Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Det behöver inte bli sämre snart för att det går bra nu

av Lars-Erik öller Forum 2007-07-08, sida 33, 30.08.2007

Taggar: Teman: konjunktur

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

Det behöver inte bli sämre snart för att det går bra nu

I en nyligen utkommen bok hävdar författaren att människor ofta har helt irrationella åsikter om ekonomin och att följsamma politiker därför för en dålig politik. Han anger fyra missuppfattningar » skepsis mot prismekanisme » skepsis mot utrikeshande » det inte är produktionen utan skapande av jobb som ger tillväx » världsekonomin går bakåt

Låt mig lägga till en femte, nämligen: när konjunkturen är bra måste den snart bli dålig

Vitar demi tur och ordning.

Många tror att man borde reglera priser på något sätt, I synnerhet innan man fick fri valuta och centralbankskontroll av räntan/inflationen, införde regeringen prisstopp efter devalveringar och när den upphörde var man snart tillbaka i gamla takter igen. Mugabe halverade priserna i Zimbabwe för att stoppainflationen och tog därmed kål på det sista varuutbudet som ännu fungerade i detta olyckliga land.

Utrikeshandeln då? Det var inte länge sedan mani Finland fick veta att man skulle köpa inhemskt för att höja välståndet. Huvudorsaken till att välståndet har stigit så kraftigt under senare år är nog utrikeshandelns effekt. Vi har fått en mycket fördelaktig ny arbetsfördelning, där fattiga ekonomier övertagit arbetsdryga uppgifter och därmed sparat våra tillverkningskostnader. Resultatet är billigare konsumtionsvaror och en spärr mot inflationen i våra länder. Samtidigt stiger också välståndet i de fattiga länderna och deras efterfrågan på våra varor ökar.

Det är politiskt korrekt i synnerhet i Sverige, att flyt ta statlig verksamhet till orter där något företag upphör eller någon arméenhet läggs ned vata kapitalet skulle sannolikt bättre klara av sysselsättningen. Ökande sysselsättning beror på stigande produktivitet och därmed större efterfrågan och produktion, Improduktiv sysselsättning skapar inget välstånd.

Utrikeshandeln, nya innovationer och friare marknader har lett till en mycket stark global tillväxt under senare år. Välståndet har ökat i länder där själva ordet var istort sett okänt. Jämför detta med den tid då Kina regerades av en galen diktator som drev landet till ruinens brant, Ryssland var en sluten kommunistdiktatur och Indien i Gandhis anda skulle göra allt själv.

Så slutligen till mitt eget bidrag till samlingen av ekonomiska fördomar. Både för ett och två år sedan väntade många att konjunkturen skulle vända neråt, mest just för att den tidigare gått upp. Det finns absolut ingenting som skulle ge stöd åt detta påstående. Historiskt har ekonomin för det mesta gått uppåt och lågkonjunkturer varit korta. Just nu ser jag inga allvarliga hot mot god tillväxt både i år och nästaår.

Men inflationen då? Är vi inte på väg in i en överhettning med tilltagande inflation, följd av en kollaps? Finansmarknaden trodde på stigande inflation i våras, men om man får tro den 10 -åriga obligationsräntan så stagnerade den i juni och har sedan dess fallit kraftigt och ligger nu stabilt. Börsnedgången i mitten av augusti kan vara en korrigering av något som kunde ha blivit en överhettning.

Det har framhållits att eurons appreciering mot US-dollarn skulle hämma EU:s export och att detta skulle bromsa upp den återhämtning som hål ler på att ske i de mest sklerotiska EUländerna. Men observera att kostnaderna faller med sjunkande energipriser, som ju noteras i dollar. Det blåser också nya politiska vindar i Europ ” . “för att trygga sysselsättning- J ust nu ser] vilket bådar gott för avveckling av de DD irektkon- =: s ä litiska låsni kotraproduktivteftersomen stat- 1182 allvarliga hot — Myntoma sålåt oss hålla osstil sunt lig myndighet oftast arbe- mot god tillväxt ekonomiskt tänkande och skippa förtar effektivast i huvudstaden, b å d e 1 år o ch domarna, där tillgången på kompeten- an >» tatjänstemän är bäst. Det pri- nästa år.

B. Coplare “The Myth of the Rational Voter”, Princeton University Press 2007.

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."