Utgiven i Forum nr 1976-07

Det farliga arbetet

av I J Forum 1976-07, sida 07, 28.04.1976

Taggar: Teman: arbetsmiljön

FORUM 7 » 7 ledaren

Det farliga arbetet

DETHÄR NUMRET AV FORUM är ett miljönummer. Största delen av tidningen hade redan gått i tryck då olyckan i Lappo patronfabrik inträffade, en olycka som i ett slag förde fram arbetsmiljön på alla tidningars paradsidor.

Diskussioner och debatter kring miljöfrågor har pågått redan länge. I början gällde de huvudsakligen den yttre miljön, nedsmutsning av omgivningen, av luft och vatten. Småningom har tyngdpunkten alltmera överflyttats till den inre arbetsmiljön, och miljöfrågorna har fått allt fler beröringspunkter med medicin, med ergonomi, med psykologi och med andra vetenskaper som framför allt tangerar de enskilda anställda och den inre miljön.

EN SÄKER ARBETSMILJÖ ska inte längre bara erbjuda skydd mot direkta olycksfall och katastrofer, också om den sidan på ett tragiskt sätt aktualiserades i Lappo. Man bekämpar nu också mera smygande och svårupptäckbara faror, skadliga ämnen som finns i råvarorna eller som uppstår under själva behandlingen och förädlingen av dessa.

Genom mätningar, genom noggrann statistik och andra metoder har man allt utförligare kartlagt de risker som är förenade med olika slag av arbete.

Listan är lång, också om man enbart ser på riskmomenten vid industriarbete. Här är ett urval.

I bilverkstäder är det buller, vibrationer, kolmonoxid och lösningsämnen, i grafiska industrin är det lösningsämnen, bly och buller, vid svetsning ett stort antal ämnen beroende på svetselektrodernas sammansättning, på svetsningsmetoderna och arbetsförhållandena i övrigt, i gruv- och tunnelarbeten är det kvartshaltigt damm, buller, vibrationer och spränggaser, i kemiska laboratorier speciellt kvicksilver, benzen, kolteiraklorid, eyanider m m, i den keramiska industrin är det kvartshaltigt damm, bly, mangan och kromföreningar, i verkstäder är det buller, vibration och lösningsmedel, i gummiindustrin olika kemikalier, fyllnadsmedel som sot, krita och silikater, aminer, fenoler, mineraloljor, svavel, industribensin m m, i glasfabriker är det buller, värmestrålning, blymönja, arsentrioxid och fluorväte, i färgfabriker är det pigment, bly-, krom- och kvicksilverföreningar, inom läder- och skoindustrin är det frätande kemikalier, kromföreningar, svavelväte samt lösningsmedel för skinnfärgning och limning, vid ytbehandling av metaller är det lösningsmedel, syror och baser, kromsyra, kromater och cyanidväte, inom träförädlingsindustrin är det buller, asbest och talk, lös ningsämnen (lim och färg), diffenyl (för impregnering av fruktpapper), svaveldioxid i sulfitcellulosafabriker ‘och svavelväte i sulfatcellulosafabriker, samt olika träimpregneringsämnen som pentaklorfenol, arsenater, osv, i byggnadsarbeten är det buller, vibrationer, lösningsämnen, asbest, cement och kvartsdamm, inom järn- och stålindustrin är det värmestrålning, buller, gaser från masugnen, kolmonoxid, svavelväte, svaveldioxid, mangan osv, inom textilindustrin är det buller, bomullsdamm, formalin-, akryl- och melaminhartser, svavelkol vid framställning av rayonfibrer, klor som används för blekning, diffenyl och triklorbenzen för färgning av konstfiber, inom varvsindustrin är det bla buller, vibrationer, asbest, svetsgaser, blymönja, röntgenstrålning, bottenfärger och lösningsmedel.

LISTAN ÄR INTE FULLSTÄNDIG härmed. Ett minst lika omfattande område är de psykiska skador som många typer av arbete ger upphov till.

KATASTROFEN I LAÄPPO grep varje finländare genom sin omfattning. Fyrtio människoliv är en skrämmande siffra inte minst därför att den ännu är hanterlig för det mänskliga förnuftet: man kan se de individuella dragen i katastrofen, de enskilda människoöden som berörs av olyckan. Chocken ligger i att det var så många som drabbades på en gång. Det är sällan riskerna i en arbetsmiljö tar sig så fruktansvärt drastiska uttryck. Oftast är riskerna mera smygande.

Det finns människor som varje dag rör sig bland ämnen som kan ge allergier och eksem, aptitlöshet, diarré, huvudvärk, svindel, sväljningssvårigheter, sömnförlust, hosta, brännande känslor i bröstet, ökad tåravsöndring, ’ irritation av slemhinnor, heshet, tankspriddhet, depression och t o m medvetslöshet.

I vissa yrken riskerar arbetarna att få leverskador, leukemi, hörselskador, cancer, njurskador, förlamningar - lungskador m m.

I ett industrialiserat samhälle är arbete ofta förenat med risker. Alla parter är medvetna om dem och det ligger i allas intresse att faromomenten steg för steg elimineras så långt det sig göra låter.

Metallarbetarförbundets sekreterare för miljöfrågor påpekade i en intervju efter Lappokatastrofen helt riktigt att varje människoliv bör respekteras lika mycket. En storkatastrof har en väckande verkan, men sist och slutligen är varje enskilt människoliv lika mycket värt. Detta bör vara utgångspunkten i skapandet av en säkrare arbetsmiljö. I OC

Utgiven i Forum nr 1976-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."