Utgiven i Forum nr 1993-02

Danskt familjeföretag världsbäst i pumpteknologi

av Christian Schönberg Forum 1993-02, sida 08-09, 18.02.1993

Taggar: Teman: familjeföretag

Dansk familjeföretag världsbäst i pumpteknologi

Christian Schönber — ;

Kristallklar grundfilosofi, imponerand högteknologiskt kunnande, stabi företagsstruktur och en grundmvurad tilltro den egna produkten har fört pumptillverkaren

Grundfo la Bjerringbro på danska Jyllan rakt upp i världstoppen inom sitt specialområde.

n kri journalist borde måhända E: förfalla till att bli alltför imponcrad av det man ser och hör. Upplever man däremot med alla sina sinnen att företaget som just synats närmare i sömmarna utan tvivel tronar på en ambitionsnivå klart över den grå medelklassen, bör man heller inte avhålla sig från att föra fram sina iakttagelser Danmark saknar i jämförelse med Sverige och Finland i stor utsträckning storindustri, av typ skogs-, pappers- och metalljättar. Ofta nog handlar det om fenomenet ”en man — en idé” som vuxit till sig till mellanstora — industriframgångar. - Men knappast trodde ens visionisten Poul Due Jensen som grundade sin lilla maskinfabrik i källaren år 1945 att företaget drygt fyrtio är senare skulle tillverka 23 000 pumpar per dag, omsätta 4 532 miljoner danska kronor år 1992 och sysselsätta 7 500 anställda som enbart i Bjerringbro härskar över en produktionsyta på sammanlagt 180 000 kym! Efter grundarens förtlidiga död år 1977 övertog den då endast 34-åriga sonen Niel 8

Due Jensen lednings- och utvecklingsansvaret och har sen dess i äkta Jensen-anda lotsat företaget Grundfos Group till dagens anmärkningsvärt höga ekonomiska och tekniska nivå. Företagets produkter skiljer sig bevisligen också såväl visuellt som funktionellt från det vardagliga. Fyra danska designpris pryder redan utmärkelseskåpet tillsammans med ett antal kvalitets-, miljö- och exportpris och ett till i raden är enligt hörsägen på kommande.

Alltid på plus

Grundfos är idag ett helt självförsörjande företag som ännu aldrig visat upp röda siffror i boksluten. Familjen Jensen är inte längre majoritetsägare. En stiftelse som grundades år 1975 äger numera i sin helhet Grundfos Holding AG som i sin tur står som majoritetsägare i alla enskilda Grundfosföretag, såväl i Danmark som i de 37 dotterbolag som verkar på internationell botten. Organisationsmodellen ger de bästa förutsättningar för en stabil ekonomisk utveckling eftersom hela vinsten stannar inom stiftelsen varifrån en stor del kanali Grundfos ledarprofil Niels Due Jensens lägger ned sin största energi på utvecklingsarbetet.

Företaget producerar själv sin X-99 utnyttjande det absolut modernaste teknologiska kunnandet.

seras direkt in i koncernens och de enskilda avdelningarnas investeringsprogram. Dividender utbetalas följaktligen inte heller, medan man däremot nog solidariskt delar ut 10 procent av vinsten (före skatt) som provision till alla anställda som arbetat inom koncernen i minst tre år. Provisionen är lika stor för alla, oberoende av personens lönenivå.

Gör allt

Det finns knappt en pryl som inte planerats eller tillverkats inom företagets väggar. Allt från komplicerade verktyg till plastdelstillverkningen, lindningar till egna elmotorer, aluminiumsmältverk och den omfattande totalt automatiserade elektronikproduktionen produceras av den mer eller mindre helt självförsörjande veksamheten. Det lönar sig alltså inte för underleverantörer alt försöka få in en fot i Grunfosetablissemanget.

— Nja helt omöjligt är det förstås inte, men hittills har man inte lyckats komma ens i närheten av de priser till vilka vi själva kan producera våra komponenter, säger Bob Bruce, den tekniskt utbildade skotten som gifte sig danskt och numera ingår som cen viktig kugge i koncernens marknadsföringsapparat. Varför skulle vi exempelvis betala 11 kronor för en liten plastdetalj som vi själva kan producera för 2,507, löd den retoriska följdfrågan.

