Utgiven i Forum nr 1981-08

Det gäller att hitta ledare och att utveckla dem!

av Harald Stuber Forum 1981-08, sida 26, 06.05.1981

Taggar: Teman: ledare

Ledarförsörjning är inte lätt:

Det gäller att och att utvec

Det blir allt svårare att hitta bra chefer, klagar man i många företag. I och för sig är påståendet ingalunda nytt. Det har alltid klagats på svårigheten att finna kompetent folk. Karl XII klagade på att det var ont om dugliga officerare,

Sitting Bull på att det var ont om bra indianer och en modern VD på att det är svårt att finna bra marknads- oc produktionscheter.

Ö Men ändå verkar det som om det ligger nägot i de moderna klagomålen. Vi vet att allt fler företag slutar att annonsera efter folk: det kommer i alla fall inga kompetenta sökande. Det är bättre att lägga pengarna dels på ett kvalificerat letande efter nyckelbefattningshavare (head-hunting), dels på att ha ett bra grepp om vilka i den egna organisationen som är utvecklingsdugliga.

Det finns flera fördelar med att ta vara på utvecklingsmöjligheterna hos den egna personalen. Risken för misslyckande vid befordran är mindre än vid extern rekrytering. Å andra sidan leder ett alltför idogt internrekryterande till ”inavel” i företaget.

De nya tankar som kommer utifrån får allt svårare att tränga in. Kraven på dem som ska befordras har också en tendens att sjunka efter hand; företagskännedom och anciennitet blir helt utslagsgivande till sist.

Svårare att hitta chefer

Om vi accepterar påståendet i inledningen att det verkligen har blivit svårare att hitta bra chefer, blir ju en naturlig fråga: varför? Jo, bla därför att:

Antalet personer med arbetsledande uppgifter har ökat. När Henry Ford startade sin bilfabrik 1903 tog det tre månader att konstruera produkten: TForden. Det totala kapital Ford behövde var 150 000 dollar. 1964 lanserades Ford Mustang. Konstruktion och tillverkningsutrustning kostade 60 miljoner dollar. Ungefär 10 år senare var det dags för Ford Fiesta. Nu hade investeringarna i en ny bilmodell stigit till nära I miljard dollar. Idag, 5 år senare, läser vi i tidningarna om Ford Escort. Kostnaderna är enorma, siffror kring 2—3 miljarder dollar nämns. Utvecklingstiden har ökat från T-Fordens 3 månader till minst 53 år. Huvuddelen av den starkt ökade kostnaden representeras av ett mer omfattande intellektuellt arbete. Enorma horder av konstruktörer är sysselsatt 2 med de nya produkterna. De kräver organisation och ledning. Behovet av chefer ökar.

Förbrukningen av chefer ökar. Chefer ska ligga ”i tiden”, har rätt profil och vara moderna. Annars anses de vara ett hinder för utvecklingen. Vi har i företagen knappt lyckats välja ut och lära upp chefer till att vara mjuka och gruppinriktade, förrän vi nu inser att 80-talets chefer ska vara tuffa, risktagande och affärsinniktade. Dags att lära om igen, eller byta ut. Det är alltså inte nog med att det behövs allt fler chefer. de slits ut (eller snarare blir omoderna) allt fortare också.

Rörligheten — på = arbetsmarknaden minskar. De människor som är beredda att byta jobb, som finns på ”marknaden”. är inte så många. För att byta arbete vill de som verkligen är rörliga ha en rejäl standardförbättring. Allt det besvär som det innebär att byta arbete, måste belönas på något sätt. Alltfler tycker att de inte får tillräckliga förmåner vid byte av anställRekryteringskonsulter tar ut allt högre arvoden, och företagen får betala allt mer för att locka dem som verkligen kan förmås att röra på sig.

Chefsuppgifter attraherar inte på samma sätt som tidigare. Den belöning som ges, i pengar och andra förmåner, motsvarar inte det besvär det innebär att vara chef, tycker många. Varför ta en massa obehag, när man kan satsa på fritiden istället och tjäna lika mycket pengar i alla fall? Eller om man nu vill göra karriär. varför göra det i Finland? Den pekuniära erkänslan är större i nästan alla andra länder.

En av de viktigaste förklaringarna till att det har blivit svårare att hitta chefer, är alltså säkert att det behövs allt fier chefer. Denna utveckling mot ett allt slörre behov av chefer är av långsiktig. strukturell art. och beror på omdaningen av industrin mot att bli allt mer kunskapsintensiv. Förklaringen att det inte är så attraktivt att vara chef längre hitta ledare kla dem finns också, men inställningen i denna fråga ändrar sig ju med modet. Det har ett tag inte varit ”modernt” att vara chef. En ändrad inställning kan vara på gång. Behovet att finna allt fler chefer har lett till, att många företag söker efter chefer mer målmedvetet än tidigare. Ursprungligen sökte man blivande chefer i företagsledningens släkt- och bekantskapskrets. Under senare år har det vanliga varit att annonsera ut lediga chefsposter, mer eller mindre öppet.

Nya metoder behövs

Då fick man normalt tillräckligt många sökande för att kunna vaska fram någon lämplig. Nu fungerar dessa mer improviserade metoder inte lika bra längre, dels på grund av att:

Kraven ökar — en bra chef måste ha, både rätta kunskaper, rätta erfarenheter och rätta personliga egenskaper för att passa på ett jobb.

Det finns ett behov av att bredda basen ör urval. Tidigare togs chefer från en ganska begränsad krets. Det behövs idag er människor att välja bland.

Det finns också grupper som är missgynnade i det traditionella urvalssystemet, bla kvinnor och kollektivanställda. Dessa kräver att på något sätt få omma ifråga.

Det är inte självklart, att alla som är ämpliga som chefer verkligen söker chefsjobb. Vissa måste spåras upp, och mer eller mindre övertalas att ta ett arbetsledande jobb.

Om man vill bredda basen för edarurval, och alltså söka sina kandidater i lite vidare kretsar, är det i stort sett bara den egna organisationen som står till buds. Det går ju inte gärna att ”talangscouta” i andra företag än det egna, åtminstone inte om det är fråga om något mer omfattande urvalsprogram. Det finns alltså flera skäl till att internrekrytering blir vanligare.

Chefer är en bristvara. Resultatet blir, att de som söks externt mest är nyckelpersoner på hög nivå och relativt okvalificerad arbetskraft. Chefer på mellannivå söks oftare internt.

Många resonerar så här: hellre ta en intern sökande som är ganska bra, än att ta en extern sökande, som antingen är ett oskrivet blad, eller ett fullskrivet blad, men då på tok för dyr.

Allt färre människor är beredda att

FORUM 8/81

Utgiven i Forum nr 1981-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."