Utgiven i Forum nr 1983-06

Byggkonsulterna sat­sar på cad

av Bo-Christer Björk Forum 1983-06, sida 14-16, 30.03.1983

Taggar: Teman: teknik

F ORUN 6/83 6/83 F RUN

Byggbranschens konsultbyråer kommer inom några gås maa bl sådana partners som år att övergå från manuell planerings- och rittek- nell dtandardisering av representanik till datorstödd projektering. Med avancerade tionen av grafisk data pågår men torde CAD-system kommer arkitekterna och ingenjörerna få betydelse först om 5-10 år.

från olika samarbetande byråer att kunna arbet på samma datorlagrade ”modell” av byggnaden, från vilken man efter behov automatiskt kan produce ra plan- och perspektivritningar, mängdförteckningar, energikalkyler mm. Teknikens ibruktagande krä ver dock ett omfattande samarbete mellan byggbranschens olika parter beträffande val av datorutrustning, programutveckling, standardisering och

FCRUN 6/83

Vid arkitektavdelningen i Tekniska Högskolan är intresset för datorstödd projektering ingalunda nytt. Tarkko Oksala disputerade för ett par år sedan med en teoretisk avhandling om = arkitektplaneringens logiska struktur. Den veckolånga CAD-kurs som i december förra året ordnades av två gästföreläsare från Glasgow kan nog i alla fall anses utgöra startskottet för introduktion av datorstödd planering i utbildningen av arkitekter och byggnadsingenjörer. Kursen samlade ett trettiotal deltagare av vilka majoriteten var assistenter

Veitsiluoto Oyp:s CAD-spstem kommer att producera anbudsritningar och mängdförteckningar för elementframställda småhus. Programmet utnyttjar en mikrodator med grafisk bildskärm, digitaliseringsbord för inmatning av katalogiserade

Skynda långsamt

Eftersom det för närvarande inte finns till buds tillfredsställande integrerade CAD-system har de konsulter som i Finland tagit i bruk datorstöd valt att börja med begränsade del Ibruktagandet av CAD behöver inte nödvändigtvis kräva dyra investeringar. Arkitekt Esko Meriluoto har själv gjort program för framtagning av perspektivteckningar. Utrustningen har kostat ca 50 000 mk.

Av Bo-Christer Björk

Byggbranschens datorisering förutsätter samarbete

EH Behovet av samarbete i byggbranschen dokumenterades kraftigt vid ett seminarium ordnat i Helsingfors i november 1982. Seminariet samlade ca 120 representanter för byggherrar, myndigheter, konsulenter, entreprenörer, forskningsinstitut mfl. I slutkommunikéen konstateras bla att tryggandet av byggexportens konkurrenskraft förutsätter ett snabbt ibruktagande av datorstödd projektering. Nyttan av datoriseringen tillfaller inte enbart projektörerna utan även entreprenörerna som genom att koppla datorproducerade mängdförteckningar till sina kostnadsdatabaser snabbt kan producera anbud. I en knivskarp internationell konkurrens kan förmågan att snabbt och tillförlitligt ändra planer och anbud vara en avgörande trumf.

Delegation för byggbranschens datorsamarbete

Prof Raimo Salokangas, projektledare för VTT:s förstudie rörande datorstödd byggprojektering, beto 1 nar byggexportens tryggande som motiv för ett intensifierat samarbete. Salokangas har föreslagit att samarbetets viktigaste form skulle vara ett gemensamt treårigt forsknings- och utvecklingsprogram. Programmets omfattning skulle vara 20-30 miljoner mark och det skulle finansieras av byggbranschen och statsmakten. Tyngdpunkten i programmet, som omfattar både forskning, utveckling, standardisering och försöksprojektering med CAD-system, skulle ligga i utvecklandet av metoder för hur olika konsulter kan samverka i en integrerad datoriserad projekteringsprocess. Stor vikt skulle också läggas vid utvecklandet av gemensamma databaser, t ex för byggnormer, byggmaterial och enhetskostnader. Samarbetsplanerna håller för närvarande på att konkretiseras. En delegation för byggbranschens datorsamarbete höll sitt första möte den 22 mars. Delegationen är ”parlamentarisk” sammansatt genom att den omfattar ett trettiotal representanter för konsulter, entreprenörer, byggmaterialindustrin, forskningsinstitut, tekniska högskolor, myndigheter m fl. Delegationen tillsätter en styrd grup för den operativa verksamheten och kommer även att heltidsanställa en projektchef.

