Utgiven i Forum nr 2011-02

Den sinnrika konstruktionen Ikea

av Stellan Björk Forum 2011-02, sida 24-27, 24.02.2011

Taggar: Bolag: Ikea

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2011

Den sinnrika konstruktionen Ikea

I Företag. I motsats till sina produkter är bolaget Ikea en synnerligen komplicerad konstruktion. Ett av huvudsyften är att minimera skatterna genom att slussa vinsterna via olika skatteparadis. Här framgår det hur Ikea är uppbyggt.

STELLAN BJÖRK TEXT X Iettstort vitt stenhus vid stora gatan Heiligkreutzi Vaduz, huvudstad iLiechtenstein, mitt emot katedralen, ligger en av landets största och mest välrenommerade advokatbyråer, MARXER & PARTNER. Partner i firman är bland andra den i Liechtenstein välkände advokaten JOHANNES BURGER, anlitad av flera svenska företagsdynastier. Burger och hans kollega HERBERT OBERHUBER bildar stiftelserådet i INTEROGO FOUNDATION. Det är Marxer & Partners så kallade trustbolag FUNDATIONSANSTALT som administrerar stiftelsen. Interogo Foundation, inregistrerad 1989, är inte vilken stiftelse som helst. Den tills nu helt okända stiftelsen i det kända, för att inte säga ökända skatteparadiset, inklämt mellan Österrike och Schweiz, äger INTER IKEA-gruppen, den centrala del av INGVAR KAMPRADS företagsgrupp som innehar varumärket och konceptet för IKEA. Detta bekräftas av Ingvar Kamprad.

Ingvar Kamprad har i alla år vägrat berät ta vem som är ägaren till Inter Ikea, men har nu bekräftat att den hemliga ägaren är Interogo Foundation.

Bakom Ikea träder ett vittförgrenat, komplicerat men ytterst sinnrikt system för internationell skatteplanering och ackumulering av kapital fram. Och begränsande av insyn. Sfären kring ägarfamiljen Kamprad består i huvudsak av tre delar » Ikeakoncernen med varuhusen, sortimentsbolaget Ikea of Sweden och produktionsbolaget swEDWOO » Inter Ikea, som innehar varumärket

Pb IKANO, ett minikonglomerat som ägs av de tre Kampradsönerna.

De undersökningar som ligger som grund för den här artikeln visar bland annat följande: » Att Kampradsfären via ett sinnrikt royaltysystem betalar avgifter och därmed överför vinster på nära 700 miljoner eur per år till bolag och stiftelser i lågskatteländer och på så sätt sparar en bra bit över 100 miljoner euro per år i skatt (uppdelning en mellan Ikea och Inter Ikea har även andra fördelar, som riskspridning och balansering av makten » Att sfären via royaltykonstruktionen totalt under den senaste 20-årsperioden bör ha sparat närmare 2 miljarder euro i skat » Att sfären via royaltysystemet byggt upp kapitalreserver på cirka 10 miljarder euro, reserver som huvudsakligen ligger i den Liechtensteinbaserade Interogostiftelse » Att konstruktionen med en holländsk stiftelse som äger Ikeas möbelrörelse ger stora skattefördelar även den. Stiftelsen är skattefri och har via utdelningar från Ikea ackumulerat ett stort kapital som alltså förräntat sig skattefrit » Att även operativa Ikeabolag till och från ägnar sig åt skatteplanering

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2011

Holland

Stichting Ikea Foundation

Delar ut pengar till välgörenhe = Holland Stichting Ingka Foundation

Delar ut pengar till Stichting Ikea Foundatio se Holland

Ingka Holding BV Ikeakoncernens moderbolag

Ikeakoncerne » Drygt 280 Ikea-varuhu » Betalar 3 procent av intäkterna som royaltyavgifter till Inter Ikea Systems B = Liechtenstein Interogo Foundation Densslutliga ägaren till varumärket Ike — Luxemburg Inter Ikea Holding SA

Moderbolag ilnter Ikeagruppe == Holland

Inter Ikea Systems B Äger varumärket Ikea, Mottar royaltyavgifter från Ikeas varuhusverksamhet och externa franchisetagare

Pengarna går runt i det kampradska imperiet. Ikeakoncernen betalar royaltyavgifter till Inter Ikea Systems BV. Via diverse skatteparadis går pengarna vidare till stiftelsen Interogo Foundation i Liechtenstein (licensavgifter). Sedan kan Interogo återinvestera i Inter Ikea och vid behov även finansiera med lån. Ikeakoncernen ger utdelning till ägaren, Stichting Ingka Foundation. Stiftelsen kan sedan låna pengar till Ikea för dess expansion. Alla centrala bolag har säte utanför Sverige utom sortimentsbolaget Ikea of Sweden (IOS) som ingår i Ikeakoncernen och finns i Älmhult, det lilla Smålandssamhället.

