City Forum är Nordeuropas effektivaste handelscentrum

av Christian Schönberg Forum 1991-07, sida 04-05, 02.05.1991

Taggar: Personer: Lasse Koivu Organisationer: Konstsamfundet

City

Forum är Nordeuropa effektivaste handelscentrum

Text: Christian Schönberg

Föreningen Konstsamfundet rf har många strängar på sin lyra. Inte nog med att föreningen med sin färske VD Lasse Koivu på podiet dirigerar Nordeuropas effektivaste shoppingcenter, han sitter också på den största enskilda aktieposten(13 procent) i det andra stora centrumfenomenet

Stockmann.

Koivu har inga nya tidningskap i kikaren. Inte heller är det aktuellt med andra större investeringar. Närmast gäller det att stärka den ekonomiska bakgrunden för att på sikt kunna möta de ständigt ökande behoven av understödsmedel.

trädde pensionerade Carl Olof

Tallgren har under sin första månad hunnit överlåta sitt skötebarn Oy City Forum Ab i nye VD Henrik Winbergs händer, men kvarstår dock i rullorna som styrelseordförande i bolaget.

Hoppet till att ta över ansvaret för totalekonomin är inte alltför långt eftersom Konstsamfundets förmögenhet till 70 procent finns inbakat i City Forum. GOreppet om köpcentret har stärkts genom att man i tre repriser löst ut SCAB, till belopp som redan överstiger den ursprungligen satsade summan. Konstsamfundet äger tillsammans med Hufvudstadsbladet i dag cirka 80 procent av centret, Helsingfors Sparbank sitter på 15 procent medan 5 procent är fördelade mellan övriga finlandssvenska intressen i bolaget.

| asse Koivu som den 1 april efter =) T o Cl Ki Mi A oN N

Verksamheten har nu pågått i 5 år och bolaget visar upp en årsförsäljning på 800 Mmk som, räknat per kvadratmeter, gör köpcentret till det största i Nordeuropa. Försäljningseffektiviteten är av samma storleksordning som hos det nyligen tillbyggda varuhuset Stockmann vars omsättning är cirka I miljard mark på en något större försäljningsyta än Forum.

Tillsammans behärskar duon Forum-Stockmann, enligt Lasse Koivus beräkningar, minst 75 procent av den totala handeln i Helsingfors centrum. Övriga konkurrenter har till stor del förlorat sin attraktivitet. Jämfört med andrä större städer är det ovanligt med en så klart områdesmässigt begränsad dominans.

En icke blygsam del av framgångarna får utan tvivel tillskrivas tillgången på parkeringsplatser i anknytning till köpcentra. Forum har för närvarand 700 platser i sin parkeringsgrotta. Ett antal som kommer att utökas med 350 inom de närmaste åren. Helsingfors stad har redan gett grönt ljus för projektet.

Inte bara håva in hyror

Den kanske största överraskningen för Konstsamfundet då man drog i gång verksamheten vid köpcentret var att det inte löpte av egen kraft.

— I början trodde vi att man i egenskap av fastighetsägare inte skulle behöva göra annat än att inkassera hyror, småler Lasse Koivu. Det har dock blivit en helt annorlunda värld än vi tänkte oss. De facto är själva förvaltningsdelen a och o i verksamheten. Ju bättre förvaltning desto bättre och säkrare blir avkastningen på sikt.

Den viktigaste biten är utan tvivel samarbetet med de 120 företag, av dem 70 privatföretagare, som verkar i centret. Ett arbete som i synnerhet i fråga om den gemensamma marknadsföringen kan stöta på en del besvärliga situationer. Det handlar ju om olika typer av företagare, allt från konditionsklubbar till köttbutik och små restauranger.

Enligt Koivus erfarenheter är det dock själva butiksmixen som avgör ett köpcentrums dragningskraft. Och naturligtvis det faktum att både renhållning och bevakning fungerar klanderfritt. För att hålla fastigheten i skick krävs dessutom investeringar på upp emot 10 Mmk för grundreparationer varje år.

