Utgiven i Forum nr 1982-20

Djupkaj skall ge Hangö nya möjligheter

av Rainer Erlund Forum 1982-20, sida 18-19, 15.12.1982

Taggar: Orter: Hangö

Djupkaj skall g e I dag är det största seglationsdjupet 8,5 meter. Men där kan inga bilbåtar lossa. Där bilarna körs iland är seglationsdjupet endast 7,5 meter.

— På sikt skulle det här djupet ha medfört ett bortfall i bilimporten över Hangö, säger hamndirektör Tom Luoma. Framtidens bilbåtar kommer med ända upp till 8 000 personbilar ombord. Dessutom är det troligt att de är byggda så att de kan transportera också annat än bilar. De kommer tex med bilar till Finland och tar härifrån med sig andra varor. För det krävs ett helt annat kajdjup än vi har idag i Hangö.

Ungefär 2/3 av den finländska bilimporten sker över Hangö. Det betyder att över 60000 bilar i år importeras över Hangö.

— Finlands Frihamn Ab har idag 26 hektar lagerutrymmen för importbilar till sitt förfogande, säger direktör Ralf Åström. Men dethär är för litet. Därför har vi nu siktat in oss på ett nytt, 40 hektar stort, område i Hangö norra. Det kommer att tas i användning an efter som behov uppstår. Vårt mål är nu att först få dit en referensanläggning. Sedan hoppas vi naturligtvis på mera…

Det kan nämnas att alla japanska bilar importeras över Hangö.

Under 1970-talet tog Hangö två mycket viktiga steg i hamnverksamheten. Det första var att staden köpte hamnen av finska staten. Köpeskillingen var endast drygt 2 miljoner.

— Orsaken var väl närmast den att statens intresse att rusta upp och modernisera hamnen var minimalt, tror bamndirektör Luoma.

Det andra viktiga steget var tågfärjan Railship, som körde igång i full utsträckning 1975. Nu trafikerar Railship regelbundet mellan Hangö och Travemände i Västtyskland. Järnvägsvagnarna körs direkt ombord. Färjan rymmer ett 80-tal vagnar och anlöper Hangö två gånger per vecka.

Den totala varuomsättningen i hamnen var i fjol nästan 600000 ton. Railship, med finska och tyska intressenter, stod för 60 procent av trafiken. För tågfärjan var staden tvungen att investera 13—14 miljoner i en ny ramp. Nu väntar man i staden på att en andra tågfärja ska sättas in i trafik.

— Railship har övertagit en del av den tidigare trafiken, säger hamndirek 1 tören. Allting är inte ny trafik. I fjol gick ca 5500 järnvägsvagnar ut från Hangö med Railship. Och ungefär lika många kom in till Hangö.

Varför djupkaj — Det främsta motivet till att vi nu satsar bortåt 24 miljoner på en djupkaj är att vi vill trygga en fortsatt bilumport över Hangö, säger hamndirektören. Bilfartygens storlek har kontinuerligt vuxit. Hamnen kan idag inte erbjuda ett sådant djup som dethär förutsätter. Utan en djupkaj skulle detta på sikt ha betytt ett bortfall i bilimporten. Och också om man måste beakta att en bil i förhållande till sin volym är en lätt vara, så bör man också komma ihåg att man redan nu planerar att bilbåtarna i framtiden ska kunna skeppa också annat än bilar. Då behövs ett tillräckligt stort djup.

— Men med djupkajbygget strävar vi också efter ett breddat sortiment. Nu är vi alltför mycket koncentrerade till bilmarknaden och Railship. Det gör också att vi nu är sårbara. Det borde finnas flera alternativ. Vi borde helt enkelt få också trafik av annan typ. Och vi siktar naturligtvis på att kunna återvinna en del av den traditionella trafiken, papper och sågvaror. Träförädlingsindustrins export sker idag i stor utsträckning med ett tonnage som har större djup än vad Hangö hamn idag kan erbjuda.

— Men nästa höst kan vi stå till tjänst med detta djup. Och då tror vi att vi ska kunna påräkna åtminstone de sk ”topplasterna”. Det betyder att fartygen fyller sin last i Hangö hamn. Från sjösidan sett har vi bästa tänkbara läge. Men sett från landsidan ligger vi illa till. Man måste utgå från att fartygen söker sig nära industrin. Men då det är fråga om stora fartyg kan de ta sista lasten här hos oss där kajdjupet ger möjligheter till detta. Fartygen vill i varje fall köra med full last. Ju längre sjöresan är, desto större blir den region i Finland varifrån lasten kan tas. Då blir landfrakternas betydelse mindre,

Isfaktor — En annan viktig faktor är isläget,

Forum 20/8 djupkajen inleddes redan i fullt. Huvudentreprenör för Vesipekka Oy.

Forum 20/82

Bjöpkajen :s all é in sig på? ”topplas för transitgtrafi e säger hamndirektör Luoma. Det finns vintrar då det är helt isfritt in till Hangö. Och de stora djupgående fartygen, i synnerhet det utländska tonnaget, är inte isförstärkta. Det gör att de vill hålla sig till de hamnar som finns i sydvästra Finland. De vill inte gå in i de rännor som isbrytarna bryter upp.

Hamndirektör Luoma har inte blickarna riktade enbart på träförädlingsindustrins produkter. Det kan också röra sig om bulkvaror.

— Det kommer att finnas fartyg som kan ta upp till 50 000 ton flis, nämner Luoma som exempel.

Hamnverkets nettoresultat för 1981 blev drygt 2,5 miljoner mark. Men driftsbidraget före avskrivningar och räntor steg till ca 5,1 miljoner. Huvudparten av dessa avskrivningar och räntor är enbart kalkylatoriska.

Redan med en liten trafikökning ska djupkajen bli lönsam. Hamnnämnden har försiktigt räknat med en 10 procents ökning per år under perioden 1984—87. Denna ökning kommer dock inte av sig själv, utan kräver ansträngningar.

Hamnnämnden har redan hunnit annonsera i finländsk och utländsk fackpress. En kommitté har tillsatts för att grunna över den fortsatta marknadsföringen. Vissa målgrupper ska sökas fram och bearbetas. De ska få veta om att det är lönsamt att använda sig av Hangö hamn.

Också kranar

Men det är inte nog med att man får en djupkaj. Också hamnens service i övrigt bör vara av hög klass. I Hangö är man medveten om att kranbeståndet måste saneras och förnyas. Kranbehovet inventeras som bäst och under 1984 ska kranproblemet lösas.

Då ska också järnvägsspåret ut till den nya kajen göras färdigt. Statsjärnvägarna har visat ett positivt intresse för djupkajen och trafikområdets kapacitet förslår för en större trafik än vad man har idag.

Västra hamnen har idag ca 3 hektar lagerutrymmen under tak. Ute på frihamnsområdet får ca 350 personer sin utkomst av hamntrafiken — främst av bilimporten.

24 miljoner mark är en storsatsning för en stad av Hangös storlek. Som jämförelse kan nämnas, att man i år får drygt 7 miljoner i trafikavgifter.

— Djupkajen öppnar inte alla portar. Det fordras hela tiden hårt arbete och nya ansträngningar. Men djupkajen ger oss möjligheter. Och dom ska vi försöka utnyttja, säger hamndirektör Luoma.

Rainer Erlun 19

Utgiven i Forum nr 1982-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."