Utgiven i Forum nr 1982-16

De egna ledningsresurserna viktiga vid företagsköp

av Håkan Nylund Forum 1982-16, sida 12, 20.10.1982

Taggar: Teman: företagsköp

Finn Wardi, PA International Oy:

De egna ledningsresurserna viktiga vid företagsköp

Företagsköp och ”huvudskallejakt - executive search är två fenomen inom näringslivet som inte längre är förbehållna enbart större och längre utvecklade ekonomier. Bägge verksamhetsformerna är idag stadigt rotad e — Hela fenomenet med företagsköp har egentligen under den senaste tiden blivit överexponerat i pressen. Företagsköp som ett led i internationaliseringsprocessen är ingenting nytt för Finland, utan har pågått länge. Det nya som vi ser är att våra företag blivit bättre på det och kan hantera köpen på ett naturligt sätt. Likaså är executive search — aktivt sökande av personal för topposter — idag mycket väletablerat hos oss.

Dehärjordnäraåsikternakommer från Finn Wardi, som sedan april i år svarar för de bägge verksamhetsformerna hos konsultföretaget PA International-Finland Oy. Finländska PA är ett helägt dotterbolag till världsomspännande PÅ International, vars 80 byråer i 22 länder i fjol nådde upp till en omsättning på 55,3 miljoner GBP. Förutom hjälp vid valet av personal är konsultation beträffande telekommunikationer, produktutveckling och företagsstrategi PA:s viktigaste verksamhetssektorer.

Företagsköp i utlandet är enligt Finn Wardi den mer krävande och omfattande verksamhetssektorn. — Inhemska företagsköp finns också med i bilden, men marknaden är här annorlunda och mer begränsad. Alla känner varandra och företagen, så en konsult behövs inte i lika stor utsträckning här för att kartlägga marknaden och potentiella köpmål. Konsulten kommer främst med i bilden som kontaktlänk och mellanhand för att köparen inte i ett för tidigt skede skall behöva ge sig till känna.

Egen ledningskapacitet behövs vid företagsköp

Utgångspunkten för ett företagsköp är vanligen marknadsmässig. För ett före 1 i Finland.

Gemensamt för dem båda är att en konsult vanligen fungerar som mellanhand och fadder. Men också för konsulten är beröringspunkterna mellan de två verksam heterna många.

  • Executive search ger kontakter för företagsköp och vice versa, säger Finn Wardi, konsult på PA Interna tional.

tag som vill expandera och finner Finland för begränsat är steget naturligt. Flere av den senaste tidens finländska företagsköp inom Norden har också drag av branschrationalisering eller är utslag av strategin att klara sig på en stagnerande marknad genom att behärska en större andel av den.

— En viktig och tidskrävande uppeft är också att se till att ens eget företag har de interna resurserna att klara av ett företagsköp. Här tänker jag inte så mycket på pengar utan på ledningskapacitet. Pengar finns alltid att få, och ofta sköts företagsköpet med pengar som man lånat upp utomlands. Men det är ytterst viktigt att se till att man har de ledningsresurser som behövs för att man skall kunna kontrollera det företag man köpt, understryker Finn Wardi.

Kartläggningen av marknaden och själva sökarbetet är uppgifter som vanligen ges åt en konsult. Hur länge denna del av processen tar beror på marknadens storlek och det konsultföretag som gör jobbet. För ett företag som PÅ med en organisation med kontor runt om i Europa brukar det ta 3—4 månader.

— En annan uppgift för konsulten är att få det intressanta företaget att sälja, säger Wardi.

— Vanligen blir vi ombedda att genomföra de inledande förbandlingarna och upplever ofta att det första svaret är nej. Där kommer konsultens roll in att finna en lösningsmodell som tillfredsställer bägge parter och därmed leder till affär. Elementen i den eventuella lösningsmodellen kan vara beroende av många faktorer, såsom förändrade marknadsförhållanden, lagstiftning, sociala förhållanden etc.

Konsulten en neutral samtalspartner

Några typfall för företag som är till salu vill Wardi inte dra upp. — Det kan vara storföretag som säljer en division +: som kan vara lönsam men som int passar in i deras strategi. Beträffande mindre företag kan det vara familjeföretag där allt kretsat kring ägaren och följande generation inte vill fortsätta, eller där generationsskiftesproblem inte finns men där de ekonomiska resurserna inte räcker till för att utveckla verksamheten vidare. Men några generaliseringar kan man inte göra, betonar Finn Wardi.

En annan viktig uppgift vid företagköpet är att sätta sig in i företagets interna situation utöver det som siffrorna visar — att göra en ledningsbedömning.

— Här kan man använda en konsult, vilken i sin egenskap av utomstående och neutral samtalspartner kan få fram informationen. Vid analysen av företaget är det svårare att bedöma dess ”management capacity” än produktionen. Små omställningar i ledningen kan ofta göra mycket för att få det hela att löpa och upprätthålla motivationen, anser Wardi.

Vid köp av familjeföretag där allt kretsat kring en person föreligger en klar risk att ägaren efter försäljningen tappar motivationen och allt rasar samman. Därför blir en väsentlig del av processen att efter övertagandet samtidigt säkra den förra ägarens motivation. Detta kan göras med en därtill anpassad organisation och/eller någon form av incitament.

Forum 16/82

Utgiven i Forum nr 1982-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."