Utgiven i Forum nr 1998-12

Den luftkonditionerade energidrömmen

av Ragnhild Artimo Forum 1998-12, sida 24-25, 15.12.1998

Home, Jiweet Gfiee Den luftkonditionerade

DET INTELLIGENTA HUSET ÄR EN ÖDMJUK RESURSSPARARE. FRAMTIDENS HEM BLIR ETT VERITABELT ALLAKTIVITETSHUS DÄR GRÄNSERNA MELLAN YRKESLIV OCH FAMILJELIV BLIR FLUMMIGA.

Utifrån ser det intelligenta buset ut som bus mest frånsett att det är arkitektoniskt tilltalande.

tt integrerat arbets- och privat livi ett intelligent hus med rums vis inomhusklimatkontroll bor gar för ett ultravälstyrt liv. Passerkontroll och elektronisk låsning garderar mot oväntade besök. Till och med solstrålarna ID-kollas förrän de släpps genom fönstrens selektivglas. Har de väl släppts in, släpps de inte ut. Risto Linturis hem på Degerö i östra Helsingfors är hans borg, kanske hans fästning.

ENERGIDR

Här lever och arbetar företagarna Risto och Kaija Linturi. De två döttrarna måste fämna fortet fem dagar i veckan, då landets skolväsende ännu inte har full nätberedskap. Hunden Dinos naturliga behov sköts i naturen som erbjuder variationsrik terräng vid havsstrand.

Forums utsända har svårt att hitta entrén, och därefter svårt att hitta en dörrklocka. Men huset sköter sitt jobb och öppnar dörren, Forums utsända gå in, och om några sekunder kommer

Linturi, som sedan flera minuter haf vetskap om besökarens närvaro. Nedersta våningen, halvt insprängd i

Den av Halton levererade koldiOxidsensorn (övre) och temperatursensorn (nedre) är anslutna till busets Iuftväxlingssysten.

Den intelligenta byggnaden pratar medisig själv

Mlötesrummet i källarvåningen registrerar närvaro. ”Hallå, Kök”, ropar Mötesrummet;, ”skicka ner.värme om du har mer än Gu är programmerad för”! Köket ser att det har råd” och gör så. Badrummet registrerar att Kaija kom=s mit in, och tänder belysningen, samtidigt som Köket släcker, för att Kaija gått därifrån. Köket? Ökar också ventilationen för att sänka temperaturen - bakning värmer. I sitt rum surfar Tonåringen på nätet ochy 5 > Sn harsamtidigtpå enny CD-skiva om Tioåringen spelar - H |, vardagsrummet. Detringer på dörren. Tioåringen som gått

LONIX-noden representerar : distribuerad intelligens. In| om byggnadsautomation vel | tyder der att alla system från | uppvärmning och ventilation till energi- och vattenförsörjning är integrerade.

till Köket efter en macka ser från fönstret att det är hennes kompis, och öppnar fjärr kontrallen. Klockan är sex, och allt är under kontroll, bokstavligt talat. > För att ventilation, Uppvärmning, vattenoch elförbrukning, belysning, passerkontroll, datorer och underhållningsteknik skall kunna gtala (med varandra och funger tegrerat krävs LON(Local Operating Network)-teknik. Den fknytnävsstora LON-noden är dirigenten som får alla instrument att spela samma melodi. LON och SNVT (Standard Network Väriables Type) är nyckelredskap I de öppna system som bl.a. möjliggör ovan beskrivna koncept, och är.en förutsättning för intelligent, integrerad byggnadsautomation. Motsatsen är slutna system där olika funktioners styrsystem med svartSjukt låsta standarder vägrar kommunicera med varandra, Bristen på dialog är besvärlig, och dyr, SaMBA (Smart and Modular Building Automation), Tekes’ program för bättre byggnadsL år gamla LONIX OY i Leppä- + onsinningen 10 enranta ser ÖPpna sys- tem och nå Nr frälsningslära: föppfasdfdn r ock protokoll blir döds stöten åtislutna, låsta aa (em som bromsar automatiönsttvecklingen och stryper de finska nadteknikens. konkurrenskraft”. dundrar han. LONIX har levererat nocernatillRisto Linturis intelligenta byggnad, och Koskenranta hoppasatt pilotprojektet skalli inspirera till efterföljelse. Idag, -barafnågra månader senare, finns redan nästa aren med ännu FU köspr eerssömnighet? = oe rSog nagement, att kontrollera etl a (OMations- OCh ms säkerhet: res ioner med ett enda öppet system”; » säger r han, & RA UU - + .

berget, är arbets-, konferens- och kursutrymmen, mark- och övre våningen familjebostad. Det år 1983 grundade bolaget R. Linturi Oy har profilerat sig med ADBimplementering, programutveckling och multimedia, och fokuserar idag verksamheten på utbildning, konsultation och katalytisk investeringsverksamhet.

Katalytisk investering ”Vi investerar i startande dataföretag med begåvade individer som huvudresurs, men med anspråkslös budget och verksamhet”, säger Linturi. “Syftet är att genom finansiell och kunskapsinput katalysera fram livsdugliga företag”

Risto Linturi är välkänd som IT-expert, föreläsare, debattör och visionär, har bl.a. samarbetat med Helsingfors Telefon, och är HPY Fellow.