Den genomgående röda tråden i den Grundfoska grundfilosofin som långt baserar sig på automatiserad massproduktion är, ”att göra allting själv”. Anmärkningsvärt i sig eftersom stora delar av dagens moderna produktionsindustri utgörs av monteringsanläggningar som sammanfogar helheter av ”legodetaljer”.

Tyngdpunkten i Grundfos-produktionen ligger på cirkulations-, centrifugaloch brunnspumpar med en ny typ av dränetingspump på kommande.

Imponerande är den egna vetenskapliga testfunktionen av olika basmaterial som

Upp fill åtta UPE 2000 pumpar kan anslutas till Grundfos automatiska kontrollsystem.

plaster, keramik och järn i produktionen. Via specialmikroskop anslutna till datorer plockar man fram på skärmen förstoringar upp till 100 000 gånger (1 mikton 0,001 mm), skapar tredimensionella detaljer och kan via analyser (= signaler från olika ämnen) identifiera även mycket små partiklar av substansen. Via systemet har man möjlighet att etablera direkt data- och bildkontakt med specialistinstitut inom området för direkt kommunikation och identifikation av problemställningarna.

Intelligent pump såg dagens lju År 1985 togs ett beslut som helt revolutionerade pumptänkandet inom koncernen. Ett beslut som i sig var nödvändigt för att kunna genomföra den moderna Grundfosvisionen ”att vara världsledande koncern inom -utveckling, -produktion och -försäljning av pumpar inom det egna segmentet”.

200 miljoner danska kronor har hittills satsats på ett ”utvecklingscentrum” som skall se till att koncernen kontinuerligt hålls med i den accelererande utvecklingstakten, och parallellt med det har 120 000 ingenjörstimmar och 120 miljoner kronor gått åt till att skapa ett elektronikcentrum, eller borde man kanske tala om en teknologiplattform för att planera, utveckla och själv producera chips, mikroprocessorer, integrerade kretsar, kontrollsystem, simulatorer och testapparatur för den nya tidsålderns pumpar. Den strategiska satsningen gjorde att Grundfos i jämförelse med sina konkurrenter ligger klart före i utvecklingen på världsmarknaden.

— Om jag år 1987 hade vetar hur mycket tid och pengar skulle åtgå till att evaluera projektet döpt till X-99, är jag inte alls säker på att jag skulle ha sagt ja till storsatsningen, konstaterar Niels Due Jensen. Men tillade, — jag är i dag glad att jag inte visste.

Den Grundfoska mikrofrekvensomvandlaren X-99 ingår som en integrerad del av morgondagens intelligenta pumpar.

Cirkulationspumpen UPE 2000 för stora värmesystem är den första som förses med den nya frekvensomvandlaren.

DI Mats Danker som basar för Grundfos verksamhet i Finland har redan hunnit verka 10 år i VVS-branschen.

Slutresultatet av den lyckade investeringen innebär att man nu kan skapa en integrerad, intelligent helhet av koncernens tre huvudprodukier -pumpar, -elmotorer och -elektronik, inom samma skal. Och varför det? Jo, dels för att det nya konceptet med bl.a. frekyensomvandlare sparar säväl kostnader i produktionen som energiinbesparingar i konsumentledet och dels för att det inom kort kommer att krävas en automatisk, dirigerande kontrollfunktion i varje nyinstallerad pump i världen. Tyskland har redan fattat beslut i saken och Holland står i tur.

Utgångspunkten i tänkandet är att variationerna i ärets värme/köld strukturer är så stora all också pumpteknologin närmast ur energibesparingsskäl, bör utvecklas. Trycket respektive cirkulationshastigheten skall kunna ändras kontinuerligt för att nå bästa/fördelaktigaste kombination. Vidare skall pumparna inte bara kunna fjärrstyras utan också ha kapacitet att ge information om möjliga störningar i systemen.

Få störningar i produktionen

Det är alldeles uppenbart att Jensenandan gripit omkring sig också på verkstadsgolvet. Såväl det automatiska maskineriet som personalen verkar trivas med sin arbetsgivare och sina rymliga. moderna arbetsutrymmen vilka dessutom manar till en kollegial snygghetsiver i närområdena. Den allmänna stämningen pa alla nivåer är ljus och avspänd, ävenså den öppna in fortsättning på sid 2 9

Utgiven i Forum nr 1993-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."