Integration speciellt svår i byggbranschen

Inom andra branscher talar man om integrering (koppling) av datorsystem för konstruktion (CAD) och datorsystem för tillverkning (CAM). Byggbranschen är i detta hänseende avvikande eftersom integrationssträvandena främst rör informationsflödena mellan de arkitekt- och ingenjörskontor som samverkar i ett projekt, samt informationsflödet från konsulter till entreprenör. Situationen kompliceras av att parterna växlar från ett projekt till ett annat.

Dagens CAD-system talar i allmänhet olika ”språk”, det är i praktiken nästan omöjligt att på ett meningsfullt sätt överföra data, t ex byggnadsritningar från ett system till ett annat. Om systemfloran under de närmaste åren blir mycket heterogen kommer konsulterna i en situation där de enskilda konsulterna tvingas att um utveckling av gemensamma databaser.

KUPARI CONSULTING TOMPUTER AIDED DESIG 1 Te:

Kupari Oy är delägare i ett sk. nyckelfärdigt CAD-system (Intergraph). Byrån använder systemet till VVS- och el-projektering. Bilden visar en datorproducerad ritning av ett småhus VVS-system.

problem. Speciellt aktiva har konstruktörerna varit. De flesta programmen utför dimensionering och ritning av olika typer av byggnadselement, pelare och balkar.

Programmen är relativt enkla, brukaren matar från en terminal in ett antal parametrar varefter ritningarna kommer ut på en plotter. Användningen av interaktiv grafisk databehandling med bildskärm har tillsvidare varit rätt begränsad. Ingenjörsbyrå Jorma Puhto & Co, en av pionjärerna på området, startade t ex med en 16-bits mikrodator, men står i beråd att skaffa en minidator med större kapacitet.

Ännu har ingen av de egentliga byggkonsultföretagen skaffat dyra s k nyckelfärdiga system i prisklassen 3-5 miljoner mark. Systemleverantörerna tävlar dock ivrigt om att få göra den första stora affären med byggbranschen. Under de senaste två åren har bl a Computervision, Intergraph och Medusa (Prime) öppnat försäljningskontor i Finland.

Finlands första CAD-center

En billigare lösning erbjuder anlitandet av ett CAD-servicecenter. I USA och Västeuropa finns redan ett flertal i funktion. Holländska BOUWBIT betjänar t ex ett tjugotal arkitektoch ingenjörskontor genom att renrita plan- och fasadritningar samt genom att automatiskt ta fram mängdförteckningar från dessa. För några månader sedan tillkännagav TEKLA Oy att man i samarbete med fyra ingenjörsbyråer grundat Finlands första CAD-center. Centret kommer att byggas upp kring en VAX 11/750-dator och kommer att utnyttja det grafiska programpaketet DOGS.

En alternativ lösning prövas av sex medelstroa VVS- och Elkonsulter. Efter en gemensam förstudie beslöt mm LL 1 element och plotter. Hela systemets kostnad är inklusive tre arbetsstationer ca 800 000

Arbetsstat.

mk. Företag Anställda Syste ” VBB - 1300 Intergraph 8 NordCAD = 325 Tyréns GDS 4 FFNS Arne Johnson 120 Medusa 3 White arkitekter 250 Rucaps” a J&w 950 Berit II 3 DAPAB = sammanlagt Medusa 6 sex VVS- och elkonsulter — 120 de medverkande konsulterna att skaffa sig likadana mikrodatorer och att börja utveckla program i samarbete. Enligt dipl ing Heikki Teittinen vid Insinöörikeskus Oy kommer programutvecklingen att ske med gradvis stigande ambitionsnivå. I början koncentrerar man sig på textbehandling och tekniska beräkningar. Först senare kommer grafiken in i bilden.

