Coaching — ledarskap för vinnare

av Ragnhild Artimo Forum 1985-17, sida 08-10, 06.11.1985

Taggar: Personer: Calle From Teman: ledarskap

COACHIN — le arskap för vinnare

Viljan att vinna är vad som gör en vinnare. Både i idrott och business. Det är förmågan att leda det egna laget till seger som kännetecknar excellence i ledarskap.

— Det finns många vitala paralleller mellan att leda ett idrottslag och leda företag, säger Carl-Gustaf From, som har erfarenhet av bägge.

arl-Gustaf From, direktör för Veho i ( Helsingfors, före detta och fortfaran de aktiv idrottsledare och ledarskapstränare på bla LIFIMsS kurser. HANKLED och Wärtsiläs interna JOWA-kurser. har utvecklat en åttastegs checklista för lagledare — användbar också i företagsvärlden (se sid 10).

From har utvecklat sitt koncept bland annat som lagledare för ishockeylandslaget Porin Ässät och BK -46. Idag är han ledare för Finlands handbollslandslag (hans egen gren faktiskt), och lagledare för Kiekko-Espoos A-juniorer.

— Det räcker inte med den fysiska och tekniska träningen. Det är inte nog med topputrustning, Den viktigaste förberedelsen sker i huvudet. Det är mellan öronen segrar grundläggs, säger han.

Lär känna laget!

Val av spelarmaterial är den första åtgärd genom vilken en lagledare kan utstaka en posiliv kurs. Spelarpersonligheterna tagna var för sig är viktiga — och i alla synnerhet deras distinkta vilja att segra — men lika viktig är växelverkan mellan individerna, förmågan att samarbeta.

— Det betyder inte att alla skall vara likadana, poängterar From. — Tvärtom är det ruktbart om laget består av rätt olika individer som kompletterar varandra. Laget behöver också en stark personlighet, en individ med karisma och förmåga att få de andra med sig, Vanligen är det han som blir agkapten,

Ledare inom företagsvärlden har inte alla gånger möjlighet att handplocka det egna laget — däremot kan och bör de enligt From använda tid på att lära känna det egna teamet både som individer och som ”gruppersonlighet”, kartlägga styrka och svagheter.

— Lagets — likaväl som avdelningen, abrikens eller hela företagets — målsättning måste vara klart specificerad i etappmål och slutligt mål. Etappmålen kan utgöras av vissa nyckelmatcher — läs exempelvis kvartalsförsäljning — och slutmålet av åt oss säga medalj i en turnering — i businesslivet kanske årsvolym, marknadsandel. Det slutliga målet är lättare att nå, om det öregås av delmål som blir mätare på framgångarna steg för steg.

Lär känna motståndaren! Spelplaneringen indelar Calle From i strategi, taktik och analys av motståndaren. — Strategi och taktik är välkända begrepp också i företagsledarskap. Däremot tror jag de flesta företag negligerar kunskap om “fienden” — konkurrenten. Kallu Numminen och jag brukade inför en viktig match resa och se motståndarlaget spela, ta matchen på video, och gång på gång gå igenom också de enskilda spelarnas styrka och svagheter, för att kunna anpassa vår

FÖRUN 17/198 egen taktik efter denna verklighet. Inom de finländska företagen ägnar man motståndarna endast ett svalt intresse — jag tror att större kunskap om konkurrenten ofta kunde vara ett avgörande plus. Det är ute på marknaden segrarna skall vinnas, och den ledare som isolerar sig i de egna kabinetten är illa rustad för denna kamp.

From säger. att japanerna fäster mycket uppmärksamhet vid analys av konkurrenterna, och nämner som exempel Toyota, som efter flera misslyckanden lyckades få fotfäste på den amerikanska marknaden först då bolaget analyserat vad Volkswagens framgångar i USA baserade sig på, och hur man skulle profilera sig mot VW.

