en felspekulation.

I båda fallen åsidosatte bankledningen också den danska banklagens grundregel att det egna kapitalet i alla lägen måste motsvara minst åtta procent av krediterna inklusive garantier. I båda fallen lånade banken ut betydligt mera och I ingetdera fallet upptäckte bankinspektionen, som sköter kontrollen, eller den obligatoriska statsrepresentanten i bankstyrelsen att en katastrof var under uppsegling.

— Kontrollen är nog betydligt mindre sträng i Danmark än i Finland, menar en finländsk bankobservatör, FBF:s representant i Köpenhamn, Bo Harju.

Han påpekar att öppenheten, kraven på att offentliggöra företags räkenskaper är mindre stränga i Danmark. Det finns en bestämmelse i den danska lagen som direkt säger att upplysningar inte behöver ges om de kan skada företaget genom att komma till konkurrenternas vetskap.

— Detta ger en bred mörkläggningsmarginal, menar Harju.

Dålig kontroll

Den danska bankföreningens VD Karsten Hilleström erkänner också själv att kontrollen över bankernas verksamhet inte är tillräcklig — | Bankinspektionen sitter en rad akademiker, förträffliga mänskor med kunskaper och fina examina, men utan kännedom om och kontakt med det praktiska affärslivet, säger Hilleström.

Naturligtvis drabbas just de mindre solida bankerna i första omgången av både konjunkturbakslag och andra problem. Det finns klart bestämbara kategorier banker i Danmark: de stora, solida bankerna -— stora i varje fall efter danska förhållanden — med rikstäckande operationer. De betjänar både näringslivet och privatsektorn. Sedan finns det de lokalt orienterade bankerna, som trots att de sällan är särskilt stora, dock är genomsunda och solida och ofta gamla. Också de täcker både privatkunder och näringslivet. Slutligen finns nykomlingarna som satsar hårt på att utvidga de traditionella områdena och lockar kunder med fördelar som de gamla bankerna inte ge fortsättning på s 2 13

Utgiven i Forum nr 1987-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."