Pilotprojekt i SAMBA-takt

Hans intelligenta hus, som blev färdigt i somras och ännu “går i skola’ vad intelligensens finjustering beträffar, är inte endast hem och kontor, utan också ert pilotprojekt med kunskapskoppling till det av Teknologiska utvecklingscentralen Tekes finansierade teknologiprogrammet SaMBA, Smart and Modular Building Automation, och dess parallellprogram EMCB, Energy Monitoring and Control systems in Buildings, som är inriktat på hemautomation och energikontroll och -mätteknik baserad på LON(Local Operating Network)-teknik - varom utförligare i rutan på vidstående sida.

”Målet är integrerad luftväxling, uppvärmning, belysning, säkerhet, låsning och passerkontroll som ‘samarbetar’ och är lättreglerade”, säger Linturi om sitt husprojekt. ”Byggnaden skall fungera på användarvillkor, automatiskt. Reglerbarhet och flexibilitet kan minska elförbrukningen med 20-30 procent”

Hurudana resultat har ni uppnått ”Huset blev klart i somras, så vi har inte ännu statistik; kontrollcentralens program för reglagejustering blir slutligt färdiga vid årsskiftet. YFT skall följa upp förbrukningstal för analys”

Intervjudagen känns det svalt i utrymmena. Linturi konstaterar att tilluften som blåses in utifrån inte är uppvärmd - värmeväxlarens uppvärmningselement skall levereras följande vecka. Golvvärme och sol är emellertid de huvudsakliga värmekällorna.

Solstrålningens värmande effekt regleras av fönstrens selektivglas, vars ”frekvensportar’ slipper in solstrålning,

FORUM NR 12/98

Gammalt vetande, ny teknik

En intelligent byggnad kan också vara en elegant byggnad. Risto Linturis hus på Degerö i Helsingfors är ritat av SAFA-arkitekt Asko Kaipainen, Arkkitehtuuritoimisto Kaipainen & Laitinen. Elegansenär extern och intern. Huset är insänkt mellan fyra bergsknallar och utgör en naturlig del av omgivningen - ett slags Falling Water” utan vattenfall. Den neofunktionalistiska byggnadens alla utrymmes- och materiallösningar följer principen om optimal ändamålsenlighet och lång livscykel, Konceptet har utvecklats i samarbete med användaren.

“Processen har varit lång”, säger Kaipainen. ”Vi började utforma lösningarna för två år sedan och huset blev färdigt i somras. Utgångspunkten har varit den tvådelade behovsprofilen - å ena sidan är huset ett hem, å andra sidan arbetsplats. Det ställer krav inte bara på funktionella val utan också på diversitet: målet var att skapa möjligast varierande interiörer för att tillgodose behovet av omväxling. Då man arbetar där man bor måste miljön ge också den stimulans man “normalt” får på en extern arbetsplats.”

Huset kombinerar gamla byggarvisdomar och & avancerad automation och IT-lösningar - det bästa av två tekniska kulturer.

“Vi har konsekvent valt naturmaterial som trä, sten, tegel och klinker som håller och är underhålls- Jä snåla. Tjocka väggar och stengolv lagrar värme och utjämnar uppvärmnings- och nedkylningsbehov. Selektivglas i fönstren reglerar värmestrålningen. “Gamla innovationer” är bl.a. ett tvättschakt från badrummet i tredje våningen rer till tvättstugan i nedersta våningen. Och i stället för kameraövervakning av ytterdörrarna kan alla ankomstvägar ses från köksfönstren.

“Vi har tillämpat teknik där den har ett jobb att göra - men inte för teknikens egen skull”, säger Kaipainen. & RA “Frank Lloyd Wrights berömda hus byggt över ett vattenfall.

OMSY :010 men inte ut värmestrålning. Ventilatio- tiken och olika funktioner kan styras.

nen är värmeekonomins nyckel:alla rum har därför individuell behovsreglerad luftväxling.

”Värme- och rörelsesensorer registrerar temperatur och vistelse i rummen och anpassar tilluftsmängden efter ‘konsumtion”. Då ingen är i rummet minskas luftväxlingen för att värmen inte skall blåsas ut - i motsats till konventionell Iuftkonditionering som blåser för fullt i alla rum, eller är helt avstängd, t.ex. i kontorslokaler under veckoslut?

Det tjänande huset

Också ljus och ljud är är integrerade i automatiseringen. Basbelysning tänds i alla rum (utom sovrum) då någon går in i det, och släcks då rummet blir tomt. Dessutom finns tilläggsbelysning som tänds och släcks manuellt. Högtalarsystemet medger samtal mellan olika rum och våningar, och kan kopplas till radio eller CD-spelare.

Trådlösa och mobiltelefoner är viktiga åtkomstredskap med vilka automa ”Jag tror vi är först med mobiltelefonkontrollerad låsning”, säger Risto Linturi. ”Om jag är försenad från ett möte i stan och väntar en besökare, går dörrklockans signal till mobiltelefonen och jag kan via dörrmikrofonen tala med och släppa in besökaren - eller en farmiljemedlem som kanske glömt nyckeln”

Hur dyr blir avancerad byggnadsautomation jämfört med konventionella lösningar?

Linturi vill inte avslöja exakta kostnader, men tippar att automatiken utgör ca 10 procent av byggnadskostnaderna. Satsningen betalar sig över åren som lägre energikostnader. Den viktigaste “vinsten är ändamålsenlighet,resurseffektivitet och boendetrivsel.

”Ännu ligger enhetskostnaderna rätt högt med tanke på småhus, men automation borde redan tillämpas i höghus, var vid enhetskostnaderna blir så låga att investeringen snabbt betalar sig”, understry- [25 ) ker han. 9 Ragnhild Artimo

Utgiven i Forum nr 1998-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."