Disciplin en positiv kraft

Ett idrottslag har ingen hierarki, hävdar From — För att segra måste ett lag emellertid ha en stark vi-anda. gruppidentitet, och genomsyras av en ”vi-klarar-det"övertygelse. Det förutsätter ett ogrumlat förtroende mellan å ena sidan ledningsgruppen — lagledaren, tränaren — å andra sidan spelarna. Också disciplin är en förutsättning för att lyckas. Disciplin är ett ofta misstolkat begrepp. Men för spelarna ger lagdisciplinen — de regler och gränser man gemensamt kommit överens om att iaktta — en trygghetskänsla som stärker den interna solidariteten: samma regler gäller för alla. Det är en styrka att falla tillbaka på i situationer av påfrestning

I arbetslivet är disciplinen ofta diffusare, på alla nivåer. Samma regler och toleransgränser tillämpas inte för alla — vilket kan leda till missnöje och frustrationer. En ledare som kräver en viss prestationsnivå och ett visst beteende av alla utom Pelle Olsson, kan få problem med sin egen trovärdighel.

— Som ett moment i ”Lagandan"” har jag ”yttre omständigheter”, säger From. — Det betyder i idrottsvärlden att den fysisktekniska sidan måste fungera friktionstritt — transporter, inkvartering. träningstider. måltider, utrustning, fritidsprogram. På det sättet eliminerar man irritation, som stjäl uppmärksamhet från koncentrationen på det enda viktiga: att vinna matchen. Också i företagsvärlden är det viktigt att eliminera yttre störningar, för att optimera prestationerna.

”En axel att gråta mot”

En lagledares uppgift är ett totalengagemang: spelarna är inte bara vältränade vinnarrobotar, utan människor med människors problem — och problem har en tendens att accentueras i stressituatione — Individerna i ett vinnarlag behöver ibland en fadersgestalt, en människa som ställer upp och lyssnar på deras problem, då problemen känns överstora. Oftast räcker det med aktivt lyssnande. Men man måste vara beredd att riva loss den erforderliga tiden, då det ser ut att behövas. Det bör också en teamledare i arbetslivet kunna göra. Hans ”spelare” har en själ också, oc — Idrottsmän har en inbyggd vilja att segra, säger Carl-Gustaf From. — I företagen är bara en del av de anställda inställda på att n bättre resultat. Ledaren uppgift är att nå också de övriga.

Åtta steg till sege 10

Val av spelarmaterial Individen, typen

Person- och gruppdynamik

Målsättning Etappmål Slutligt mål

Spelplanering Strategi Taktik

Analys av motståndaren

Laganda Samhörighet Disciplin

Förtroende

Yttre omständigheter Fadersgestalt

Motivation Äregirighet, ambition Pris, belöning

Spelarstöd (sporrandet) Pep talk Koncentration Psykologi

Framgångens väsen Seger, vinst Nederlag, förlust

Uppföljning Kritik, analys problem som gör ont. Det behöver inte ens vara fråga direkt om problem — alla behöver stöd och uppmuntran, för att kunna göra sitt bästa dag efter dag.

Calle From konstaterar, att principen att alltid ha tid för sina underlydande inte går att praktisera alla gånger. Tiden räcker helt enkelt inte till. Men åtminstone de närmaste medarbetarna bör känna och veta att de kan komma och diskutera sina problem med sin chef.

Motivationen — en motor

Idrottsmän har en inbyggd vilja att segra -— det är ju vad det handlar om. I företagen däremot är det bara en del av de anställda som är inställda på kontinuerligt bättre resultat, på att bli vinnare. Ledarens problem är att nå också de övriga.

Motivationen är den motor som håller igång spelare både på ishockeybanan och i företagen. Människor arivs till goda prestationer av äregirighet och i hopp om belöning. Dessa drivkrafter kan ta sig de mest olikartade uttryck, men gemensamt för alla människor är behovet av erkänsla.

— Vi finländare tycks ha extra svårt för att säga de enkla orden “Det här gjorde du bra”. Ändå är de en magisk kraft, som sporrar vidare till nya ansträngningar, mot nya mål. Visad och uttalad erkänsla dokurmenterar att det ”lönar sig att göra en god insats” Och omvänt: att göra sitt yttersta, och inte få någon som helst feedback, är som ett ensamt rop I öknen, ungefär lika meningsfullt

Vad får vinnare att vinna?