» 2009/2010 omsatte Ikeakoncernen cirka 23 miljarder euro. Vinsten före skatt blev drygt 3 miljarder och skatten cirka 600 miljoner euro. Det betyder en skattebelastning på drygt 17 procent av vinsten före skatt, medan den genomsnittliga skattesatsen i OECD- området torde ha legat runt 25 procent.

Skatt en kostnad. I den auktoriserade boken HISTORIEN OM IKEA av BERTIL TOREKULL säger Ingvar Kamprad att ”skatt är och förblir en kostnad” Och han säger att ”varje krona som kan sparas, ska sparas. Det präglar också vår syn på skatter”.

Kampradgruppen är alltså djupt förankradi Liechtenstein och därmed ytterligare ett välkänt skatteparadis utöver de som tidigare varit kända, Nederländska Antillerna och Luxemburg. I undersökningarna har vi också funnit ett viktigt bolag på British Virgin Is lands, den karibiska ögruppen öster om Puerto Rico, INTER PRIVATE EQUITY LTD, ett bolag som investerar i riskkapitalfonder. Och ett par bolag på Cypern.

Till listan kan dessutom läggas Holland. Det är inte ett renodlat skatteparadis, men internationella bolag använder ofta mellanbolag i Holland, så kallade ‘conduit companies; för att slussa vinster från högskatte- till lågskatteländer.

Givetvis finns också kopplingar till Schweiz, alla skatteparadis moder, där Ingvar Kamprad och hustrun Margaretha bor i en villa utanför Lausanne sedan 30 år.

Förorsakat dålig PR. Ingvar Kamprad har skapat ett företag som erbjuder möbler av, för det mesta, god kvalitet till ofta häpnadsväckande låga priser. Som stadigt ökar antalet anställda och som har en mycket positiv företagskultur. Det är en på många sätt go samhällsinsats av en innovativ entreprenör.

Men Kamprad/lIkea har också mött hård kritik av olika organisationer och i media för den omfattande skatteplaneringen, för att man anses snåla när det gäller donationer till samhällsnyttiga ändamål, och för hemlighetsmakeriet vad gäller bolag och stiftelser.

Man har reagerat på att Kamprad ofta framhäver Ikea som något av ”det goda företaget” och gärna kritiserar andra företag och företagare för ”djungelkapitalism; men samtidigt bedriver en utomordentligt omfattande skatteplanering.

Långtgående skatteminimering och dålig transparens är kontroversiellt. Att utnyttja skatteparadis, om än lagligt, blir mer och mer känsligt PR-mässigt. JEFFREY OWENS, ansvarig för skattefrågor på oEcD, sade nyligenirevisionsjätten ERNST & YOUNGS kvartalsskrift för skattefrågor att företag i dag alltid mås te kunna motivera varför de vid en viss tid- Em

EHN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 201 ”Skatt är och förblir en kostnad. Varje krona som kan sparas, ska sparas. Det präglar också vår syn på skatter punkt använder en viss jurisdiktion.

Kamprad lever knappast upp till rådet. Interogostiftelseni Liechtenstein har somtidigare nämnts varit helt okänd för omvärlden. Vi fann den av en händelse när vi upptäckte att ett av Interogo ägt bolag likviderats på Nederländska Antillerna.

I boken Historien om Ikea sägs det att Inter Ikea ägs av en stiftelsei Luxemburg. Medveten eller omedveten felskrivning? Liechtenstein har onekligen ett mer skamfilat rykte än Luxemburg. Hur som helst en fatal felskrivning.

Stort antal stiftelser. Den holländska stiftelsen STICHTING INGKA FOUNDATION som Ingvar Kamprad bildade 1982 och som är ägare till alla Ikeas egna varuhus fungerar också i viss mån som ett skatteplaneringsinstrument. Stiftelsens huvudfunktion är att äga Ikeas varuhusrörelse och stödja denna samt att finansiera ”tvillingstiftelsen” sTICHTING IKEA FOUNDATION, en välgörenhetsstiftelse. Stichting Ingka Foundation äger varuhusbolagen via deras moderbolag INGKA HOLDING BV.

