Det är spekulativt sparande...

Forum 1977-05, sida 09, 23.03.1977

Taggar: Personer: Pekka Kor­pinen Teman: investeringsbolag

att man tycker att aktiesparandet är alltför komplicerat. Man har inte kunnat bedöma storleken av den risk som har varit förknippad med aktiesparandet. Man måste nämligen komma ihåg, att det alltid är förknippat med ett visst risktagande, De vanliga aktiespararna saknar ofta tid och möjlighet att skaffa sig de nödvändiga kunskaperna om olika börsbolag och om det ekonomiska livet i allmänhet, för att kunna bedöma detta risktagande. Investeringsbolagen kommer «att göra aktiesparandet synnerligen enkelt. Det enda aktiespararen behöver göra är att köpa innehavareaktier av i-bolagets rörliga kapital. I-bolaget placerar sedan spararnas pengar i olika värdepapper med tillhjälp av den sakkunskap som bolaget förfogar över. Härigenom genomför man en riskspridning som kommer framför allt småspararna till godo.

Forum: I-bolagen har alltså betydelse för spararen. Har de det också för företagen?

Ch. E.: I-bolagen kommer att vara till stor hjälp för det finländska näringslivet… Genom att kapitalmarknaden i Finland har varit och fortfarande är ytterst outvecklad, har bolagen mycket begränsade möjligheter att skaffa eget kapital på kapitalmarknaderna. Detta ha i sin tur lett till att de finländska företagens egna kapital i förhållande till företagens totala kapital internationellt sett har varit små. Man får hoppas att investeringsbolagen genom att aktivera intresset för aktiesparandet gör det lättare för de finländska företagen att samla upp medel på den allmänna kapitalmarknaden.

Forum: Grundar sig Er optimism eventuellt på utländska förebilder?

Ch. E.: Det gör den delvis. I de flesta västeuropeiska länder är investeringsbolagen nämligen tillåtna, och de erfarenheter man har av i-bolagen har i allmänhet varit mycket positiva. Speciellt vill jag peka på det faktum, att när man i vårt västra grannland Sverige för några år sedan introducerade i-bolagen, ledde det till ett markant uppsving av intresset för aktiesparandet.

Forum: Tror Ni att sparvolymen ökar, om man tillåter investeringsbolagen i Finland?

Ch. E.: Jag tror verkligen att investeringsbolagen kommer att öka aktiesparandet genom att de gör sparandet betydligt enklare för aktiespararna än hittills. Man får emellertid hoppas att lagstiftaren icke gör lagens tillämpning alltför komplicerad.

Här finns nämligen en fara, att om skötseln av investeringsbolagen blir alltför byråkratisk, blir det svårt för dem att anpassa sig till de snabba förändringar som ständigt sker på aktiemarknaden. Dessutom tror jag att det är absolut nödvändigt att man i samband med investeringsbolagsreformen också vidtar åtgärder för att mildra beskattningen av dividendinkomster. Beskattningen har nämligen under de senaste åren varit speciellt hård när det gäller aktiesparande.

Forum: Om investeringsbolagen tilllåts och väcker intresse bland spararna, finns det inte en risk för att andra, mer traditionella sparformer blir lidande i motsvarande mån?

Ch. E.: Jag tror att det finns ett intresse för aktiesparande som sådant, och att man nu genom investeringsbolagen ytterligare kan aktivera det här intresset. Jag tror nog att det finns möjligheter att kanalisera medborgarnas intresse så att de använder en del av de medel som de nu lägger ut på konsumtionsvaror, till att. köpa innehavaraktier i investeringsbolag.

Om det här blir fallet, så kommer det inte att leda till någon minskning av depositionerna på de traditionella bankkontona.

Det är spekulativt sparande…

— Jag tror Inte på att man genom at grunda investeringsbolag kan öka sparvolymen i vårt land, säger förmannen för Arbetarnas Ekonomiska Forskningsanstalt, pol lic Pekka Ko rpinen.

Han hör till dem som i offentligheten med skärpa har kritiserat planerna på att tillåta investeringsbolag.

FORUM 5/77

Korpinen motiverar sin syn med att peka på den ringa omfattning som vår aktiemarknad har.

— Jag tror inte att man kan göra några vinster att tala om genom att spekulera med industriaktier, säger han. Det är ju så, att när vi har lågkonjunktur, sjunker alla aktiekurser, och när vi har högkonjunktur, stiger alla. Undantagen är verkligt få, och inte ens ett investeringsbolag kan ändra på detta faktum, säger Korpinen.

— Dessutom får man nog när man propagerar för aktiesparande lov att påpeka för allmänheten, att det är fråga om spekulation, om man vill vara ärlig.

— Talar man om erfarenheterna utomlands, går det ju an att citera The Economist, som inte för så länge sedan konstaterade, att den vinst som investeringsbolagen har inbringat, till största delen har ätits upp av administrationskostnaderna. Och detta gäller, märk väl, säger Korpinen, de engelska aktiemarknaderna som till sin storlek väl lämpar sig också för spekulativa aktieaffärer. Pekka Korpinen påpekar också, att i och med att säkerhetskraven på investeringsbolag blir mycket stora, blir det bara de stora affärsbankerna som i praktiken kan grunda investeringsbolag — eventuellt i något skede också ett eller annat försäkringsbolag. Det leder nog till en maktkoncentration inom det ekonomiska livet, ännu större än den som redan finns, om investeringsbolagen blir populära, anser han.

— Några nya värden kan ett investeringsbolag knappast skapa, säger Korpinen vidare. Det blir nog närmast bara fråga om en omdirigering av det kapital som finns på sparmarknaden, att flytta pengarna från bankens ena ficka till den andra. — Det har talats om, att lagförslaget om investeringsbolag ska sammankopplas med ett lagförslag om att höja skattefrihetstaket för dividender från nuvarande 500 mark till 1000 mark. 9

Utgiven i Forum nr 1977-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."