Utgiven i Forum nr 1985-11

Dagens husvagn ska vara energisnål

av Christer Ekebom Forum 1985-11, sida 10-11, 19.06.1985

Taggar: Teman: husvagnar

Dagens husvag ska vara energisnå höga. Det räcker ingalunda med att vagnen råkar vara försedd med hjul och dragkrok. Tidigare var detta kanske fallet, men då kostade bensinen betydligt mindre än idag och de bilar som kopplades framför vagnen var stora och kraftiga. Studerar man statistiken över nyregistrerade bilar, lägger man märke till att det största antalet nya bilar ligger i viktklassen 800—1 000 kg. Bilarna har blivit lättare. Motorerna har därmed blivit mindre. Allt detta hänger givetvis ihop med den dyra energin. Idag ska husvagnen vara lätt och belasta bilen så lite som möjlig. Levnadsstandarden ökar efterhand och

Kro på en husvagn är idag mycket

Direktör Kaj Bäckström vid Solifer Caravan påpekar, att en modern husvagn är ett resultat av en lång och avancerad produktutveckling.

1 därmed också våra krav på fritidssysselsättningar. Det blir hela tiden populärare att resa runt för att se sig om såväl i hemlandet som utomlands. Husvagnssemestern ökar därför också i popularitet. Men när det sedan blir dags att koppla vagnen till bilen, kan det uppstå problem. Bilen kanske är för lätt

Stor marknad utom räckhåll

Husvagnstillverkarna kastar begärliga blickar på den kategori bilägare som äger en bil i den sk mellanklassen. Men denna kundkategori är i det närmaste oåtkomlig såvida inte tillverkaren av husvagnar har en tillräckligt lätt vagn att bjuda.

Solifer Caravan är Nordens största tillverkare av husvagnar. 65 procent av de tillverkade vagnarna går på export. Vid fabriken i Björkby, Vanda produceras ungefär 3 500 husvagnar per år. Fabriken ägs av Oy Lohja Ab, som också äger tillverkaren av Kafi-husvagnar. På Solifer har man redan länge aktivt arbetat med att utveckla lättare och mindre energikrävande husvagnar. Man har insett att om försäljningen av husvagnar ska kunna utökas märkbart från dagens läge, bör man kunna erbjuda vagnar som kan kopplas till dagens mellanklassbilar. Sedan ett par år tillbaka har fabriken en modellserie i produktion som mycket långt fyller de krav denna nya marknad ställer.

Direktör Kaj Bäckström konstaterar att en husvagn egentligen är en mycket noga genomtänkt kompromiss mellan en mängd olika och sinsemellan motstridiga krav. En husvagn är en boplats. På en boplats, låt va ra tillfälltg, ställer invånarna en hel del krav. Det kanske viktigaste är utrymmeskravet. Det ska verkligen vara möjligt att leva drägligt i vagnen. Det ska finns tillräckligt med sovplatser, det ska finnas ett användbart kök och någon form av toalett. vagnen ska i vårt klimat också vara varm. Det börjar bli populärt att husvagnssemestra också på vintern och därmed blir kraven på värmeisolering och uppvärmningskapacitet helt andra än tidigare. Allt detta både kostar och väger.

Tillverkarens problem är närmast att till en så låg kostnad som möjligt konstruera en vagn som dels fyller en modern familjs krav på boendekomtfort, dels är varm och dels är så lätt att den kan användas tillsammans med en bil i viktklassen 800—1 000 kg.

Luftmotståndet måste minskas

Tekniska undersökningar visar emellertid att det inte räcker med att göra vagnen lättare. Under färden bestäms energiåtgången emellerit i huvudsak av det luftmotstånd en husvagn åstadkommer. Luftmotståndet är beroende av vagnens form, framför allt formen på dess framparti. Solifer har därför lagt ner mycket arbete på att utforma vagnen så att luftmotståndet blir så lågt som möjligt. De Solifer-modeller som för tillfället tillverkas har en luftmotståndskoefficient (C w) på 0,40, vilket börjar vara helt i klass med de värden moderna bilar har.

En konventionellt utformad husvagn kan i vissa fall fördubbla bränsleförbrukningen medan exempelvis Solifer Artic-vagne 11/1985 FORUN inte ”förbrukar” mer än två till tre liter vid en hastighet på 80 km/h. Det här är ett starkt säljargument idag.