När vi går igenom detta bolags årsredo Kontrol

STELLAN BJÖRK TEX ad är det då för en mystisk stiftelse, INVy: FOUNDATION i Liechtenstein?

Det är en så kallad Unternehmens stiftung som i princip har till huvudsyfte att säkerställa ett (eller flera) företags långsiktiga överlevnad över generationerna. Detta till skillnad från familjestiftelser, vars huvudsyfte brukar vara att värna om en familjs kapital och tillgodose en familjs ekonomiska behov. Ofta sammanfaller förstås syftena.

Den företagsgrupp vars fortbestånd Interogo ska säkra är INTER IKEA. Stiftelsen har till ändamål att “förverkliga, vidareutveckla och bevara” Inter Ikeas affärskoncept och “utöva ett motsvarande inflytande på ledningen av denna koncern”

Jämför med boken HISTORIEN OM IKEA - där Sägs att INGVAR KAMPRADS tre söner genom stiftelseformen skall kunna “kontrollera” Inter Ikea, exempelvis utse styrelsen - men inte äga gruppen, “det har far sett till”.

visningar för åren 1990 till 2008 finner vi att Ingka Holding dessa år delat ut cirka2 miljarder euro till ägaren Stichting Ingka Foundation. Men endast cirka 50 miljoner euro har gått vidare till donationsstiftelsen för donationsändamål! Ikea uppger nu att Stichting Ingka Foundation i dag har ett kapital på 2 miljarder utöver ägandet av Ingka Holding BV.

Ikeas styrelseordförande, förre skatteprofessorn GÖRAN GROSSKOPF, förklarar de stora utdelningarna till stiftelsen med att det inte är bra för ett bolag, i detta fall Ingka Holding, att ha för mycket pengar. Men han medger att det inte är någon nackdel att pengarna förräntas skattefritt.

Det är anmärkningsvärt att stiftelsen kan vara skattebefriad trots att så liten del av intäkterna, 2-3 procent, gått till donationsändamål. Men det ska sägas att även själva Ikea, alltså bolagen, satsar en hel del på välgörenhet i olika former. Och nu planerar Ikea att, via stiftelsen, öka välgörenhetssatsningarna betydligt under ledning av en ny vd för Stichting Ikea Foundation, norrmannen PER HEGGENES. År 2010 avsatte stiftelsen över 45 miljoner euro till välgörande ändamål.

Ingvar Kamprad säger skriftligt att “det kapitalsom ligger i lnterogo finns som finansiell säkerhet för att endast användas om Inter Ikea skulle uppleva ekonomiska svårigheter. Kapitalet kan även användas för att stödja individuella Ikeadetaljister som går igenom ekonomiska svårigheter”.

2 ä = & z 2 S 3 3

Affärer med förlustbolag. I sitt sommarpratarprogram på radio 2009 sade Ingvar Kamprad att Ikeas operativa bolag betalar all den skatt de ska enligt skolboken, det var andemeningen. Men sanningen är den att man gör en del sinnrika transaktioner även ide operativa bolagen för att minska skatten.

Oljebolaget PREEM, som ägs av den saudiske affärsmannen MOHAMMED AL-AMOUDI, investerade 1998 i en ny avsvavlingsanläggning. Ikea köpte anläggningen och hyrde ut den till Preem via ett 25-årigt leasingavtal. Anläggningen kunde skattemässigt skrivas av på fem år och Ikea sparade drygt 30 miljoner euro i skatt. I december 2002 köpte Preem tillbaka anläggningen.

På 1990-talet försökte KOOPERATIVA FÖRBUNDET i Sverige ta sig in i hemelektronikbranschen via egna butiker, City stormarknad. Det gick inget vidare, gav stora förluster och butikerna såldes. Själva företaget, med ackumulerade förluster på över 20 miljoner, såldes till Ikea, som kunde kvitta vinster mot dessa förluster. Ikea sparade fem miljoner euro i skatt på affären.

Ikeaordföranden Göran Grosskopf säger idag atthantycker att det är onödigt att gör era men Inte aga

Och han fortsätter: ”Att använda en stiftelse som slutlig ägare av en verksamhet hjälper mig att säkerställa att företaget kan fortsätta att drivas på samma sätt även efter det att jag lämnar över kontrollen eller går bort”.

