Utgiven i Forum nr 1969-05

Den amerikanska utmaningen i Storbritannien

Forum 1969-05, sida 26, 12.03.1969

Taggar: Teman: industriproduktion

Utblick

Den amerikanska utmaninge i Storbritannien

ENLIGT EN UNDERSÖKNING sora publicerats i den brittiska tidskriften Management To-day och en prognos utarbetad av professor John H. Dunning vid Reading-universitetet kommer Förenta staternas position inom den brittiska produktionen att förstärkas i framtiden.

För närvarande arbetar omkring 1700 amerikanska dotterbolag och anglo-amerikanska koncerner i Storbritannien. Dessa svarar för drygt 10 procent av den brittiska industriproduktionen och 17,5 procent av totalexporten. De stod för mer än hälften av personbils- och kemikalietillverkningen och har en marknadsandel på över 40 procent då det gäller bilringar och bensin. Tillverkningen av kontorsmaskiner sker nästan helt hos USA-dominerade företag, Storbritanniens näststörsta exportör är Ford Motor Company.

DE AMERIKANSKA INVESTERINGARNA är starkt koncentrerade till branscher baserade på vetenskapliga rön, De amerikanska bolagens lönsamhet är i genomsnitt bättre än de brittiska konkurrenternas, men så är det också fråga om företäg vilka även i sitt hemland hör till de mest effektiva och konkurrenskraftiga.

. Enligt professor Dunning är det möjligt, att amerikanska företag kommer att äga en fjärdedel av den brittiska industrin år 1981. Detta kommer med säkerhet att vara fallet, om den nuvarande tendensen fortsätter.

BRITTERNA SYNES INTE VARA LIKA OROADE som fransmännen över den »amerikanska utmaningen». Invasionen av amerikanska företag betraktas i det stora hela som ett fördeläktigt’ fenomen. Det amerikanska kapitalet och därmed förenat know-how ökar tillväxttakten i produktionen och exporten. Problem har likväl uppkommit och kan uppkomma i större utsträckning i framtiden. Överflyttandet av beslutanderätten i industrier till Förenta staterna kan ge upphov till intressekonflikter. Såhinda har det ined namns nämnande anförts evempel på att amerikanska företag bar köpt upp ett brittiskt företag och flyttat över den mest avancerade forskningen och därmed sammanhängande produktionsutveckling till Förenta staterna.

I AVSIKT ATT FÖRHINDRA INTRESSEKONFLIKTER har den brittiska regeringen på senare år varit noga med att övervaka de villkor på vilka företag sålts till utlänningar. När Chrysler övertog Rootes-koncernen 1966, påtog sig den amerikanska firman att öka exporten till en viss på förhand bestämd nivå, låta mer än hälften av ‘direktörerna vara britter, utöka förskningsverksamheten i Storbritannien och överlåta 15 procent av aktierna på andra intressenter.

INOM DATAMASKINSMARKNADEN har den brittiska regeringens stödåtgärder uppenbarligen burit frukt. Brittiska firmor har stabiliserat sin -marknadsandel vid. omkring 50 procent, och Storbritannien är det enda land med datamaskinsproduktion, där amerikanarnas intrång har kunnat hejdas. 26 Forum 5/69

Den svenska industriproduktionen 1968

DEN SVENSKA INDUSTRINS produktionsvolym ökade under 1968 5 procent mot endast 2 procent året före. En genomgång branschvis kan vara av intresse i och fö eventuell jämförelse med motsvarande produktionstal för Finland. :

Den mest expansiva bran: schen var järnmalmgruvorna, som redovisar en produktionsökning på 14 procent. För järn- och andra metallverk höjdes ökningstakten successivt under året, och resultatet för hela 1968 blev en ökning på 8 procent. Verkstadsindustrin hade en mycket låg produktionsökning under första halvåret, men resultatet för hela året blev det oaktat så bra som 35 procent högre än ett år tidigare. Träindustrins produktionsutveckling var mycket järn under 1968, och resultatet för hela året blev en ökning på 9 procent. Massaindustrins produktionsminskningar under de tre första kvartalen 1968 uppvägdes av en ökning med :11 procent under fjärde kvartalet, så att hela årets resultat blev oförändrat. Pappersbruken redovisar för varje kvartal en höjd ökningstakt. Genomsnittet för hela året blev plus 10 procent.

Livsmedelsindustrin redovisar en oförändrad produktion jämfört med 1967; Dryckesvaru- och tobaksindustrins . produktion ökade likväl kraftigt, eller 11 procent.

Den kemiska industrin och gruppen övrig industri (där den plastbearbetande industrin dominerar) redovisar liksom tidigare under 1960-talet en mycket hög expansionstakt. Ökningen beräknas upder 1968 ha varit 12 procent. Index ’ för = industriproduktionens völym var i december 1968 hela 9 procent högre än i december 1967.

Utgiven i Forum nr 1969-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."