Avancerade testmetoder

Husvagnen ska klara en hel del säkerhetsbestämmelser men framför allt ska den tåla den miljö den kommer att användas i, dvs landsvägarna. Solifer-tabriken har konstruerat en egen körsimulator i vilken man provar nya prototyper och utför stickprovsmässiga test. Simulatorn åstadkommer olika vägytor. Vagnen ”körs” I simulatorn upp till 50 000 km på olika tänkbara vägunderlag i en rytm som motsvarar normal körhastighet. | simulatorn utsätts vagnen för en synnerligen omild behandling och Kaj Bäckström påpekar att det är ytterst osannolikt att vagnarna ska bli så här misshandlade ute i trafiken. Under testkörningarna i simulatorn kontrolleras vagnens beteende hela ticen med hjälp av sensorer inne i vagnen. Främst gäller det att testa konstruktionernas hållfasthet. Man mäter spänningsvariationerna i materialet på olika punkter i vagnen och får på det sättet reda på var de svaga punkterna finns. Vagnens vägegenskaper testas genom prov i verkliga miljöer ute på landsvägarna.

Vagnarna testas också i klimatrum där temperatur och luftfuktighet kan varieras. Vagnarna kan testas i temperaturer på ner till —40 grader. Vid 35 graders köld börjar

KARIS ERBJUDER FÖRETAGEN förmånlig industrimar bra trafikförbindelser till alla dela av landet hög serviceniv det uppstå problem. Vid så låga temperaturer förgasas inte flytgasen längre och därmed sätts vagnens egen uppvärmning ur funktion, såvida man inte har tillgång till ett eluttag.

Träet klarar konkurrensen

En husvagn av Solifer-fabrikat byggs i trä. Varför inte glasfiberarmerad plast? På fabriken uppger man att träet dels är billigast och dels det lättaste materialet. Troligen kommer också produktionstekniska frågor in i bilden: en serie på några tusen vagnar per år blir knappast lönsam med de tillverkningsmetoder som plasten förutsätter. Trä är dessutom ett mycket hållbart och stryktåligt material. Det yttre skalet består av aluminiumplåt. Isoleringen består av expanderad polystyren (”styrox”).

Husvagnstillverkningen är fortfarande en ganska arbetsintensiv process. Vissa funktioner är automatiserade, men automatiseringen kan inte drivas särskilt mycket längre i detta skede på grund av de relativt korta serierna. Ett manuellt system medger dessutom större flexibilitet i det här fallet.

Tillverkningen är mycket rationellt uppbyggd. Alla arbetsskeden har utprovats och planerats mycket noggrannt. Solifers tillverkning är troligen unik i den meningen att tillverkningen egentligen börjar inifrån. Så långt det är möjligt, placeras alla tillbehör och möbler på plats, antingen på golvet el ler på väggelementen innan väggarna placeras på sina platser. Arbetet går snabbare och blir effektivare så här. En husvagn är en mycket trång arbetsplats. Flera än två personer kan knappast samtidigt arbeta rationellt inne i en husvagn

Personalen motiveras

På grund av det manuella arbetet föreligger alltid en viss risk för slarv, Detta försöker man undvika genom noggrann kvalitetskontroll och regelbundna stickprov. Men det finns också andra sätt att minska slarvfelen. Ett användbart sätt är att skapa en större arbetsmotivation hos personalen. På Solifertabriken är man för tillfället i färd med att bygga upp en form av vi-anda bland personalen. Det gäller att förmå personalen att uppleva husvagnarna mera personifierat Om det lyckas, känner var och en också ett större ansvar för slutresultatet. En tänkbar möjlighet är att redan i ett mycket tidigt skede ”boka” vagnarna för en viss återförsäljare. Därmed får de som sätter ihop vagnen veta vilken återförsäljare som ska få vagnen och samtidigt vei de också att återförsäljaren vet vilka som satt ihop den. Det här leder förhoppningsvis till att personalen börjar känna ett ännu större ansvar för resultatet av sitt eget arbete.

Det här är helt enkelt frågan om det som numera kallas intern marknadsföring.

Christer Ekebom €

HYVINKÄÄ Bö HYVINGE ÅA

KARIS STAD

VÄSTNYLANDS HANDELSCENTRU — Ga 8.300 inv. (närregion ca 18.000 inv) — språkfördelningen är 67 0 svenskar och 33 a finnar — ca 3.700 arbetsplatser — de största industrierna är Oy Sisu-Auto Ab, bilar Fix Svenska Trikå Ab, trikåprodukter Oy Stockfors Ab, metallinredningar Oy Tricol Ab, trikåvävstillverkning

INDUSTRIHALL UTHYRE — utrymmen efter behov, 100—1.000 m? — förmånlig hyr — nära centrum

TAG KONTAKT — DET LÖNAR SIG handelskammare och näringsombu till företagens tjäns trevlig och förmånlig boendemiljö (hör dig för om tomt- och bostads priserna)

FÖRUN 11/1985

Karis stad

Stadshuset 10300 Kari näringsombud Georg Liljestrand

RING 911-3181 11

Utgiven i Forum nr 1985-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."