Utgiven i Forum nr 1996-11

Chefsbarometem ger radikalt bättre siffror än i våras!

av Mats Kockberg Forum 1996-11, sida 36, 21.11.1996

Taggar: Teman: ekonomi

PROGNOS-FORUM

Mats Kockberg

Chefsbarometern ger radikalt bättre siffror än 1 våras!

Nu tror hela 66 procent av Finlands företagsledare på bättre tide n drastisk ökning av företags ledarnas optimism gällande framför allt de nationalekonomiska utsikterna i Finland är det intressantaste resultatet i det Prognos-Forum som konsultbolaget Interpersona utförde i slutet av oktober. Konjunkturbarometern riktades till VDarna för de 500 största finländska företagen och utfördes nu för sjunde gången.

Öptimismen ökar

Hela två tredjedelar av cheferna tror nu att den allmänna ekonomiska situationen i Finland kommer att förbättras under nästkommande sexmånadersperiod. I diagrammet på vidstående sida kan man se hur kraftig ökningen av optimism är jämförd med senaste PrognosForum, publicerad i maj 1996. 1 höstens enkät trodde bara 1 (en) procent av cheferna att det ekonomiska läget kommer att försämras medan hela 66 procent trodde på en förbättring. Prognossiffrorna närmar sig nu optimismen från 1994 då recessionen definitivt var bruten.

Den andra frågan i undersökninge gällde hur företagsledarna trodde att det egna företagets fakturering skall utvecklas fram till nästa vår. Optimismen går igen också i denna fråga även om trendförskjutningen är något mindre radikal.

Två tredjedelar av VD-arna tror att faktureringen ökar och bara sex procent på en minskning. Var tredje chef tippar att faktureringen bibehålls på nuvarande nivå. Siffrorna innebär ett klart steg i positiv riktning när det gäller framtidsutsikterna. Den nedåtgående trend som varit ett faktum allt sedan våren 1995 har nu brutits!

Litet trendbrott i jobbläget

Den tredje frågan i Prognos-Forum gällde huruvida man tror att personalstyrka vid det egna företaget skall öka eller minska under kommande sexmånadersperiod. Också på denna punkt sker det ett trendbrott — även om det inte är speciellt kraftigt! Det är nu fler chefer som meddelar om personalökningar än om nedskärningen av antalet anställda. Marginalen är hårfin (24 procent mot 23 procent) men dock noterbar. Gällande sysselsättningsläget kan man inte på basen av Prognos-Forum förvänta sig någon snabb förbättring — men en gnutta hopp kan trots allt skönjas!

Det sista spörsmålet i Prognos-Forum gäller hur företagsledarna beskriver sitt bolags allmänna policy just nu? Hela 60 procent beskriver framtoningen som “offensiv mot bara sex procent som ‘defensiv’. På denna punkt är förskjutningarna små. Men det står dock att notera att trenden är densamma som beträffande de övriga frågorna: framtidsbilden ter sig nu ljusare än på ett bra tag!

Nästa Prognos-Forum utförs av Interpersona våren -97. Resultaten presenteras i majnumret av Forum. Q

Märklig ”minilama” på våren, stora kast i känslolägen iinbegärde korta kommentarer av Vv: ända nationalekonomer, Juha

Ahtola, chefsekonomist vid Merita Bank och Erkki Hellsten, hans yrkesbroder vid Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT).

Bägge konstaterade att de pessimistiska tongångarna i vårens Prognos-Forum har sin förklaring i en märklig ”minilama” (lama = depression) som florerade bland näringslivets beslutsfattare för ett halvår sedan. I våras pekade vissa

Men nu bär det uppåt uttryck i konjunkturenkäten.

”Den kraftiga svängningen i attityderna som nu framträder bör ses som ett uttryck för att företagsledarna fortfarande är känslomässigt labila. Men siffrorna vittnar också om att man nu verkligen tror att läget skall förbättras. Tongångarna är mera optimistiska i Finland och det samma gäller i övrigt också resten av Europa”, säger Ahtola.

Också Hellsten ser bara en väg för det närmaste året — uppåt.

Chefsekonomist Juba Abtola (t.v) och hans kollega på Arbetsgivarnas centralförbund TT Erkki Hellsten (t.b) tycker att siffrorna i PrognosForum motsvarar de mer optimistiska tongångarna i Finland.

indikatorer framför allt inom industrin nedåt och vidare var bokslutskommunikéerna kanske något mindre optimistiska än väntat och följden av detta var en psykologisk pessimism som kom til ”Tongångarna är mera optimistiska än på länge. Optimismen är dock inte obefogad utan baserar sig på en realistisk bedömning”, säger han. 9

FORUM NR 11/96

Utgiven i Forum nr 1996-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."