Seger är mera än fråga om vilja än kunna, anser From. Men både viljan och kunnandet behövs naturligtvis.

— Det gäller att stärka segerviljan, sporfa spelarna inför en tävling eller match. Pep talk är en sliten etikett för vad som egentligen är suggestion: att ”lyfta” laget inför en match, få spelarna att koncentrera sig på sina positiva resurser.

Det är viktigt att avdela tid för koncentration inför en match. Alla har sitt eget sätt att samla sig inför en prestation — vissa rituella handlingar förefaller bland annat att vara till hjälp. Någon spelare vill absolut gå först in på planen, en annan kan inte göra sitt bästa, om han inte har möjlighet att gå ut som siste man o s v. Det är fråga om mycket subtila mekanismer, som inte har stor störningstolerans.

Inom idrotten satsar man idag mycket på sk mental training, träning ”i huvudet”, mental genomgång av de olika momenten i den förestående prestationen. Och den psykologiska uppladdningen är av avgörande betydelse för utgången — inte bara inom idrotten. Exempelvis försäljare måste koncentrera sig inför avgörande kundbesök på ett liknande sät -— Psykologiska knalleffekter kan ibland också ha oerhörda konsekvenser. Jag minns VM 1981 i Sverige: lagledaren för de svenska laget hade kommit överens med Tumba Johansson — en legend i svensk ishockey — att denne skulle göra ett besök i killarnas omklädningsrum just före matchen. Effekten av det oväntade och nostalgiskt laddade besöket var drastisk — svenskarna vann matchen.

Mystik eller matematik — Framgång föder framgång, för att citera Oscar Wilde. Det är inget problem att motivera ett lag som befinner sig i en ”segerspiral”. Vad som är vanskligare att tackla är det s k ”flytande tillstånd” som obönhörligt förr eller senare överraskar mitt inne i en sådan period: segern som verkade självklar uteblir. När det inte går som det borde, är det viktigt att inte gripas av panik. Analysera! Vad har vi hittills gjort som lett till seger? Vilka fel har vi gjort som lett till nederlag? Det är inte fråga om mystik — även om det ibland kan tyckas så — utan orsaker och verkningar. De kan brytas ner i små delar och granskas — och ta lärdom av.

Också ledare i företagen måste undvika misstaget att tro, att framgång automatiskt matar sig själv: det är nödvändigt att vidta åtgärder för att säkra fortsatta framgångar.

Uppföljning — utveckling

Calle From poängterar, att man inte heller får acceptera nederlag som något oundvikligt, ödesbetinga — Personligen hatar jag nederlag. Men liksom segrar är summan av en samling rätta åtgärder, är nederlag summan av rätta och orätta åtgärder. Bägge bör kontinuerligt utsättas för noggrann uppföljning och analys. Målet är att man skall styra utvecklingen, i stället för att bara driva med vågorna. Jag har en känsla av att man inom idrotten kommit längre med analysteknik än inom företagen — där nöjer man sig vanligen med siffror, kvantitativa uppgifter, men är för bekväm att ställa den viktiga frågan: Varför gick det så?

Kontinuerlig uppföljning och kritik av de individuella och hela lagets prestationer är en effektiv fortgående skolning. Plus en effektiv feedbackapparat.

— Dessutom blir presiationsbedömningen riktigare, då hela gruppens beteende analyseras, säger From. — Såväl då det gäller segrar som nederlag, koncentreras uppmärksamheten ofta till någon enskild individs topp- eller bottenprestationer, men en förbehållslös analys ger vid handen att verkligheten inte är så enkel. Det är i sista hand alltid samspelet mellan alla spelarna som avgör utgången. Därför är nederlagen ”allas fel” och segern ”allas förtjänst". Individens prestationsnivå varierar. Men i idrotten — och också i företaget — kan man balansera upp dessa svängningar med att satsa på gruppdynarmiken, på en konstruktiv växelverkan mellan individerna.

Ragnhild Artimo 17/1985 FÖRUN,

Utgiven i Forum nr 1985-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."