Det finns gott om know-how i City Forum. Lasse Koivu sitter med som styrelsemedlem i en sammanslutning kallad Nordic Council of Shopping Center som sysslar med erfarenhetsutbyte inom den nordiska gemenskapen. Henrik Winberg övertar den platsen inom kort.

Casinospel ä inte vår likör

Konstsamfundet hade den goda smaken att gräva ned så gott som alla sina resurser i Forum vilket nu med facit i handen visade sig vara ett lyckat drag.

På axeln City Forum-Stockmann omsätts 75 procent av handeln i Helsingfors stadskärna.

7/1991 F RUN

Samtidigt dämpade satsningen på fastigheter möjligt casinospel med aktier som kunde ha haft vådliga följdverkningar.

Förutom aktierna i Stockmann vars dagsvärde pga den allmänna regressionen rasat ner i 200 miljonersklassen äger man en del landsfastigheter i sammanlagt fyra kommuner i sydvästra Finland.

Söderlångvik kommer att bibehållas som en levande miljö med sitt museum, fruktträdgårdar, växthus och jordbruk medan hälften av den 100 km långa strandlinjen kommer att bebyggas med sommarstugor som sedan hyrs ut på långtidskontrakt. Resterande 50 km förblir i naturtillstånd och kommer enligt dagens planer inte att säljas. En hel del lokalt rabalder har delvis bromsat upp planerna, som dock nu ser ut att få vind i seglen.

Pengar kommer pengar går, lyckl..

För 10 år sedan delade Konstsamfundet ut stipendier och understöd till ett belopp av 200 000 mark. medan summan i fjol redan var uppe i drygt 4 miljoner mark. Uppsvinget är till största del Forums förtjänst.

Till andra av föreningens viktigaste uppgifter hör att upprätthålla verksamheten vid Amos Anderssons konstmuseum på Georgsgatan och Söderlångvik, vilket likaså decimerar kassan med 4 Mmk på årsnivå.

Det tredje viktiga åtagandet som löper via Grafiska Industri och Hufvudstadsbladet är ”att så långt det är möjligt” trygga utgivningen av de finlandssvenska tidningar som ingår i koncernen.

FORUN, 7/1991

Koivu dementerar bestämt uppfattningen att Konstsamfundet primärt varit ute efter dividender eller andra ekonomiska fördelar när man gått in för att köpa upp ett antal svenskspråkiga tidningar. De har bundit en hel del resurser det senaste året och många av produkterna kämpar dessutom med en dålig ekonomi.

Greppet skärp — Varje svenskspråkig lokal- eller facktidningsröst som läggs ner är en stor förlust för det finlandssvenska samhället, varför vi så långt det bara är möjligt försöker säkra deras utgivning.

Konstsamfundets förmögenhet finns till 70 procent inbakad i FORUM.

Enligt Koivu gäller det inte enbart Hbl. utan även övriga produkter som sorterar under Grafiska Industri.

— Trots att Hbl går med förlust har man på det hållet en hel del fastighetsinkomster som dessbättre ger balans i den tidningens ekonomi.

— Om dagens degeneration med reducerad annonsingång och andra problem fortsätter ännu ett par Åår framöver kan vi råka in i en synnerligen besvärlig situation. Går däremot konjunkturerna upp snart är ju sitsen en helt annan.

Lasse Koivu ställer från ägarnas sida i utsikt ett starkare grepp om tidningarnas ekonomi som slår ut i ökade krav på ekonomiskt tänkande i verksamheten.

Skapa trivsel genom ökat ansva — Inom Konstsamfundsgruppen tror vi mycket på små och effektiva organisationsmodeller. Det skall finnas få hövdingar och många indianer. Forum sköts med ett begränsat antal fast anställda. Nödvändigheter som renhållning. bevakning och marknadsföring köps av olika servicebolag som gör att vi kan driva hela apparaten med relativt låga fasta kostnader.

— Jag tror på organisationsmodellen och vill gärna att de mänskor som jobbar för oss skall ha rätt stora fullmakter och befogenheter, som skapar en känsla av att de gör ett värdefull fortsättning på sid 23

Konstsamfundets nye VD Lasse Koivu upplever arbetsuppgifternas mångfald vid sitt nya bord som viterst sumulerande.

Utgiven i Forum nr 1991-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."