Småhusfabrikanterna satsar på CAD

Ett mycket lönsamt område för ibruktagande av CAD-system är planeringen av elementtillverkade småhus. Fabrikantens element kan i förväg matas in i datorns minne och placeras i en ”meny” för interaktiv grafisk databehandling. 1 fortsättningen går det lätt att producera önskade ritningar, mängdförteckningar och kostnadskalkyler genom att bygga upp husen med vad man kunde kalla ”lego-teknik”. Det stora antalet projekt, ifråga om anbudsritningar kan, det för ett företag röra sig om tusentals hus per år, gör att investeringen blir lönsam. Pyhännän Rakennustuote Oy har varit pionjär i Finland med ett minidator- och plot 1 terbaserat system. Veitsiluoto Oy tar i dessa dagar i bruk ett mera avancerat mikrodatorbaserat system. I framtiden kan det tänkas att kunderna själva kan planera sina hus vid försäljningskontorens arbetsstationer.

Arkitekterna aktiva

Arkitektkåren började för ca ett år sedan på allvar intressera sig för datorstödd projektering. Kritiken mot den standardiserade elementhusproduktionen är i dessa dagar mycket stark och många arkitekter frågar sig hur CAD-tekniken kommer att påverka den byggda miljön. Kommer lönsamhetskravet att tvinga till standardiserade lösningar och ”massproduktion” eller kommer datorstödet tvärtom att ge arkitekten ökade möjligheter att undersöka alternativa lösningar?

En förespråkare för sistnämnda alternativ är arkitekt Matti Pöyry vid Finlands arkitektförbund. Pöyry hör till den skara av CAD-entusiaster som tom skaffat sig en billig mikrodator för hobbybruk. Han har också ordnat två välbesökta CAD-seminarier för arkitektkåren.

vid de olika tekniska högskolorna. De till kursen hörande datorprogrammen har nu köpts till Otnäs och arkitektavdelningen kör denna vår igång med en första kurs. Ett diplomarbete som behandlar datorteknikens inverkan på arkitektens arbete har också nyligen godkänts.

Svenskarnas försprång

Många exportinriktade konsulter och entreprenörer frågar sig oroligt hur mycket vi ligger efter våra konkurrenter ifråga om datoriseringen. Under de två senaste åren har ett tiotal svenska konsulter skaffat nyckelfärdiga system och för närvarande utför man med stöd från Byggforskningsrådet försök med integrerad datorstödd projektering.

De egentliga föregångslanden är dock USA och England. Engelsmännen kan i hög grad tacka det tidigare rikliga offentliga stödet till CADforskning och utveckling för sin starka ställning. Den engelska byggbranschens datoranvändare har också grundat en förening, CICA, som bl a regelbundet publicerar kritiska utvärderingar av olika CAD-system.

I inget land har datoriseringen ännu nått längre än till några tiotal pionjärer bland konsulterna. Ofta rör det sig om stora integrerade byråer som själva kan utföra hela projekteringen. Bra exempel erbjuder 3000 man starka Skidmore & Owens &Merril i Chicago samt Nordens största byggkonsult VBB i Stockholm.

I vissa avseenden kan vi i Finland dra fördel av att nästan inga av våra byggkonsulter ännu bundit sig vid något av de dyra CAD-systemen. Hård- och mjukvaran utvecklas mycket snabbt och i detta utgångsläge torde vi ha bra möjligheter till koordinering och samarbete vid en massiv introduktion av datorer i projekteringsarbetet. LM

Utgiven i Forum nr 1983-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."