Utgiven i Forum nr 1974-20

Datorstyrd papperstillverkning sparar resurser

Forum 1974-20, sida 19-20, 18.12.1974

Taggar: Teman: papperstillverkning

Datorstyrd papperstillverkning sparar resurser

Datorstyrd papperstillverkning sparar stora resurser genom jämnare och högre papperskvalitet och god ekonomi. Dethär visar rapporter från pappersbruken i Voikkaa och Kymmene.

Hur utnyttja processinsikter och datorkunnande är den intressanta fråga som ställs då avtal om utrustning och program för processens styrning diskuteras. Avvägningen av tillgängliga och på längre sikt riktigt disponerade personresurser är härvid lika viktigt som tekniskekonomiska utredningar.

Göra det själv eller paketleverans

Det låter riktigt att den part som tillverkar papperet och känner processen själv bygger ut styrningsutrustningen och gör upp regleringsprogrammet. Den egna, välbekanta tillämpningen kan vid behov snabbt korrigeras och utvecklas. Gör-det-själv- systemets allvarligaste nackdel är emellertid det stora behovet av högt skolade personer. Startoch tillämpningsskedet kräver oproportionerligt stora personresurser jämfört med rutinmässig drift. Kan en sådan kvalificerad grupp inte i fortsättningen sysselsättas meningsfullt, förlorar företaget snart sin högt skolade personal. Om ekonomin kan sägas att gör-detsjälv-alternativet är billigast i drift och att hela avkastningen stannar i det egna företaget.

Vid paketleverans överlåter leverantören åt pappersbruket ett noggrant avgränsat regleringssystem som inte ställer nämnvärda anspråk på brukets resurser. Systemet kommer snabbt

Forum 20/74

L =

Volkkaa pappersbruk, pappersmaskinens (nr 18) våtparti.

i gång, och den avtalade hyran belastar i normala fall bruket först då avkastning uppnås.

Detta nycklarna i hand-alternativ är lättast att tillämpa för bruket och kräver vanligen inte kännbara investeringar. Ändringar i systemet förutsätter dock alltid leverantörens medverkan. Brukets processkunnande blir därför kanske inte tillämpat på datorsystemet av hänsyn till merkostnaderna eller genom att processexperterna inte känner till datorns möjligheter.

Leverantören av regleringssystemet räknar naturligtvis med företagarvinst. En del av avkastningen flyter därför ut ur huset och kanske ut ur landet. Paketleveranser är i alla fall dagens lösning, närmast dikterad av bristande personresutser hos kunden. Leverantöerna har dessutom de bästa mätannaraturerna särskilt för ytvikt och fukthalt som de inte säljer separat.

Lönande Investeringar

Sedan början av år 1971 datorstyrs e journalpappersmaskin jämte ansluten blekningslinje för slipmassa i rutinmässig drift på Voikkaa bruk. Samma dator har sedan slutet av år 1973 övertagit styrningsansvaret också för en andra pappersmaskin. Överenskommelsen med leverantören av datorn jämte periferiutrustning (Nokia) bygger på = gör-det-själv-alternativet. Hela styrningsprogrammet med undantag av programmet för den första maskinens ytvikts- och fukthaltsreglering har sålunda uppgjorts av brukets personal. Använda manår illustrerar uppgiftens omfattning och art. Medan den första pappersmaskinen krävde ca 12 manår för tillämpningsgruppen som helt skolades upp, behövdes för den andra maskinens inkörning endast ca 1 manår.

Inom år 1974 tillämpas datorstyrning på en tredje maskin på Voikkaa enligt paket-alternativet (Nokia-Strömberg

Control). Det uppställda målet är ökad slutlig Vänd! 19

Sparbankernas Central-Aktie-Bank

Aktiva Finansieringstillgångar Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank Fordringar hos andra ba Checkräkningskrediter

Betalningsförmedling .

Övriga finansieringstillgång: Utländska fordringar

I utländsk valuta .

I mark

Omsättningstillgångar

Utländskt mynt … Masskuldebrevslån .

Övriga omsättningstillgångar ….

Investeringstillgångar Masskuldebrevslån … Aktier och andelar …

Fastigheter och fastighetsaktier ..

Anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid Aktier och andelar Fastigheter och fastighetsakti Maskiner och inventarier

Månadsbalans den 30 november 1974

Passiva Främmande kapital Inhemska skulder Checkräkningar 2142 128,87 Depositioner 736 610 043,10 52 972 471,10 266 394 734,39 598 431 630,64 24 358 009,40 55 541 159, — 36 461 298,5 14 334 553,43 68 526,3 1 mark

Eget kapital Aktiekapital Reservfonde 3 997 688,7 3 916 273,89 4189 396,25 Övriga fonde 267 929 242,60 1190 890,— 272 209,5 19 644 120,23 77 812 018,90 21 928 102,2 Övriga anläggningstillgångar oc utgifter med lång verkningstid ..

Skatter Löner och socialutgifter . Övriga utgifte oe 1790 000,— 2516 040,7 26 893 317, 15 158 022,72

Depositioner i utländsk val Skulder till Finlands Bank Skulder till andra banker Skulder till staten Betalningsförmedlin Övriga skulder .. Utländska skulder I utländsk valuta

Räntor och övriga inkomster

Skatteutjämningsfond

Vinst från tidigare å 44 737 493,87 99 862 219,58 13 210 710,29 637 762 715,68 899 835 204,68 325 081 989,16 7 674 702,48 32 581 706,6 20 209 058,04 4057 442,46 71 539 630,7 26 200 000,— 35 600 000,— 1600 000,— 14 009 000,— 499 003,98

Summ 2 234 551 877,67 Summ mk 2234 551 877,67

För Direktionen: Onni Särökari Jukka Haapanen

Ansvarsförbindelse 687 872 134,92

För Förvaltningsrådet: Pekka Terho

Datorstyrd papperstillverkning…

fukthalt för papperet, ökad produktionshastighet och minskad förbrukning av cellulosa och blekningskemikalier. Målet nås närmast genom reglering av ytvikt, fukthalt och pappersmaskinernas hastighet. Dessutom styrs massadoseringen för pappersmaskinerna och blekningslinjens kemikaliedosering.

De två första datortillämpningarna i rutinmässig drift har helt fyllt förväntningarna och delvis överträffat dem. Investeringarna har blivit mera lönande än beräknat.

Fördelarna ekonomiskt två gånger kostnaderna

På Kymmene Bruk har tre pappersmaskiner jämte ansluten bestrykningslinje under år 1974 utrustats för datorstyrning (AccuRay Scandinavia) enligt paketlinjen. Hyresavtalet är på 6 år med 6 månaders kostnadsfri prov 2 tid efter det att utrustningen installerats, Under provtiden är kunden berättigad att låta avtalet återgå om den beräknade och av leverantören garanterade ekonomiska nyttan inte uppnås. Uppgifter om ytvikt och fukthalt matas in i datorn jämte övriga data för maskinens drifttillstånd. Utgående från dem beräknar datorn ventillägen och andra styrdons inställningar. Avviker beräknade värden från verkliga ger datorn korrigeringsorder.

Med denna outtröttliga processledare som hjälp för, driftpersonalen räknar man med ökad maskinhastighet, reducerad andel utskottspapper och färre överviktskilogram vid försäljning av arkpapper enligt nominell vikt, dvs antalet ark gånger avtalad ytvikt. Mindre effektiv ytviktskontroll har tidigare kompenserats med högre leveransvikt. Dessa datorstyrningens fördelar beräknas motsvara en sammanlagd ekonomisk nytta av minst två gånger datorstyrningens hyreskostnader. Den förbättrade regleringen bör dessutom mins ka variationerna i tillverkningsprocessen och sålunda höja papperskvaliteten. I god tid innan styrningsutrustningen levererades och installerades blev driftpersonalen skolad i regleringssystemets funktion. Eventuella fördomar mot den ”alltkunnande” maskinen motades samtidigt bort. Under inkörningsperioden har datorsystemet visat sig vara användarvänligt. Rapporteringen är meningsfull, och mätresultatens återgivning är så klar att variationerna i ytvikt och fukthalt enbart härigenom redan märkbart reducerades. Den egentliga regleringsfunktionen har ytterligare minskat variationerna med upp till 20 procent. Processdatorn har blivit en del av dagens normala teknik. Nyttan är i hög grad beroende av de personer som främst behärskar tillverkningsprocessen och dessutom känner till datorns möjligheter och begränsningar. Driftpersonalens datorskolning bör därför ägnas särskild uppmärksamhet. (Sammanfattning baserad på rapporter av P Holm och M Sipilä.

Forum 20/74

Utgiven i Forum nr 1974-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."