Utgiven i Forum nr 1970-06

De mänskliga behoven i framtiden

Forum 1970-06, sida 05, 01.04.1970

Taggar: Personer: Sven Brohult Teman: framtiden

De mänskliga behoven i framtiden

Professor Sven Brohult har på ett förtjänstfullt sätt i Ingenjörsvetenskapsakademiens meddelande nr 161 utrett »Utvecklingslinjer inom forskning och teknik 1919—2019».

Vi är ense med Brohult om att den 50ärs period, som förflutit sedan 1919 betytt stora förändringar i levnadsförhållanden och levnadsmiljö och att målet för all forskning och allt: utvecklingsarbete bör vara att förändra samhället och höja levnadsstandarden till bättre. När man nu försöker se ytterligare 50 år framåt i tiden och bedöma hur den utvecklingstrenden ser ut konstaterar man lätt att uppgiften är mycket svårare än den historieskrivaren har. Vi kommer i det följande att med ledning av professor Brohults rapport kort beröra de mänskliga behoven i framtidens samhälle.

Hittills har det gällt att tillfredsställa de grundläggande behoven t.ex. bostad, kläder, föda saffit hyggliga arbets- och fritidsvillkor. I morgondagens samhälle utgår man ifrån att utvecklingen fört oss framåt och att de elementära behoven har uppfyllts.

Vi klagar inte längre på utrymmesbrist.

» Våra bostäder har fått en bättre utrust– ning för olika slag av hemarbeten såsom städning, disk, matlagning osv. Livsmedlen kommer att utvecklas och i större utsträckning än tidigare köper vi vår mat i form av färdiga rätter. I framtiden jagar man inte enbart kalorier utan i högre grad »den rätta kosten», dvs. man har vetenskapligt kommit fram till den rätta sammansättningen av kosten. Sådana sjukdomar som idag förorsakas av felaktig ‘kost, sjukdomar av typ karies, järnbrist och övervikt försvinner. Kommunikationerna kommer att förbättras och i varje hem kommer man att ha tillgång till en starkt förbättrad teleut rustning. Genom satelliternas förmedling skapas förutsättningar för ett gemensamt språk — »bildspråket», som i ännu högre grad än tidigare för folken närmare varandra.

Detta igen gör att vi blir bättre medvetna om de problem som finns i de underutvecklade länderna där man inte ens fram till år 2019 har fått de elementära behoven fullt tillfredsställda. Det är nämligen osannolikt att den ekonomiska tillväxten i dessa länder blir så stor. Under förutsättning av en fredlig och av ökat internationellt samförstånd präglad utveckling bör man minska på skillnaderna mellan levnadsstandarden i industriländerna och i de underutvecklade länderna. Man blir alltså tvungen att medvetet sänka de välmåendes standard för att skäpa resurser som kan förbättra u-ländethas situation.

Vi blir även tvungna att ändra vår inställning till utbildningsfrågorna i framtiden. Undervisningen bör inte ges i ett enda sammanhang utan ett kontinuerligt utbildningssystem bör byggas upp som ger möjlighet till förnyelse av gamla kunskaper och inhämtahde av nya. Detta gör att olika generationer, står: på samma utbildningsnivå och bättre än tidigare ka -kommunicera med varandra.

Den utvecklingslinje vi här kort beskrivit innebär att vi är 2019 lever i ett samhälle som är helt annorlunda ‘än det vi idag upplever. Den tekniska utvecklingen har åter fört.gss. framåt. Är då den människa vi finner i detta nya samhälle lyckligare än den vi idag träffar på. Har satsningen på forskning och utveckling varit meningsfull om vi med denna satsning på kort sikt fått fram större ekonomiska möjligheter för den enskilde individen i de utvecklade länderna. Ingen ifrågasätter knappast detta om vi därigenom på lite längre sikt förstod lösa de underutvecklade ländernas problem. OO

Forum 6/70 5

Utgiven i Forum nr 1970-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."