Varför Liechtenstein? Säkert av samma skäl som landsmannen IVAR KREUGER hade när han startade ett viktigt hemligt bolag i Liechtenstein på1g20-talet, CONTINENTAL INVESTMENT CORPORATION - förmånlig beskattning och höggradig sekretess. Dessutom är det en stor fördel att en Liechtensteinstiftelses form, status, stadgar och förmånstagare vanligen relativt lätt kan ändras.

Stadgarna för Interogo Foundation är intressant och bitvis något förbluffande läsning. Till det märkligare hör att “rätten att tillsätta och avsätta ledamöter i stiftelserådet utövas av en trust i Kanada, Appo Trust” Det är som ryska gummor, lyfter man på locket på en stiftelse eller trust dyker det upp en till. Det är familjen Kamprad som kontrollerar Appo Trust. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 sådana affärer (de gjordes innan han kom in iIkea).

Till andra metoder för att spara skatt hör att låta företag arbeta med lågt eget kapital och mycket kapital lånat från sfärbolag ilågskatteländer. Ett sätt att slussa vinster från högskatte- till lågskatteländer.

Apropå skatter —- även Kamprad själv har låg’skattebelastning! I Schweiz finnsimånga kantoner ett speciellt taxeringssystem för rika utlänningar som kallas “lump-sum taxation! Enligt det systemet beräknas skatten till fem gånger ett uppskattat hyresvärde för personens bostad. För Kamprad borde det betyda en årlig skatt på en halv till en miljon euro. Medan STEFAN PERSSON, huvudägare till HAM, 2009 betalade omkring 100 miljoner euro i skatt i Sverige. Det schweiziska systemet har mött hårdnande kritik och kan komma att omprövas. a

Denna artikel har skrivits av Stellan Björk och har tidigare publicerats i affärsmagasinet Veckans Affärer. Artikeln baserar sig på ett gemensamt projekt mellan tv-programmet Uppdrag Granskning, Veckans Affärer och tidningen Smålandsposten.

Ikeakoncernens huvudkontor i Leiden i Holland. Ikea disponerar detre översta våningarna.

tff + fö Tekniska Föreningen i Finland

Banvaktsgatan 2 ÅA, oo520 Helsingfors tfn: (09) 47677 331, e-post: kanslietfif.fi

Driftingenjörsförbundet i Finland

Banvaktsgatan 2 ÅA, oo520 Helsingfor tfn: (09) 47677 345 e-post: kansligadiff.fi

Se info om TFiFs och DIFFs evenemang i Gula Bladet och påwww.tekniska.fi

Tekniska Föreningens i Finland Garantiförening sammankallas till årsmöte onsdagen den 16 mars kl. 12.0 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Vid mötet behandlas på årsmötet ankommande ärenden. Styrelsen 8.3 kl. 18 Solenerg 18.3 kl. 18.30 Strålande Vit A-Gasqu 19.3 Resa till Åbo: Les Misérables och Logom 29.3 kl. 18 Belöning och risker för högsta ledningen processer och utmaninga 2,4 kl.13 Mjauu! (barnfest 7.4 kl. 18 Vindkraft från kusten, kärnkraft som back-up Elnätet 203 15.4 DIFFs 75-års jubileum. Kl. 17 årsmöte, kl. 19 middag. 27.5 Resa till Polen

NIO ekonomföreningen—

Ekonomföreningen Niord r.f.

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors Organisationssekreterare: Cati Lilja, tfn o201 299 275 Läs om programmen i Niordblade och på www.niord.fi.

g.3 Teater: Spikful 11.3-31.3 Bio: Sovinto (Svinalängorna) 12.3 Sjöbjörnens djurhistorie 29.3 Marknadsföring n 30.3 Årsmöt 6.4 Utställning: Vardagens hjältar 7-4 Musikal: Cabare 13.4 Teater: Den Girig 14.4 Informationskväll om pensioner 10.5 Rundtur i Brunnsparken 16.5 Bokning av Tahko/Himos vintern 20on/1 —EKE Åomsmsamessedenaln

Ekonomiekandidatföreningen Kontaktperson: Eva von Alfthan tfn: 050-62426 e-post: alfta&kolumbus.fi www.ekonkand.f 23.3 Årsmöte på Nordea Abp. Järnhuset, Centralgatan 3 9.6 Vårutflykt till Söderlångvik gård i Dragsfjärd. Busstransport

Baraviföreningen rf Kontaktperson: Torvald Lindberg, tfn: 040-902 2946 e-post: torvald.lindbergvink.fi

NOSSININIA3SSOR

Utgiven i Forum nr 2011-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."